Prop. 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås en ändring i den bestämmelse i naturgaslagen (2005:403) som reglerar hur lagring av naturgas ska redovisas ekonomiskt. Ändringen innebär att lagring av naturgas i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn över att naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning genom intäktsramar följs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.