Innehåll

Skattenytt nr 6 2010 s. 487

Paragrafregister 2009 års rättsfall

(kumulerat register täckande åren 1990–2009 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Kommunalskattelagen (1928:370)

23 § anv. p. 13

Not. 25/09

Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

1 §

Not. 177/09

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

2 § 16 mom.

Not. 47/09

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000, först anges EGD-målen för respektive artikel och sedan RR-målen)

Artikel 18

C-269/07

C-544/07

Artikel 39

C-269/07

Artikel 43

C-303/07

C-406/07

C-439/07

C-314/08

Not. 35/09

Not. 36/09

Not. 37/09

Artikel 48

C-303/07

Not. 35/09

Not. 36/09

Not. 37/09

Artikel 49

C-153/08

C-155/08

C-169/08

C-314/08

Artikel 56

C-318/07

C-377/07

C-406/07

C-439/07

C-540/07

C-562/07

C-35/08

C-67/08

C-128/08

C-155/08

C-182/08

Ref. 33/09

Artikel 58

C-67/08

Artikel 87.1

C-460/07

C-519/07P

C-169/08

Artikel 88.2

C-319/07P

Artikel 90

C-10/08

Rättegångsbalken (1962:740)

4 kap. 13 §

Ref. 8/09

4 kap. 15 §

Ref. 8/09

13 kap. 6 §

Ref. 92/09

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter

C-302/07

Artikel 2

C-502/07

Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

Artikel 7.2

C-269/07

Direktiv 69/335/EEG (fria kapitalrörelser)

C-397/07

C-569/07

C-441/08

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

3 §

Not. 177/09

5 §

Not. 177/09

29 §

Not. 6/09

Not. 7/09

Not. 41/09

Not. 42/09

33 §

Not. 59/09

37 b §

Not. 7/09

Not. 9/09

Not. 42/09

Not. 62/09

37 c §

Not. 42/09

41 §

Ref. 8/09

Aktiebolagslagen (1975:1385)

13 kap. 19 §

Not. 62/09

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

(först anges EGD-målen för resp. artikel, sedan RR)

C-302/07

Artikel 2

C-502/07

C-154/08

Artikel 2.1

C-29/08

C-246/08

Artikel 4

C-154/08

Ref. 54/09

Artikel 4.1

C-29/08

C-246/08

C-267/08

Artikel 4.2

C-29/08

C-246/08

C-267/08

Artikel 4.3 a

C-461/08

Artikel 4.4

Ref. 72/09

Artikel 4.5

C-102/08

Artikel 5.8

C-29/08

Artikel 6.2 a

C-460/07

C-515/07

Artikel 9.2 a

C-37/08

Artikel 9.2 e

C-1/08

C-242/08

C-377/08

Ref. 54/09

Artikel 9.3 b

C-1/08

Artikel 10

C-483/08

Artikel 10.1 a

C-502/07

Artikel 10.2

C-502/07

Artikel 13 A.1 a

C-357/07

Artikel 13 B a

C-242/08

Artikel 13 B b

C-572/07

Artikel 13 B c

C-242/08

Artikel 13 B d

C-29/08

C-242/08

Artikel 13 B g

C-461/08

Artikel 17

C-244/08

Artikel 17.1

C-10/08

C-29/08

Artikel 17.2

C-515/07

C-10/08

C-29/08

C-74/08

Ref. 6/09

Artikel 17.2 a

C-460/07

Artikel 17.3 a

C-377/08

Artikel 17.6

C-460/07

C-74/08

Artikel 19.2

C-174/08

Artikel 21.1 c

C-566/07

Artikel 21.3

Ref. 72/09

Artikel 33

C-502/07

C-119/08

Direktiv 79/1072/EEG (åttonde mervärdesskattedirektivet)

C-244/08

C-433/08

Lagen (1980:1102) om handelsbolag

1 kap. 3 §

Not. 172/09

2 kap. 44 §

Not. 124/09

Direktiv 83/182/EEG (skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat)

C-144/08

Förvaltningslagen (1986:223)

22 §

Not. 72/09

Lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Not. 24/09

Not. 38/09

Direktiv 86/560/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (trettonde direktivet)

C-244/08

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

Not. 6/09

Not. 114/09

Not. 170/09

Taxeringslagen (1990:324)

4 kap. 16 §

Not. 25/09

5 kap. 1 §

Not. 25/09

Not. 61/09

5 kap. 3 §

Ref. 63/09

5 kap. 14 §

Ref. 27/09

Ref. 94/09

Not. 61/09

7 kap. 3 §

Ref. 63/09

Lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

1 §

Not. 111/09

Direktiv 90/435/EEG (moder/dotterbolagsdirektivet)

Artikel 2 a

C-303/07

C-247/08

Artikel 4.1

C-138/07

C-439/07

Artikel 5.1

C-247/08

Bilaga f

C-247/08

Bostadsrättslagen (1991:614)

6 kap. 4 §

Not. 28/09

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES-avtalet)

Artikel 31

C-540/07

Artikel 36

C-153/08

Artikel 40

C-521/07

C-540/07

C-562/07

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 1 §

Ref. 56/09

2 kap. 1 §

Ref. 56/09

Not. 172/09

3 kap. 1 §

Not. 175/09

3 kap. 2 §

Not. 110/09

3 kap. 3 §

Not. 110/09

3 kap. 3 a §

Not. 175/09

3 kap. 4 §

Ref. 95/09

3 kap. 7 §

Ref. 95/09

3 kap. 9 §

Ref. 49/09

Not. 23/09

3 kap. 10 §

Not. 80/09

Not. 140/09

3 kap. 11 a §

Not. 145/09

3 kap. 30 f §

Ref. 40/09

4 kap. 1 §

Ref. 54/09

5 kap. 7 §

Ref. 54/09

Not. 23/09

7 kap. 1 §

Not. 106/09

Not. 145/09

Not. 160/09

7 kap. 2 §

Not. 175/09

8 kap. 3 §

Ref. 6/09

Not. 76/09

9 a kap. 1 §

Ref. 40/09

Lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

3 §

Ref. 18/09

Lagen (1994:1564) om alkoholskatt

8 §

Ref. 83/09

8 a §

Ref. 83/09

Alkohollagen (1994:1738)

4 kap. 2 §

Ref. 83/09

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Artikel 4 i sjunde

tilläggsprotokollet

Ref. 94/09

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

Ref. 31/09

Ref. 47/09

Not. 86/09

Not. 88/09

Not. 201/09

Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (1996:1512)

Ref. 91/09

Skattebetalningslagen (1997:483)

12 kap. 6 §

Ref. 72/09

12 kap. 6 b §

Ref. 72/09

15 kap. 10 §

Ref. 73/09

21 kap. 3 §

Ref. 22/09

21 kap. 13 §

Ref. 22/09

Lag (1998:189) om förhandsbesked i taxeringsfrågor

5 §

Ref. 66/09

Not. 181/09

7 §

Not. 69/09

Not. 97/09

12 §

Ref. 92/09

21 §

Ref. 92/09

23 §

Not. 81/09

Lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2 kap. 16 §

Ref. 83/09

Lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

2 kap. 3 §

Ref. 93/09

Lagen (1999:673) om skatt på avfall

1 §

Not. 46/09

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 2 §

Ref. 100/09

Not. 38/09

Not. 181/09

2 kap. 3 §

Not. 38/09

2 kap. 24 §

Ref. 91/09

2 kap. 29 §

Ref. 91/09

3 kap. 7 §

Not. 81/09

Not. 82/09

Not. 83/09

Not. 84/09

Not. 85/09

3 kap. 9 §

Ref. 84/09

3 kap. 10 §

Ref. 84/09

3 kap. 13 §

Ref. 84/09

5 kap. 2 a §

Not. 38/09

6 kap. 7 §

Not. 87/09

6 kap. 8 §

Not. 38/09

7 kap. 7 §

Ref. 66/09

Not. 40/09

10 kap. 11 §

Ref. 86/09

Not. 206/09

12 kap. 26 §

Ref. 42/09

12 kap. 27 §

Ref. 42/09

13 kap. 1 §

Ref. 91/09

13 kap. 2 §

Ref. 36/09

Ref. 91/09

14 kap. 2 §

Not. 196/09

Not. 201/09

16 kap. 1 §

Ref. 48/09

16 kap. 8 §

Ref. 48/09

17 kap. 3 §

Not. 86/09

18 kap. 1 §

Ref. 28/09

18 kap. 18 §

Ref. 81/09

20 a kap. 1 §

Not. 137/09

Not. 138/09

20 a kap. 4 §

Not. 137/09

Not. 138/09

23 kap. 3 §

Ref. 85/09

23 kap. 16 §

Not. 88/09

23 kap. 17 §

Not. 88/09

23 kap. 26 §

Not. 88/09

24 kap. 5 §

Not. 146/09

24 kap. 13 §

Ref. 100/09

Not. 181/09

25 kap. 3 §

Ref. 36/09

28 kap. 16 §

Not. 19/09

35 kap. 2 §

Ref. 13/09

Ref. 14/09

Ref. 15/09

Not. 35/09

Not. 36/09

Not. 37/09

35 kap. 2 a §

Ref. 15/09

Not. 35/09

Not. 36/09

Not. 37/09

35 kap. 3 §

Ref. 13/09

Ref. 14/09

Ref. 15/09

37 kap.

Ref. 5/09

Ref. 13/09

Ref. 35/09

38 kap. 18 §

Ref. 28/09

39 kap. 14 §

Ref. 78/09

39 kap. 15 §

Ref. 78/09

40 kap. 4 §

Not. 88/09

40 kap. 18 §

Not. 88/09

41 kap. 1 §

Ref. 79/09

41 kap. 8 §

Ref. 68/09

42 kap. 1 §

Ref. 47/09

Ref. 79/09

Not. 191/09

42 kap. 12 §

Ref. 68/09

42 kap. 15 a §

Not. 206/09

44 kap. 3 §

Ref. 34/09

Ref. 41/09

44 kap. 13 §

Not. 48/09

44 kap. 21 §

Ref. 77/09

48 kap. 2 §

Ref. 78/09

52 kap. 2 §

Ref. 77/09

54 kap. 6 §

Ref. 33/09

57 kap.

Ref. 31/09

Ref. 68/09

57 kap. 2 §

Ref. 47/09

57 kap. 4 §

Ref. 53/09

Not. 68/09

57 kap. 5 §

Ref. 53/09

Not. 154/09

57 kap. 22 §

Not. 171/09

61 kap. 2 §

Not. 48/09

61 kap. 3 §

Ref. 16/09

61 kap. 18 §

Ref. 16/09

62 kap. 7 §

Not. 96/09

Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 88 i EG-fördraget

Artikel 4

C-319/07P

Socialavgiftslagen (2000:980)

2 kap. 10 §

Ref. 16/09

Lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

4 kap. 3 §

Ref. 63/09

19 kap. 1 §

Ref. 63/09

Aktiebolagslagen (2005:551)

4 kap. 6 §

Ref. 34/09

25 kap. 50 §

Not. 125/09

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher

16 §

Ref. 18/09

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

Artikel 2

C-554/07

Artikel 2.1

C-29/08

Artikel 9

C-554/07

Artikel 9.1

C-29/08

Ref. 54/09

Artikel 13

C-554/07

Artikel 19

C-29/08

Artikel 56.a c

Ref. 54/09

Artikel 98.2

Not. 145/09

Artikel 132.1 m

Not. 145/09

Artikel 135.1

Ref. 49/09

Not. 23/09

Artikel 135.1 a

Not. 80/09

Not. 140/09

Artikel 135.1 f

C-29/08

Artikel 167

C-10/08

Artikel 168

C-10/08

C-29/08

Artikel 168 a

Not. 76/09

Bilaga III p. 13

Not. 145/09

Bilaga III p. 14

Not. 145/09

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...