Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i lagen (2010:751) om betaltjänster med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner fullt ut genomförts i svensk rätt.

Förslagen innebär bl.a. att det i lagen om betaltjänster ska förtydligas att

  • informationen om tjänster och avgifter ska utformas på ett visst sätt,

  • en betaltjänstleverantör ska informera konsumenten om rutinerna vid byte av betalkonto, och

  • den betaltjänstleverantör som en konsument har ett betalkonto hos inte får ta ut någon avgift för information om betalningstransaktioner vid byte av betalkonto.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.