Innehåll

Skattenytt nr 6 2004 s. 470

Sökordsregister 2003 års rättsfall

(kumulerat register täckande åren 1990–2003 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Ackord, underskottsavdrag

339/04

Aktieindexobligation

328/04, 329/04

Alkoholskatt, återbetalning av, obehörig vinst

460/04

Alternativ rättslig grund

392/04

Anstånd, betalning av skatt

382/04, 383/04

Anstånd, betalning av skatt för den som har företrädaransvar

384/04

Anstånd, säkerhet

385/04

Arbetsgivaravgifter

– bärplockare

323/04, 430/04

– nattraktamente var lön

323/04, 429/04

Arbetstagares fria rörlighet EGD

– avdrag kostnader hushållerska

Schilling

433/04

Arvsskatt

– talerätt

402/04

– värdering av handelsbolagsandel

401/04

Avfallsskatt, deponering av mesa

426/04

Avkastningsskatt

– pensioner, skatteunderlag

427/04

Avyttring

– byte av aktier

329/04

– förlängning av optionsavtal

329/04

– kapitalförsäkring kapitalvinst

330/04

Betalningssäkring, ersättning för processkostnader

397/04

Borgen, levnadskostnad

321/04

Bosättning, väsentlig anknytning

366/04

Byggmästarsmitta

347/04

Byggnadsrörelse

– återföring av värdeminskn.avdrag

333/04

Byte av aktier ej avyttring

329/04

Bärplockare anställda

323/04, 430/04

Cirkulationsdirektivet

– finsk lågbeskattad diesel

459/04

– för hög italiensk oljeskatt

460/04

Debiteringsåtgärder

391/04

Delningsprincipen

331/04

Delpension var lön

325/04, 336/04

Domskäl och domslut oförenliga

391/04

Dubbelbeskattningsavtal

– Frankrike, svensk ATP

368/04

Eftertaxering

– uppenbart förbiseende

375/04

EG-fördraget

– etableringsfrihet, Bosal Holding

431/04

– fri rörlighet för arbetstagare, Schilling

433/04

– fri rörlighet för kapital Barbier

439/04

– fri rörlighet för tjänster definitiv källskatt utlandsbosatta Gerritse

436/04

– lotteriskatt Lindman

435/04

– premie tjänstepensionsförsäkring Skandia Ramstedt

434/04

– importrestriktioner Danske Bilimportörer

461/04

– obehörig vinst, Weber

460/04

Ekonomisk förening

– överföring till medlemskonto

341/04, 368/04

Engångsintäkt, periodisering

340/04

Ersättning för processkostnader

397/04, 398/04

Etableringsfrihet EGD

– avdrag kostnad dotterbolagsaktier Bosal Holding

431/04

F-skattsedel, anmälningsskyldighet

393/04

Fastighetstaxering

– huvudsaklighetsprincipen

399/04

– indelning i taxeringsenheter

399/04

– strandnära

399/04

Forskarskattelättnad

367/04

Forum, rätt

371/04

Fåmansföretag

– kvalificerade aktier

356/04

– lönesummeregeln (löneunderlag)

349/04, 350/04

– stoppreglerna, tidigare beskattning

353/04

– verksam betydande omfattning

352/04

Förbjudet lån

326/04

Förhandsbeskedsansökan, krav på

395/04

Förseningsavgift

– delägare i HB

379/04

Goodwill

– avskrivning andel i handelsbolag

337/04, 358/04

– koncernmässig

334/04, 362/04

Handelsbolag

– avdrag för goodwill vid likvidation

358/04

– avdrag för förlust i konkursat HB

359/04

– återföring av värdem. avdrag

354/04

Importrestriktioner EGD

– Danske Bilimportörer

461/04

Internöverlåtelse, skalbolag

334/04

Inventarium eller lager

339/04

Kapitalförsäkring, överföring av

355/04

Kapitalvinst

– aktier, uppskov, utländsk dödsbodelägare

366/04

– avyttring av kapitalförsäkring

330/04

– delningsprincipen

331/04

– fastighet, delavyttring

330/04

– köpoptioner

329/04

Kommanditbolag

– överlåtelse av till underpris

357/04, 361/04

Lager

– eller inventarium

339/04

– schablonvärdering, inkuranstrappa

342/04

Lageraktier

– karaktär kvar fastighetsöverlåtelse

344/04

– nedskrivning

344/04, 360/04

Lagerfastigheter

– karaktär kvar för arvinge

345/04

Levnadskostnader, lån närstående

321/04

Litterär verksamhet, läroböcker

322/04, 370/04

Löneskatt pensionskostnader

– underlag

428/04

– övertagande av pensionsåtagande

428/04

Makar

– fördelning av underskottsavdrag

342/04

Mervärdesskatt EGD

– beskattningsunderlag, rabattkup.

454/04

– factoringtjänster

447/04

– fast egendom, byggelement

445/04

– fast egendom, cigarettautomat

446/04

– fastighet använd privat/i rörelse

442/04

– kapitalinsats i HB

443/04

– kulturella tjänster, allmänintresset

445/04

– kulturella tjänster, ”organ”

445/04

– leverans av varor, billeasing

441/04

– läkarvård 450/04

– omsättningsland reklamtjänster

452/04

– psykoterapi inte sjukvård

448/04

– resetjänster

456/04

– rättelse felaktigt uttagen skatt

457/04

– sjukvård, sakkunnigutlåtanden

451/04

– skattesats konserter

455/04

– verksamhetsöverlåtelse

444/04

Mervärdesskatt RR

– avdragsrätt kostnader för sålt dotterbolag

421/04

stadigvarande bostad

419/04

– beskattningsunderlag konstförmedling

418/04

valutavinst

417/04

– bidrag annonser

404/04

– courtagedelning

407/04

– finansiella tjänster

406/04, 407/04, 408/04, 409/04, 410/04

– fondadministration

408/04

– förmedling av utländska prenumerationer

414/04

– försäkringstjänst, skadevärdering

449/04

– garageuthyrning

411/04

– garantiprovisioner

410/04

– huvudsaklighetsprincipen begravningstjänster

416/04

– kapitalförvaltningstjänster

409/04

– konsert

418/04

– läkemedel

412/04

– myndighetsutövning

avdrag

405/04

parkeringsplatser

403/04

– omsättningsland indirekt utförsel

415/04

– parkeringsverksamhet

411/04

– partshabilitet

424/04

– periodiskt medlemsblad

411/04

– qigong ej sjukvård

414/04

– resetjänster

422/04

– resning pga domvilla

424/04

– samtalsterapi

413/04

– skuldsaneringstjänster

406/04

– social omsorg

413/04

– valutavinst

417/04

Mineraloljedirektivet

– finsk lågbeskattad diesel

459/04

Moder/dotterbolagsdirektivet EGD

– kostnader för dotterbolagsaktier

Bosal Holding

440/04

Océ van der Grinten

440/04

Nattraktamente lön

323/04

Nedskrivning, lageraktier

344/04, 360/04

Nedsättning av fordran en lön

324/04

Näringsbetingade aktier

– avveckling av rörelse

335/04

Obehörig vinst EGD

– alkoholskatt Weber

460/04

Omprövning

– ändrad praxis i RR

381/04, 382/04

Omstruktureringar

– andel i KB ej verksamhetsgren

361/04

– koncernmässig goodwill

362/04

– äkta bostadsföret., ej årets utgång

345/04, 361/04,

364/04

Option

– konsekvenser av fusion

326/04

– rätt till kontanter

325/04

Partshabilitet

– bolag i konkurs

372/04, 374/04

– bolag upplöst under process i länsrätt

374/04

– pågående process om ställföreträdaransvar

373/04, 424/04

– rätt att bli kommunicerad

373/04

Pensionsförsäkring

– avräkning allokerad återbäring

336/04

– överföring av utfästelse

346/04

Periodisering, engångsintäkt

340/04

Periodiseringsfond

– överföring vid apportemission

343/04

Privatbostadsföretag, definition

345/04, 361/04,

364/04

Prövningstillstånd, kammarrätt

395/04

Registreringsavgift

Danske Bilimportörer

461/04

Reklamskatt, TV-bilaga

426/04

Resning

– kapitalvinstberäkning efter hb:s konkurs

359/04

– skatteflyktslagen

386/04

– synnerliga skäl

385/04

Rätt beskattningsår

– pensionsförsäkringspremier

322/04

Rättegångskostnader, avdrag

328/04, 335/04

Rättshjälp, skattetillägg

396/04

Rörelse, överlikviditet

338/04

Saken, avdrag för reaförlust

380/04

Skalbolag, internöverlåtelse

334/04

Skatteflyktslagen

– avyttring av kapitalförsäkring

330/04, 346/04

– tidsfrist för åberopande

392/04

– överföring av periodiseringsfond

343/04

Skattetillägg

– avliden skattskyldig

379/04

– oriktig uppgift

376/04, 378/04

– periodisering eller jämställd fråga

379/04

– rättshjälp

396/04

– skattemyndighetens utredningsansvar

378/04

Specialbyggnad

– hyresinkomst skattefri

332/04

Stiftelse, fullföljdsrekvisitet

365/04

Särskild vinstskatt

347/04

Tjänsters fria rörlighet EGD

– kostnader hushållerska Schilling

433/04

– lotteriskatt Lindman

435/04

– utlandsbosatta definitiv källskatt Gerritse

436/04

Underskottsavdrag

– ackord

339/04

– fördelning mellan makar

342/04

Uppskov med kapitalvinst

– ursprungsbostad

331/04

– utländsk dödsbodelägare

366/04

Ursprungsbostad

331/04

Utländsk juridisk person

– svensk motsvarighet

368/04

Utländsk motsvarighet till svensk juridisk person

367/04

Utländsk värdepappersfond

364/04

Utvidgade reparationsbegreppet

– nya verkstadskontor

339/04

Verklig förlust

– borgen

331/04

– utlåning till närstående

331/04

Verksamhetsgren, andel i KB

361/04

Vinstdelningsskatt

347/04

Värdepappersfond, utländsk

364/04

Värdepappersrörelse, överlikviditet

338/04

Återföring av värdeminskn. avdrag

333/04

Återställande av försutten tid

– fel kammarrätt

389/04

– ombudets tidsfrist gäller

390/04

– ombuds muntliga uppgift

388/04

Äkta bostadsföretag

– ej utgången av året

345/04, 361/04, 364/04

Överklagande, rätt tid

395/04

Överklagbarhet

371/04

Överlikviditet, värdepappersrörelse

338/04

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...