Innehåll

Skattenytt nr 3 2009 s. 163

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Annacondia, Fabiola & van der Corput, Walter (red.), EU VAT Compass 2008. IBFD, 2008, 712 sidor.

Boken, som ingår i IBFD:s serie av resehandböcker i fickformat, innehåller mervärdesskattedirektivet, EG-domstolens rättspraxis på momsområdet och en översikt över vilka särpräglade mervärdesskatteregler som finns i de olika medlemsstataterna.

Lang, Michael, m.fl., ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2008. Linde Verlag, 2008, 372 sidor.

Den 25–27 september 2008 arrangerades en konferens i Wien där anhängiggjorda men ej avgjorda mål inför EG-domstolen gällande EG-fördragets fria rörligheter och direkt beskattning diskuterades. Som ett resultat av konferensen återges och analyseras målen i denna bok.

Lind Johansen, Flemming, Momssystemdirektivet. Forlaget Thomson, 2008, 301 sidor.

I boken kommenteras det nya mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG) som trädde i kraft den 1 januari 2007.

Michelsen, Aage, m.fl., Lærebog om indkomstskat. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 12 upplagan, 2008, 1 330 sidor.

Denna bok är en systematisk framställning av dansk inkomstskatterätt. I den nya upplagan har material fram till den 1 juni 2007 beaktats.

Nouel, Luis (red.), OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (Condensed Version 2008) and Key Tax Features of Members Countries 2008. IBFD, 2008, 765 sidor.

Denna resehandbok i fickformat från OECD innehåller den nya konsoliderade versionen av OECD:s modellavtal och kortfattade beskrivningar av OECD:s medlemsstaters skattesystem.

Redovisning. En genomgång av resultat- och balansräkningarna 2009. FAR SRS Förlag, 2 upplagan, 2008, 192 sidor.

Boken utgör en utvecklad och utökad version av en artikelserie i tidskriften Nytt från Revisorn. Den andra upplagan är uppdaterad med de s.k. K2-bestämmelserna i BFNAR 2008:1.

Rendahl, Pernilla, Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies. A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce. Jönköping International Business School, 2008, 398 sidor.

Många mervärdeskatterättsliga problem har uppstått i och med e-handelns framväxt, särskilt vid gränsöverskridande transaktioner. Syftet med Pernilla Rendahls studie, som också utgör hennes doktorsavhandling, är att utvärdera mervärdesbeskattningen av gränsöverskridande omsättningar av digitala varor och tjänster. I detta syfte genomförs en komparativ studie av EG:s, Australiens och Canadas mervärdesskattesystem. Studien gäller särskilt situationer där dubbelbeskattning eller dubbel icke-beskattning riskerar att uppstå vid e-handel mellan företag och konsumenter. Utvärderingen sker mot bakgrund av OECD:s principer för beskattning av e-handel som antogs i Ottawa år 1998.

Samlingsvolymen 2009 – redovisning. FAR SRS Förlag, 2009, 1 900 sidor.

Boken är uppdaterad med material per den 1 januari 2009. Bland nyheterna märks K2-reglerna (BFNAR 2008:1).

Schilcher, Michael & Weninger, Patrick (red.), Fundamental Issues and Practical Problems in Tax Treaty Interpretation. Linde Verlag, 2008, 490 sidor.

Denna bok innehåller studentuppsatser från LL.M.-programmet i internationell skatterätt vid Vienna University of Economics and Business Administration. Det aktuella läsårets (2007/08) uppsatser belyser olika aspekter av ämnet skatte-avtalstolkning.

Serup, Michael, Fusionsskatteloven med kommentarer. Forlaget Thomson, 3 upplagan, 2008, 726 sidor.

I boken kommenteras den danska fusionsskatteloven, som reglerar möjligheterna till skattefria omstruktureringar av företag. Den tredje upplagan är upp-daterad med ny rättspraxis från EG-domstolen och från danska domstolar.

Svensson, Ulf, Fastighetsbeskattning. En praktisk handbok för fastighetsägare. Björn Lundén Information, 5 upplagan, 2008, 252 sidor.

Ny upplaga av denna praktiska handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare.

Vogel, Klaus & Lehner, Moris, Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen under Vermögen. Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen. Verlag C.H. Beck, 5 upplagan, 2008, 2 103 sidor.

I detta standardverk kommenteras de tyska skatteavtalen mot bakgrund av framförallt OECD:s modellavtal. Den femte upplagan är uppdaterad per den 1 februari 2008. I boken kommenteras sammanlagt 93 tyska skatteavtal, varav 14 har tillkommit eller ändrats sedan den tidigare upplagan.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...