Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Skatteverket ska bli ansvarig myndighet för ärenden om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Förslaget är ett led i att begränsa regeringens hantering av förvaltningsärenden i enskilda fall.

Förslaget medför inga ändringar i sak. Lagen (1999:445) om exportbutiker kompletteras dock med ytterligare bestämmelser, eftersom det nu föreslås att handläggningen ska ske vid en förvaltningsmyndighet, bl.a. har bestämmelser om rätt till domstolsprövning införts.

I propositionen föreslås vidare att definitionen av tredje territorier i mervärdesskattelagen (1994:200) justeras i enlighet med direktiv 2013/61/EU.

Dessutom föreslås en ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.