Skattenytt nr 6 2001 s. 362

A Inkomstskatt

A16 Skattereduktion

För att öka kapacitetsutnyttjandet inom byggsektorn och motverka arbetslösheten på detta område infördes en rätt till skattereduktion för utgifter som avsåg byggnadsarbeten som utförs på fastigheter. I RÅ 2000 not 147 och 148 gällde frågan om måttbeställda köksskåpsluckor respektive måttbeställd altandörr skulle få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Enligt 2 § första stycket lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus anses som byggnadsarbete i lagens mening reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadshus. Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer eller rengöring. I underlaget för skattereduktionen inräknas enligt 2 § andra stycket inte bl.a. utgifter för material och utrustning.

Regeringsrättens prövning kom bara att avse utgifter för arbeten avseende produkterna i fråga som utförts i det tillverkande företagets lokaler. Regeringsrätten delade, i motsats till LR och KR, Riksskatteverkets uppfattning att sådant arbete inte kan anses som byggnadsarbete som grundar rätt till skattereduktion.

Per Anclow