Innehåll

SkatteNytt nr 6 2007 s. 394

Paragrafregister 2006 års rättsfall

(kumulerat register täckande åren 1990-2006 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Kommunalskattelagen (1928:370)

20 §

Ref. 37/06

23 §

Ref. 37/06

24 § anv. p.

Ref. 63/06

Ref. 68/06

43 § 1 mom.

Ref. 37/06

46 § 2 mom.

Ref. 55/06

Rättegångsbalken (1942:740)

50 kap. 23 §

Ref. 82/06

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

7 § 3 mom.

Ref. 79/06

7 § 5 mom.

Ref. 42/06

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000)

Artikel 18

C-470/04

C-520/04

Artikel 23

C-517/04

Artikel 25

C-517/04

C-140/05

C-290/05

Artikel 39

C-152/03

C-232/03

C-493/04

Artikel 43

C-253/03

C-451/03

C-196/04

C-346/04

C-374/04

C-446/04

C-470/04

C-471/04

C-493/04

C-170/05

Artikel 48

C-253/03

C-196/04

C-170/05

Artikel 49

C-451/03

C-433/04

C-452/04

C-242/05

Ref. 38/06

Artikel 50

C-433/04

Artikel 56

C-513/03

C-265/04

C-374/04

C-446/04

Artikel 57.1

C-446/04

Artikel 58

C-265/04

Artikel 59

C-290/04

Artikel 60

C-290/04

Artikel 73 b

C-386/04

C-513/04

Artikel 73 d

C-386/04

Artikel 87.1

C-182/03

Artikel 87.3

C-88/03

Artikel 88.2

C-399/03

C-485/03

Artikel 90

C-517/04

C-290/05

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

9 §

Ref. 39/06

Direktiv 69/335/EEG (fria kapital-rörelser)

C-197/03

C-494/03

C-46/04

C-193/04

C-264/04

C-509/04

Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

8 §

Not. 57/06

Not. 190/06

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

8 §

Ref. 82/06

9 §

Not. 95/06

28 §

Ref. 12/06

Ref. 77/06

33 §

Not. 57/06

34 a §

Ref. 77/06

Not. 52/06

36 §

Ref. 72/06

Not. 56/06

Not. 142/06

37 §

Not. 135/06

37 b §

Not. 16/06

Not. 120/06

Not. 152/06

Not. 182/06

37 c §

Not. 91/06

48 §

Not. 1/06

Förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

C-493/04

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

1 §

Ref. 4/06

24 §

Not. 139/06

Aktiebolagslagen (1975:1385)

13 kap. 15 §

Not. 50/06

Direktiv 76/207/EEG

Direktiv 77/388/EEG (sjätte – mervärdesskattedirektivet)

(först anges EGD-målen för resp. artikel, sedan RR)

Artikel 2.1

C-255/02

C-223/03

C-305/03

C-354/03

C-210/04

Artikel 4.1

C-255/02

C-223/03

Artikel 4.2

C-255/02

C-223/03

Artikel 4.5

C-430/04

Artikel 5.1

C-255/02

C-223/03

C-354/03

Artikel 5.4

C-305/03

Artikel 6.1

C-255/02

C-223/03

Artikel 8.1 a

C-245/04

Artikel 8.1 b

C-245/04

Artikel 9.1

C-210/04

Artikel 9.2 a

C-166/05

Artikel 9.2 c

C-114/05

Artikel 9.2 e

Not. 60/06

Artikel 10.2

C-419/02

Artikel 11 A.1 c

C-72/05

Artikel 11 A.2 a

C-98/05

Artikel 12.3

C-305/03

Artikel 13 A.1 b

C-106/05

Artikel 13 A.1 c

C-443/04

Artikel 13 A.1 e

C-240/05

C-401/05

Artikel 13 A.1 g

C-415/04

Not. 93/06

Artikel 13 A.1 h

C-415/04

Artikel 13 A.2 a

C-106/05

Artikel 13 A.2 b

C-415/04

Artikel 13 B a

C-13/06

Not. 90/06

Artikel 13 B b

Not. 53/06

Not. 54/06

Artikel 13 B d

C-169/04

Not. 77/06

Not. 188/06

Artikel 13 B f

C-89/05

Artikel 13 C

C-184/04

C-246/04

Artikel 15.4 a

C-181/04

Artikel 15.8

C-181/04

Artikel 16.1

C-305/03

Artikel 17

C-439/04

Artikel 17.2

C-345/05

Artikel 17.3 b

C-240/05

Artikel 17.5

Ref. 47/06

Artikel 17.6

C-184/04

C-345/05

Artikel 17.7

C-228/05

Artikel 19.1

Ref. 47/06

Artikel 20

C-184/04

Artikel 21

C-249/05

Artikel 21.1 d

Not 149/06

Artikel 21.3

C-384/04

Artikel 22

C-249/05

Artikel 22.8

C-384/04

Artikel 24.1

C-128/05

Artikel 27.1

C-494/04

Artikel 27.5

C-494/04

Artikel 28.2 a

C-251/05

Artikel 28 c A a

C-245/04

Artikel 33

C-475/03

C-290/05

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Not. 15/06

4 §

Ref. 50/06

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2 kap. 2 §

Ref. 49/06

2 kap. 3 §

Ref. 49/06

Direktiv 79/1072/EEG

C-90/05

Sekretesslagen (SFS 1980:100)

9 kap. 1 §

Not. 106/06

Förvaltningslagen (1986:223)

22 §

Not. 60/06

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Konkurslagen (1987:362)

1 §

Ref. 12/06

9 §

Ref. 12/06

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

Ref. 12/06

Not. 16/06

Not. 42/06

Not. 58/06

Not. 105/06

Not. 182/06

Taxeringslagen (1990:324)

4 kap. 16 §

Ref. 25/06

5 kap. 1 §

Ref. 18/06

Not. 42/06

Not. 130/06

6 kap. 14 §

Not. 91/06

6 kap. 24 §

Not. 94/06

Not. 95/06

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

2 §

Ref. 83/06

5 §

Ref. 70/06

8 §

Ref. 70/06

9 §

Ref. 69/06

Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

2 §

Ref. 83/06

Direktiv 92/12/EEG av den 25 feb-ruari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (cirkulationsdirek-tivet)

C-494/04

Artikel 7

C-5/05

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Artikel 31

C-471/04

Mervärdesskattelagen (1994:200)

2 kap. 1 §

Ref. 31/06

3 kap. 3 §

Not. 53/06

Not. 54/06

3 kap. 4 §

Not. 93/06

3 kap. 7 §

Not. 93/06

3 kap. 9 §

Not. 77/06

Not. 188/06

3 kap. 10 §

Not. 90/06

3 kap. 19 §

Not. 12/06

Not. 13/06

5 kap. 7 §

Not. 29/06

Not. 60/06

6 a kap. 2 §

Not. 29/06

7 kap. 1 §

Ref. 11/06

Not. 209/06

8 kap. 3 §

Ref. 19/06

Ref. 47/06

8 kap. 13 a §

Ref. 47/06

Not. 106/06

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

6 §

Ref. 43/06

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

2 §

Not. 89/06

Årsredovisningslagen (1995:1554)

4 kap. 9 §

Ref. 28/06

Direktiv 95/59/EG

Artikel 7.2

C-495/04

Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

3 §

Ref. 69/06

6 §

Ref. 42/06

Skattebetalningslagen (1997:483)

12 kap. 6 §

Not. 192/06

17 kap. 2 §

Ref. 77/06

17 kap. 2 a §

Ref. 12/06

21 kap. 3 §

Ref. 72/06

22 kap. 11 §

Not. 52/06

23 kap. 7 §

Ref. 12/06

Lag (1998:189) om förhandsbesked i taxeringsfrågor

Not. 7/06

Not. 14/06

Not. 26/06

Not. 28/06

Not. 92/06

Not. 105/06

Not. 172/06

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 17 §

Ref. 80/06

2 kap. 25 §

Ref. 57/06

3 kap. 3 §

Ref. 67/06

10 kap. 11 §

Ref. 60/06

11 kap. 22 §

Ref. 16/06

Ref. 29/06

11 kap. 23 §

Ref. 16/06

12 kap. 21 §

Ref. 59/06

14 kap. 2 §

Ref. 63/06

Not. 17/06

14 kap. 19 §

Ref. 37/06

16 kap. 1 §

Ref. 44/06

16 kap. 8 §

Ref. 44/06

17 kap. 23 §

Ref. 28/06

Not. 17/06

17 kap. 26 §

Ref. 28/06

18 kap. 17 §

Ref. 41/06

18 kap. 22 §

Ref. 41/06

Ref. 71/06

23 kap. 14 §

Not. 78/06

23 kap. 17 §

Ref. 74/06

25 kap. 8 §

Ref. 62/06

25 a kap. 12 §

Not. 145/06

26 kap. 2 §

Ref. 52/06

28 kap. 6 §

Not. 200/06

35 kap. 1 §

Not. 40/06

35 kap. 3 §

Ref. 58/06

37 kap. 20 §

Ref. 71/06

38 kap. 2 §

Ref. 57/06

42 kap. 1 §

Not 148/06

42 kap. 12 §

Ref. 45/06

48 kap. 18 §

Ref. 38/06

50 kap. 6 §

Ref. 14/06

53 kap. 2 §

Ref. 51/06

53 kap. 3 §

Not. 162/06

57 kap. 5 §

Not. 92/06

58 kap. 2 §

Ref. 69/06

62 kap. 6 §

Ref. 55/06

Förordning (EG) nr 1798:2003

C-533/03

Anslutningsaktien 2003 för 10 nya medlemsstater, EUT L 236, 2003, s. 33

kapitel 6 punkt 2 i bilaga XIII

C-140/05

Aktiebolagslagen (2005:551)

25 kap. 50 §

Not. 39/06

Not. 86/06

Not. 152/06

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...