Innehåll

SkatteNytt nr 6 2007 s. 349

F2 Övriga indirekta skatter

Reklamskatt

Reklamskatten fortsätter att ställa till problem för Skatteverket och de skattskyldiga, även om det skattepliktiga området gradvis inskränks och skatten sänks. I RÅ 2006 ref. 4 fann Regeringsrätten att uppgifter i mässkataloger om utställare skulle ligga till grund för reklamskatt.

Bakgrunden var att Malmömässan bedrev mässverksamhet. I samband därmed gav man ut mässkataloger. I katalogen fanns uppgifter dels om utställare, dels om andra företag. För uppgifterna om andra företag om utställare redovisade Malmömässan reklamskatt, men inte för utställarna. Avgiften för uppgifterna om utställarna ingick i mässavgiften.

Samtliga instanser fann att reklamskatt skulle tas ut även för uppgifterna om utställarna. Kammarrätten (RR samma bedömning) motiverade det med att enligt 3 § skall skatt tas ut för reklam. Reklam är, enligt 1 § andra stycket 2 ett meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet. Eftersom syftet med att delta i utställningen rimligen är att höja försäljningen blir därmed meddelandet i mässkatalogen skattepliktigt.

Utgången kan knappast sägas överensstämma med normal uppfattning om innebörden av reklam, mässkatalogen är rimligen mer, som bolaget hävdade, att uppfatta som en ”bruksanvisning” till besökarna. Men med den utformning lagtexten har kunde knappast domstolarna komma till annat slut.

Också RÅ 2006 not. 139 rör reklamskatt. Reklamskattelagen innehåller ett grundavdrag på 10 miljoner kronor för annonser i dagspress och 50 miljoner kronor för populärpress eller fackpress, allt under förutsättning att publikationen ges ut periodiskt. Beloppen gäller skattepliktig annonsomsättning och avdraget är till för att hålla nere skattenivån för mindre tidningar. Den som ger ut annonsblad, program, katalog eller liknande trycksak har dock inte rätt till grundavdraget.

M AB sökte förhandsbesked på frågan om man skulle ha rätt till återbetalning av reklamskatt. Skatterättsnämnden fann att M var berättigad till återbetalning av reklamskatt för annonser i tidningen Svensk Papperstidning eftersom den bedömdes som fackpress och dessutom inte ansågs vara annonsblad, dvs. ges ut gratis. Skatteverket överklagade den senare bedömningen men Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Fallet redovisas mycket kort eftersom det inom kort blir obsolet genom att regeringen i proposition 2006/07:100 har aviserat man skall lägga fram en proposition där man retroaktivt från 1 januari 2007 kommer att föreslå att det högre avdraget skall medges för samtliga periodiska tidningar, även gratisutdelade och oberoende om de är dagspress eller inte.

Regeringen anger motivet som ytterligare ett steg i avskaffandet av reklamskatten. Det huvudsakliga motivet torde dock vara att differentieringen är högst tveksam ur statsstödssynpunkt. Enligt min mening är det synnerligen tveksamt om inte också begränsningen till periodiska publikationer, alltså en publikation som utkommer minst fyra gånger om året, är fördragsstridig.

Gunnar Rabe

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...