Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för fondsparande i Sverige.

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som innebär att fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar respektive varje alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför till icke-professionella investerare ska lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Kravet syftar till att underlätta för investerare att bedöma vilka hållbarhetsaspekter som beaktas vid fondförvaltningen. Om en fondförvaltare inte alls beaktar hållbarhetsaspekter, ska förvaltaren i stället informera om detta. Det föreslås även en ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) som innebär att informationskravet avseende hållbarhetsaspekter blir tillämpligt även för de fonder i premiepensionssystemet som Sjunde AP-fonden förvaltar.

I propositionen föreslås även ändringar i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto som ska göra det möjligt för fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare att föra investeringssparkonto. På ett sådant investeringssparkonto ska fondandelar och kontanter kunna förvaras.

Vidare föreslås ändringar i lagen om värdepappersfonder som innebär att en andelsklass i en värdepappersfond eller specialfond får förenas med villkor för distribution eller valutasäkring. Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om andra villkor som andelsklasser får vara förenade med. Förslaget om andelsklasser med särskilda villkor för distribution har sin bakgrund i förbudet, till följd av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (förkortat MiFID II), mot tredjepartsersättningar vid investeringsrådgivning på oberoende grund och vid portföljförvaltning. Möjligheten att skapa andelsklasser med villkor för distribution innebär att en fondförvaltare kan distribuera andelsklasser både med och utan provisionsersättning beroende på vilken distributionskanal som används och vilka tjänster som tillhandahålls i samband med distributionen. Möjligheten att skapa en andelsklass med villkor för valutasäkring innebär att andelsklasser som utfärdats i olika valutor kan valutasäkras.

Slutligen föreslås ändringar i lagen om värdepappersfonder, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som innebär att de regler om kapitaltäckning som gäller för kreditinstitut och vissa värdepappersbolag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen) inte ska gälla för de företag som inte omfattas av tillsynsförordningen. Det innebär att fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning inte längre ska omfattas av de kapitaltäckningsregler som finns i tillsynsförordningen och lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Detsamma gäller värdepappersbolag som inte omfattas av tillsynsförordningens definition av värdepappersföretag. Följdändringar föreslås även i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.