Innehåll

Inledning

Under de få år som det varit möjligt att tillhandahålla unit linked-försäkringar i Sverige har intresset för sådana försäkringar ökat markant. Under år 1994 stod unit linked-försäkring för 61 % av premieintäkten för nytecknad individuell livförsäkring. Till en början har unit linked-försäkring främst tecknats som privat pensions- och kapitalförsäkring. Senare har intresset ökat för unit linked-försäkring även som tjänstepensionsförsäkring.

I anledning av det ökade intresset för unit linked försäkring som tjänstepensionsförsäkring och vissa uttalanden i Skatteförvaltningens ”Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 1995 års taxering” är det på sin plats att avdragsrätten för sådan försäkring belyses.

Förmånsbaserade tjänstepensionslösningar

En tjänstepensionslösning kan antingen vara förmånsbaserad eller premiebaserad.

En förmånsbaserad lösning innebär att arbetsgivaren utfäster en till beloppet bestämd pension. Arbetsgivaren kan sedan med avdragsrätt trygga den utfästa pensionen genom att betala en tjänstepensionsförsäkringspremie, göra en avsättning till en pensionsstiftelse eller göra en avsättning till konto. Den sista möjligheten förutsätter kreditförsäkring.

Den förmånsbaserade lösningen innebär å ena sidan att arbetsgivaren är skyldig att betala den utfästa pensionen även om säkerheten skulle ha försämrats vid tiden för pensionsutbetalningen. Den innebär å andra sidan att arbetstagaren har att hålla sig till arbetsgivaren om säkerheten inte är tillräcklig för att garantera pensionen. I stiftelse- och kontofallen där det är arbetsgivaren som själv utbetalar pensionen och som sedan gottgör sig ur säkerheten för pensionsutbetalningen framgår detta tydligt, men vid försäkring har detta tidigare inte belysts. Risken för att ett livbolag inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser och att arbetsgivaren själv skulle behöva stå för sitt förmånsbaserade löfte har före finanskrisen i början av 1990-talet inte beaktats.

En skillnad mellan förmånsbaserade försäkringslösningar och förmånsbaserade stiftelse- och kontolösningar är att vid försäkringslösningar erhåller arbetstagaren normalt inte endast det utfästa beloppet utan även den återbäring som tillkommer försäkringen.

Premiebaserade tjänstepensionslösningar

En premiebaserad tjänstepensionslösning innebär att arbetsgivaren utfäster sig att betala en viss premie. I och med att premien är betald har arbetsgivaren fullgjort sin pensionsutfästelse. En sådan utfästelse kan endast tryggas genom betalning av premie till en tjänstepensionsförsäkring. Tryggandeformerna stiftelse och konto går ej att använda.

Unit linked-försäkring

En unit linked-försäkring är en försäkring där försäkringskapitalet är knutet till andelar i en eller flera värdepappersfonder. Det som utmärker en unit linked-försäkring är att det är försäkringstagaren som bestämmer i vilka värdepappersfonder som hans försäkringspremier skall placeras och därför står den finansiella risken. Även om det för närvarande inte förekommer i Sverige kan man dock tänka sig att försäkringsbolaget kan utfästa ett visst belopp under förutsättning att försäkringstagaren håller sig till vissa fonder. Unit linked-försäkringen kan tecknas som kapital-, pensions- eller tjänstepensionsförsäkring och följer samma kvalitativa och kvantitativa krav enligt kommunalskattelagen (KL) som traditionell försäkring.

Förmånsbaserade pensionsutfästelser tryggade med unit linked-försäkring

Av anv p 20 e till 23 § KL framgår att arbetsgivare som inte är bunden av allmän pensionsplan har rätt till avdrag för kostnaden att trygga utfästa förmåner som ”ryms inom” allmän pensionsplan. Tryggandet kan ske genom tjänstepensionsförsäkringspremie. Av anv p 1 st 2 till 31 § KL framgår att en tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med tjänst och för vilken arbetsgivaren åtagit sig att ansvara för betalningen av hela premien. En unit linked-försäkring som uppfyller resterande krav för att vara pensionsförsäkring är således en godtagbar tryggandeform för en utfästelse som ”ryms inom” allmän pensionsplan.

Det förutsätts att det vid beräkningen av premien för den försäkring som skall trygga utfästelsen används gängse beräkningsgrunder för ränta, riskkostnader och administrationskostnader.

Även om det enligt lagens ordalydelse är klart att unit linked-försäkring är en godtagbar tryggandeform har det i vissa sammanhang gjorts gällande att så inte skulle vara fallet. I Skatteförvaltningens ”Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet mm vid 1995 års taxering” s. 845 görs följande uttalande: ”Ett tryggande genom Unit linked-försäkring innebär att försäkringsbolaget inte garanterar någon specificerad pensionsförmån och inte heller något utgående försäkringsbelopp. Således kan inte pensionsförmånernas storlek beräknas i förväg, eftersom utfästa pensioner och kommande pensionsutbetalningar är beroende av framtida värdepappersutveckling.” Med detta som grund uttalas (aa s.846) att unit linked-försäkring inte kan användas när det gäller ett tryggande enligt ryms inom- regeln. Detta är en felsyn.

Det är arbetsgivaren som utfäster den specificerade pensionsförmånen. Det är endast tryggandet som sker genom unit linked-försäkringen. Att arbetsgivaren bortser från risken att ett traditionellt livbolag inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser är en annan sak. Det bör observeras att arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att försäkringspremierna skall placeras i sådana fonder som innebär att risken för att unit linked-försäkringens kapital inte skulle räcka för att garantera den utfästa pensionsförmånen inte är större än risken för att ett livbolag går omkull.

Unit linked-försäkring är således en godtagbar tryggandeform för att trygga förmånsbaserade pensionsutfästelser.

Det finns ingenting i motiven till lagen om livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder som ens antyder att unit linked-försäkringar inte skulle duga till att trygga ryms inom- utfästelser. Tvärtom har denna moderna sparform införts för att öka konkurrensen och mångfalden inom pensionssparområdet.

Det kan även konstateras att det inte finns några skäl till att inte heller i framtiden tillåta unit linked-försäkring som tryggandeform. Vid en jämförelse med en annan godkänd tryggandeform, stiftelse, kan konstateras att det även i detta fall inte finns någon utomstående garanti. Det är arbetsgivaren som står för utfästelsen. Tryggandet sker i stiftelsen. Om stiftelsens tillgångar sjunker i värde eller arbetsgivaren gör nya utfästelser utan motsvarande avsättningar har arbetstagaren endast arbetsgivaren att hålla sig till.

Premiebaserade pensionsutfästelser tryggade med unit linked-försäkring

Avdragsrätten för premie till unit linked-försäkring enligt KLs alternativregel (35/25 %-regeln) är uppenbar eftersom en unit linked-försäkring uppfyller kraven för en tjänstepensionsförsäkring och har vad vi vet inte satts ifråga.

Anders Johansson och Thor Bramert

Anders Johansson är chefjurist och Thor Bramert försäkringsjurist vid S-E-Banken Försäkring.