Innehåll

Genom den nya äktenskapslagstiftningen som tillämpas från och med den 1 januari 1988 har det blivit enklare för makar att förrätta bodelning under bestående äktenskap. Är makarna ense får de efter skriftlig anmälan till tingsrätt fördela sin egendom. Den egendom som fördelas är makarnas giftorättsgods, men även viss enskild egendom kan ingå.

Enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt sambeskattas makarnas (och eventuella barns) förmögenheter. Förmögenhetsskatt beräknas på sammanlagda beskattningsbara förmögenheten och propotionernas därefter ut på var och en i förhållande till skattepliktig förmögenhet.

Det kan nu förefalla som om det är utan betydelse skattemässigt om förmögenheten ägs av ena maken eller om en hälftendelning har skett. Så är emellertid inte fallet. Här kan lag (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall komma in i bilden. Enligt lagen får statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt begränsas för fysisk peron, som varit bosatt här i riket under hela eller någon del av beskattningsåret, eller för oskiftat dödsbo efter den som vid sitt frånfälle var bosatt här.

Denna begränsningsregel blir tillämplig när skattebeloppet överstiger det s.k. spärrbeloppet. Med skattebeloppet avses sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, förmögenhetsskatt, kommunal inkomstskatt och inbetald sjömansskatt. Spärrbeloppet beräknas på den statliga beskattningsbara inkomsten och på underlaget för tilläggsbelopp. Beräkningen skall ske för vardera maken för sig utan hänsyn till den andres inkomster. Däremot skall största tillåtna nedsättning av förmögenhetsskatten beräknas för makarna (och eventuella barn) gemensamt.

Spärrbeloppet för inkomståret 1989 utgörs av summan av

50 % av beskattningsbar inkomst

25 % av underlaget för tilläggsbelopp.

I förekommande fall skall den beskattningsbara inkomsten och underlaget för tilläggsbelopp ökas med vid taxeringen medgivet särskilt investeringsavdrag.

I första hand nedsättes förmögenhetsskatten, som inte får bli lägre än skatten på halva förmögenheten. Därefter får den statliga inkomstskatten sättas ned – först grundbeloppet (helt), sedan tilläggsbeloppet till den del det motsvarar tilläggsbeloppet beräknat på den beskattningsbara inkomsten.

Exempel:

Alternativ 1

Make 1:

Inkomst av tjänst

330 000

Inkomst av kapital

250 000

Förmögenhet

6 000 000

Make 2:

Inkomst av tjänst

80 000

Make 1 Skatt före och efter nedsättning

Skatt före nedsättning

Nedsättningens fördelning

Skatt efter nedsättning

Statlig förmögenhetsskatt

158 000

90 000

68 000

Statl ink skatt grundbelopp

88 000

1 500

86 500

Statl ink skatt tilläggsbelopp

102 000

0

102 000

Kommunal inkomstskatt(30)

  171 000

     0

171 000

519 000

91 500

427 500

Avgår: spärrbelopp

− 427 500

Nedsättning

91 500

Make 1 betalar 427 500 kr i skatt efter nedsättning med 91 500 kr.

Make 2 Skatt före eventuell nedsättning

Statlig förmögenhetsskatt

0

Statl ink skatt grundbelopp

3 600

Statl ink skatt tilläggsbelopp

0

Kommunal inkomstskatt (30)

  21 000

24 600

Avgår: spärrbelopp

− 52 500

Nedsättning

0

Make 2 betalar 24 600 kr i skatt, ingen nedsättning.

Fördelas förmögenheten lika mellan makarna genom bodelning kan resultatet bli följande.

Alternativ 2

Make 1:

Inkomst av tjänst

330 000

Inkomst av kapital

130 000

Förmögenhet

3 000 000

Make 2:

Inkomst av tjänst

80 000

Inkomst av kapital

120 000

Förmögenhet

3 000 000

Make 1 betalar 337 500 kr i skatt efter nedsättning med 16 100 kr.

Make 2 betalar 142 500 kr i skatt efter nedsättning med 23 900 kr.

Makarnas sammanlagda nedsättning av skatt blir nu bara 40 000 kr.

Om det i stället för make 1 varit make 2 som ägt hela förmögenheten och avkastningen därav skulle resultatet bli följande.

Alternativ 3

Make 1:

Inkomst av tjänst

330 000

Make 2:

Inkomst av tjänst

80 000

Inkomst av kapital

250 000

Förmögenhet

6 000 000

Make 1 betalar 181 000 kr i skatt, ingen nedsättning.

Make 2 betalar 240 000 kr i skatt efter nedsättning med 99 000 kr.

Sammanställning av skatt som makarna skulle betala:

Make 1

Make 2

Totalt

Alt 1

427 500

+

 24 600

=

452 100

Alt 2

337 500

+

142 500

=

480 000

Alt 3

181 000

+

240 000

=

421 000

Att makarnas sammanlagda skatt blir lägre enligt alternativ 3 beror på att marginalskatten för make 1 är lägre än 72 % för beskattningsbar inkomst upp till 190 000 kr och för inkomst därutöver 72 % samt att make 1 inte har någon förmögenhet. Den genomsnittliga skatten är här 56,6 %.

I de fall begränsningsregeln blir tillämplig är oftast både marginalskatt och genomsnittlig skatt 75 %.

Enligt alternativ 3 kan förmögenheten för make 2 öka till 11 066 000 kr utan att skatten blir högre. Varje förmögenhetsökning för make 1 föranleder däremot högre skatt.

Nedanstående tabell visar marginalskatten i några olika inkomstskikt samt en nedre förmögenhetsgräns vid vilken begränsningsregeln blir tillämplig.

Inkomståret 1989

Tax. inkomst kr

Inkomstskatt kr (kom 30)

Marginalskatt (inkomst)

Förmögenhets­,skatt kr

Skatt enligt begränsning kr

Begränsning

Förmögenhet kr

 10 100

(135)

0

75

0

75 %

 10 200

(170)

0

150

0

75 %

 10 300

205

20

250

401 000

35 %

75 %

 85 000

26 350

29 900

56 250

1 716 000

47 %

75 %

150 000

56 900

48 100

105 000

2 337 000

61 %

75 %

200 000

87 400

55 100

142 500

2 570 000

72 %

75 %

300 000

159 400

58 100

217 500

2 670 000

72 %

75 %

400 000

231 400

61 100

292 500

2 770 000

72 %

75 %

500 000

303 400

64 100

367 500

2 870 000

72 %

75 %

600 000

373 400

67 100

442 500

2 970 000

72 %

75 %

Exempel:

Vid en taxerad inkomst på 200 000 kr måste förmögenheten överstiga 2 570 000 kr för att nedsättning av skatten enligt begränsningsregeln skall erhållas. Skatten blir 142 500 kr och förändras inte förrän förmögenheten vid samma taxerade inkomst uppgår till 7 166 000 kr.

Även när begränsningsregeln blir tillämplig kan i vissa fall marginalskatten vara lägre än 75 %.

Om förmögenheten är minst 806 000 kr kan följande formel användas för beräkning av den inkomstgräns (taxerad inkomst) vid vilken marginalskatten förändras från 30 % (=den kommunala skattesatsen) till 75 %. Formeln gäller ej om underskottsavdrag finns.

x = (100f + 450 000/45)

där x = den sökta inkomstgränsen

f = förmögenhetsskatten på halva förmögenheten

Exempel på beräkning:

Antag att förmögenheten är 6 000 000 kr.

Skatt på halva förmögenheten (3 000 000) = 68 000 kr.

x = (100 × 68 000 + 450 000/45) = 161 111

Skatt enligt begränsningsregeln = 113 325 kr, d.v.s. 75 % av (161 100–10 000).

Skatt att betala:

Statlig inkomstskatt

0

Kommunal inkomstskatt (30)

45 330

Förmögenhetsskatt

 68 000

113 330

I detta fall betalas endast kommunalskatt och förmögenhetsskatt på halva förmögenheten.

Uppställningen nedan visar inkomstgränsen vid angiven förmögenhet.

Förmögenhet

Inkomst

Skatt enligt begränsningsregeln

   806 000

   10 100

     75

   900 000

   11 600

  1 200

 1 000 000

   13 300

  2 475

 2 000 000

   36 600

 19 950

 4 000 000

   94 400

 63 300

 6 000 000

  161 100

113 325

 8 000 000

  227 700

163 275

10 000 000

  294 400

213 300

20 000 000

  627 700

463 275

40 000 000

1 294 400

963 300

Exempel:

Förmögenhet

Inkomst

Skatt

Marginalskatt

6 000 000

100 000

 95 000

30 %

6 000 000

161 100

113 330

75 %

6 000 000

200 000

142 500

Av exemplet framgår att t.ex. ett ränteavdrag som sänker inkomsten från 161 000 kr är bara ett värde av 30 %. Däremot betalas enbart kommunalskatt på en inkomstökning upp till 161 100 kr. Att söka den inkomstgräns där marginalskatten förändras från 30 % till 75 % blir således endast intressant när det gäller stora förmögenheter som ger relativt liten avkastning eller då inkomsten reduceras genom stora ränteavdrag för att minska skatten.

Omvänt kan formeln användas för att undersöka hur stor förmögenheten får vara vid viss taxerad inkomst utan att detta föranleder högre skatt.

När begränsningsregeln är tillämplig och marginalskatten är lika med den kommunala skattesatsen överstiger den genomsnittliga skatten 75 %.

Exempel:

Förmögenhet

Inkomst

Skatt

Marginalskatt

40 000 000

1 000 000

875 000

30 %

40 000 000

1 294 400

963 300

I ovanstående exempel med inkomst 1 000 000 kr och skatt 875 000 kr blir den genomsnittliga skatten 88,4 % beräknad på beskattningsbar inkomst.

Ingalill Starck