Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag som stärker skyddet för de parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en hotbild, genom att göra det möjligt att hålla hemligt var dessa har sin bostad. Regeringen lämnar även förslag som bidrar till att vissa hyrestvister kan avgöras betydligt snabbare. De ändringar som föreslås innebär stärkt rättssäkerhet för parterna och kan även antas öka förtroendet för nämnderna och domstolarna.

Regeringen föreslår följande:

  • Sekretessen för uppgifter om hotade och förföljda personer ska även gälla fastighetsbeteckningar hos en hyres- och arrendenämnd eller hos en domstol efter att en sådan nämnds beslut har överklagats.

  • Det ska införas en s.k. preklusionsregel för Svea hovrätts handläggning av mål om ändring av hyresvillkor, som begränsar möjligheten för en part att åberopa en omständighet eller ett bevis som inte har lagts fram i hyresnämnden.

  • Konkursfrihet ska införas som ytterligare ett behörighetskrav för ledamöter i hyres- och arrendenämnderna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.