RIKSGÄLDSKONTORETS FÖRESKRIFTER

RGKFS 2015:2 Resolution

(senast ändrad genom RGKFS 2016:1)

1 kap. Föreskrifternas innehåll

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

 1. minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. lagen (2015:1016) om resolution,

 2. omstruktureringsplaner enligt 21 kap. 5 § lagen om resolution, och

 3. riskjustering av resolutionsavgifter enligt 27 kap. 13 § tredje stycket lagen om resolution.

RGKFS (2016:1)

Definitioner

2 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2015:1016) om resolution.

2 kap. Minimikravet på nedskrivningsbara skulder

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

Medräkningsbara skulder

2 §En kvalificerad skuld får endast användas för att uppfylla minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution om

 1. den obligation eller andra skuldförbindelse som skulden hänför sig till har getts ut och är fullt betald,

 2. företaget inte självt innehar obligationen eller skuldförbindelsen,

 3. företaget inte har ställt säkerhet eller utfärdat en garanti för skulden,

 4. företaget inte direkt eller indirekt har finansierat förvärvet av obligationen eller skuldförbindelsen,

 5. obligationens eller skuldförbindelsens återstående löptid är minst ett år,

 6. skulden inte hänför sig till ett derivat, och

 7. skulden inte hänför sig till en sådan insättning som omfattas av förmånsrätt enligt 13 b § förmånsrättslagen (1970:979).

Om en borgenär enligt de villkor som gäller för skulden har rätt att kräva återbetalning i förtid, ska skuldens förfallodag vid beräkning av den tid som anges i första stycket 5 vara den dag då rätten till förtida återbetalning infaller.

3 §Om det begärs av Riksgäldskontoret, ska ett företag lämna uppgifter som visar att ett beslut om att skriva ned eller konvertera en skuld som omfattas av lagstiftningen i ett tredjeland får verkställas i det landet.

Om företaget inte lämnar sådana uppgifter som avses i första stycket, får skulden inte användas för att uppfylla minimikravet på nedskrivningsbara skulder.

Kriterier till grund för beslut om minimikravet

4 §Bestämmelser om hur minimikravet på nedskrivningsbara skulder ska fastställas finns i 4 kap. 3 § lagen (2015:1016) om resolution och i tekniska standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45.2 i krishanteringsdirektivet. Därutöver gäller vad som anges i 5–7 §§.

5 §Vid beslut om minimikravet på nedskrivningsbara skulder ska hänsyn tas till

 1. behovet av kvalificerade skulder för att säkerställa att förluster kan absorberas och att kärnprimärkapitalrelationen kan återställas vid användning av skuldnedskrivningsverktyget,

 2. företagets storlek, affärsmodell, finansieringsmodell och riskprofil,

 3. i vilken utsträckning insättningsgarantin kan bidra till finansieringen av företagets resolution, samt

 4. i vilken utsträckning företagets fallissemang skulle påverka den finansiella stabiliteten negativt.

Vid fastställandet av minimikravet på nedskrivningsbara skulder för ett dotterföretag ska särskild hänsyn tas till dotterföretagets storlek, affärsmodell, riskprofil och kapitalbas. För ett dotterföretag som inte är dotterinstitut i en gränsöverskridande koncern ska hänsyn även tas till det krav på nedskrivningsbara skulder som beslutats på gruppnivå.

6 §Den nivå på kärnprimärkapitalrelationen som avses i 5 § 1 är den nivå som är nödvändig för att

 1. företaget ska fortsätta att uppfylla villkoren för verksamheten enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar samt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och

 2. bevara ett tillräckligt förtroende för företaget på marknaden.

7 §Om det i resolutionsplanen för ett företag anges att vissa kategorier av kvalificerade skulder kan komma att undantas från skuldnedskrivning vid resolution, ska hänsyn även tas till behovet av att säkerställa att företaget innehar tillräckligt med andra kvalificerade skulder för att kunna absorbera förluster och återställa kärnprimärkapitalrelationen till den nivå som anges i 6 § 1.

Vad som sägs i första stycket ska även gälla om det i resolutionsplanen för ett företag anges att vissa kategorier av kvalificerade skulder kan komma att överföras som en del av en partiell överföring vid resolution.

Beslut om att minimikravet ska uppfyllas med vissa typer av skulder

8 §De typer av kvalificerade skulder som avses i 4 kap. 4 § lagen (2015:1016) om resolution är endast sådana skulder som omfattas av avtalsvillkor som innebär att skulden

 1. ska skrivas ned eller konverteras före andra kvalificerade skulder vid användning av skuldnedskrivningsverktyget, och

 2. vid konkurs ska återbetalas först efter att övriga kvalificerade skulder har återbetalats.

3 kap. Omstruktureringsplaner

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om vad en omstruktureringsplan enligt 21 kap. 5 § lagen (2015:1016) om resolution ska innehålla. Bestämmelser om innehållet i en omstruktureringsplan finns även i tekniska standarder som har antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 52.12 i krishanteringsdirektivet.

Innehåll

2 §En omstruktureringsplan ska innehålla

 1. en detaljerad analys av orsakerna till att företaget fallerat eller sannolikt skulle ha fallerat,

 2. en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att återge företaget dess långsiktiga livskraft, samt

 3. en tidsplan för genomförandet av de åtgärder som anges i 2.

3 §Sådana åtgärder som anges i 2 § 2 kan bland annat vara att

 1. omstrukturera verksamheten,

 2. förändra företagets operativa system och affärsmodell,

 3. upphöra med viss verksamhet, eller

 4. sälja tillgångar eller verksamhetsgrenar.

4 kap. Riskjustering av resolutionsavgifter

1 §I 27 kap. 13 § tredje stycket lagen (2015:1016) om resolution finns bestämmelser om riskjustering av resolutionsavgifter som ska betalas av EES-filialer och värdepappersbolag som omfattas av definitionen i artikel 96.1 a eller b i tillsynsförordningen eller som bedriver verksamhet nr 8 i avsnitt A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, men som inte bedriver verksamheterna nr 3 eller 6 i samma avsnitt i den bilagan.

Därutöver gäller vad som anges i 2 §.

RGKFS (2016:1)

2 §EES-filialer och sådana värdepappersbolag som anges i 1 § första stycket vars totala skulder minst uppgår till 300.000.000 euro eller vars totala tillgångar minst uppgår till 1.000.000.000 euro, ska betala 55.000 euro i årlig resolutionsavgift.

Vid beräkningen av skulderna enligt första stycket ska det göras avdrag för kapitalbas och garanterade insättningar.

RGKFS (2016:1)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...