RIKSGÄLDSKONTORETS FÖRESKRIFTER

RGKFS 2015:2 Resolution

(senast ändrad genom RGKFS 2021:1)

1 kap. Föreskrifternas innehåll

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

 1. avgifter enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2015:1016) om resolution,

 2. hur stor andel av globalt systemviktiga resolutionsenheter, europeiskt systemviktiga resolutionsenheter eller nationellt systemviktiga resolutionsenheter som får omfattas av kravet enligt 4 kap. 15 § lagen om resolution,

 3. offentliggörande enligt 4 kap. 28 § lagen om resolution,

 4. hur det särskilda förfogandebeloppet enligt 4 kap. 29 § lagen om resolution ska beräknas,

 5. omstruktureringsplaner enligt 21 kap. 5 § lagen om resolution,

 6. riskjustering av resolutionsavgifter enligt 27 kap. 13 § tredje stycket lagen om resolution, och

 7. vilka uppgifter om kapitalbas och nedskrivningsbara skulder ett företag ska lämna till Riksgäldskontoret.

RGKFS (2021:1)

Definitioner

2 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2015:1016) om resolution.

2 kap.har upphävts genom RGKFS 2021:1.

3 kap. Omstruktureringsplaner

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om vad en omstruktureringsplan enligt 21 kap. 5 § lagen (2015:1016) om resolution ska innehålla. Bestämmelser om innehållet i en omstruktureringsplan finns även i tekniska standarder som har antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 52.12 i krishanteringsdirektivet.

Innehåll

2 §En omstruktureringsplan ska innehålla

 1. en detaljerad analys av orsakerna till att företaget fallerat eller sannolikt skulle ha fallerat,

 2. en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att återge företaget dess långsiktiga livskraft, samt

 3. en tidsplan för genomförandet av de åtgärder som anges i 2.

3 §Sådana åtgärder som anges i 2 § 2 kan bland annat vara att

 1. omstrukturera verksamheten,

 2. förändra företagets operativa system och affärsmodell,

 3. upphöra med viss verksamhet, eller

 4. sälja tillgångar eller verksamhetsgrenar.

4 kap. Riskjustering av resolutionsavgifter

1 §I 27 kap. 13 § tredje stycket lagen (2015:1016) om resolution finns bestämmelser om riskjustering av resolutionsavgifter som ska betalas av EES-filialer.

Därutöver gäller vad som anges i 2 §.

RGKFS (2021:1)

2 §EES-filialer vars totala skulder minst uppgår till 300.000.000 euro eller vars totala tillgångar minst uppgår till 1.000.000.000 euro, ska betala 55.000 euro i årlig resolutionsavgift.

Vid beräkningen av skulderna enligt första stycket ska det göras avdrag för kapitalbas och garanterade insättningar.

RGKFS (2021:1)

5 kap. Alternativt delkrav för vissa resolutionsenheter

1 §Samtliga globalt systemviktiga resolutionsenheter, europeiskt systemviktiga resolutionsenheter och nationellt systemviktiga resolutionsenheter som omfattas av ett beslut enligt 4 kap. 3 § tredje stycket lagen (2015:1016) om resolution, får omfattas av kravet enligt 4 kap. 15 § samma lag.

RGKFS (2021:1)

6 kap. Offentliggörande av hur kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder uppfylls1

Detta kapitel träder i kraft den 1 januari 2024 enligt RGKFS (2021:1) [red.anm.].

1 §Bestämmelser om offentliggörande av hur kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder uppfylls finns i 4 kap. 28 § lagen (2015:1016) om resolution. Vilka uppgifter om kravet som ett företag ska offentliggöra framgår av 2 §.

Bestämmelser om när och hur uppgifterna ska offentliggöras finns i tekniska standarder som har antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45i.6 i krishanteringsdirektivet.

RGKFS (2021:1)

2 §Ett företag ska offentliggöra

 1. kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder uttryckt enligt 4 kap. 1 § andra stycket lagen (2015:1016) om resolution,

 2. kapitalbeloppet för kapitalbasen,

 3. kapitalbeloppet för sådan kapitalbas som avses i 4 kap. 12 § första stycket 2 lagen om resolution,

 4. kapitalbeloppet för kvalificerade skulder, och

 5. kapitalbasens och de kvalificerade skuldernas sammansättning, löptidsprofil och prioritet enligt förmånsrättsordningen.

RGKFS (2021:1)

7 kap. Det särskilda förfogandebeloppet

1 §Det särskilda förfogandebeloppet enligt 4 kap. 29 § lagen (2015:1016) om resolution ska beräknas genom att ett förfogandebelopp multipliceras med en faktor.

RGKFS (2021:1)

2 §Förfogandebeloppet ska bestå av

 1. delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt artikel 26.2 i tillsynsförordningen med avdrag för eventuell vinstutdelning eller betalningar som är resultatet av sådana åtgärder som anges i 4 kap. 29 § andra stycket lagen (2015:1016) om resolution, minskat med

 2. det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade behållits i företaget.

RGKFS (2021:1)

3 §Faktorn ska bestämmas i enlighet med 4 och 5 §§.

RGKFS (2021:1)

4 §Om företagets kärnprimärkapital ligger inom det kombinerade buffertkravets

 1. första intervall ska faktorn vara 0,

 2. andra intervall ska faktorn vara 0,2,

 3. tredje intervall ska faktorn vara 0,4, eller

 4. fjärde intervall ska faktorn vara 0,6.

Med företagets kärnprimärkapital avses i första stycket den del av företagets kärnprimärkapital som inte används för att uppfylla kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder enligt artikel 92a i tillsynsförordningen och 4 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution, när kravet uttrycks som en riskvägd kvot.

RGKFS (2021:1)

5 §Den undre och övre gränsen i varje intervall ska beräknas enligt följande:

RGKFS20150002_bild

Qn

anger ordningstalet för det berörda intervallet.

Qn = 1

motsvarar första intervallet.

Qn = 2

motsvarar andra intervallet.

Qn = 3

motsvarar tredje intervallet.

Qn = 4

motsvarar fjärde intervallet.

RGKFS (2021:1)

8 kap. Uppgiftsskyldighet

1 §I detta kapitel finns bestämmelser om vilka uppgifter om kapitalbas, kvalificerade skulder och övriga nedskrivningsbara skulder som ett företag ska lämna till Riksgäldskontoret.

Bestämmelser om när och hur uppgifterna ska lämnas finns i tekniska standarder som har antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45i.5 i krishanteringsdirektivet.

RGKFS (2021:1)

2 §Ett företag ska till Riksgäldskontoret lämna uppgifter om

 1. kapitalbeloppet för kapitalbasen,

 2. kapitalbeloppet för sådan kapitalbas som avses i 4 kap. 12 § första stycket 2 lagen (2015:1016) om resolution,

 3. kapitalbeloppet för kvalificerade skulder, och

 4. kapitalbeloppet för övriga nedskrivningsbara skulder.

Företaget ska från de belopp som avses i första stycket 1–3 i förekommande fall göra avdrag enligt artiklarna 72e–72j i tillsynsförordningen. Beloppen ska uttryckas enligt 4 kap. 1 § andra stycket lagen om resolution.

RGKFS (2021:1)

3 §Företaget ska utöver det som anges i 2 § lämna uppgifter om kapitalbasens och skuldernas sammansättning, löptidsprofil och prioritet enligt förmånsrättsordningen.

RGKFS (2021:1)

4 §Om en skuld som avses i 2 § omfattas av lagstiftningen i tredjeland, ska företaget lämna uppgifter om

 1. vilket lands lagstiftning som skulden omfattas av, och

 2. huruvida det avtal som reglerar skulden innehåller sådana villkor som avses i 5 kap. 2 § lagen (2015:1016) om resolution och artiklarna 52.1 p och q och 63 n och o i tillsynsförordningen.

RGKFS (2021:1)

5 §Företaget ska minst

 1. en gång i halvåret lämna de uppgifter som avses i 2 § första stycket 1–3, och

 2. årligen lämna de uppgifter som avses i 2 § första stycket 4, 3 och 4 §§.

Uppgifterna ska lämnas oftare om Riksgäldskontoret begär det.

RGKFS (2021:1)

6 §Bestämmelserna i 2 § första stycket 4 gäller inte för ett företag som, när uppgifterna ska lämnas, har en kapitalbas och kvalificerade skulder som uppgår till minst 150 procent av det krav på kapitalbas och kvalificerade skulder som företaget ska uppfylla enligt 4 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution.

Vid tillämpningen av första stycket ska företaget i förekommande fall göra avdrag enligt artiklarna 72e–72j i tillsynsförordningen.

RGKFS (2021:1)

7 §Bestämmelserna i 2–6 §§ gäller inte för ett företag som enligt resolutionsplanen ska avvecklas genom konkurs eller likvidation.

RGKFS (2021:1)

8 §De uppgifter som ett företag ska lämna till Riksgäldskontoret enligt 2–5 §§ och tekniska standarder som har antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45i.5 i krishanteringsdirektivet, ska i stället lämnas till Finansinspektionen.

RGKFS (2021:1)

9 kap. Ansökningsavgifter

1 §Ett företag som ansöker om tillstånd för att köpa, lösa in, återbetala eller återköpa kvalificerade skuldinstrument enligt artikel 78a i tillsynsförordningen ska till Riksgäldskontoret betala en ansökningsavgift om 35.700 kronor.

RGKFS (2021:1)

2 §Avgift ska betalas till Riksgäldskontoret på det sätt som myndigheten anvisar. Handläggningen av ansökan kommer att påbörjas först när betalningen har kommit Riksgäldskontoret till handa. Ansökan kan avvisas om betalning inte har kommit Riksgäldskontoret till handa inom 30 dagar från det att myndigheten har anvisat hur betalningen ska ske.

RGKFS (2021:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 6 kap. och i övrigt den 1 juli 2021.

 2. Om Riksgäldskontoret enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2021:467) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution beslutar att kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder för ett företag ska gälla från en senare tidpunkt än den 1 januari 2024, ska bestämmelserna i 6 kap. gälla från den tidpunkten.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...