Innehåll

Artikeln är en sammanfattning av min magisteruppsats som jag skrev under våren 2010 med Jan Bjuvberg som handledare. Jag vill tacka Jan för all hjälp och vägledning under arbetets gång.

Artikeln behandlar avdragsrätten för utgifter för förvärvade pågående forskningsprojekt.1 Det köpande företaget, som är ett svenskt noterat aktiebolag, köper forskningsprojektet för att bedriva forskningen vidare i sin verksamhet efter förvärvet. Inledningsvis i artikeln redogörs för om utgifterna kan medges avdrag enligt 16 kap. 9 § 1 st. IL. Därefter följer en redovisning av när avdraget ska medges inför beskattning av aktiebolagets resultat. Avslutningsvis kommenteras gällande beskattningsrätt av utgifter för förvärvade forskningsprojekt.

1 Förutsättningarna för att avdrag ska medges enligt 16 kap. 9 § 1 st. IL

Avdragsrätten för utgifter för forskning regleras i 16 kap. 9 § 1 st. IL som lyder:

”Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten ska dras av. Detta gäller även information om sådan forskning och utveckling.”

För att utgifter för pågående forskningsprojekt ska medges avdrag enligt bestämmelsen, måste de uppfylla rekvisiten för avdragsrätt. Det ska vara utgifter för forskning samt att forskningen ska ha samband med den skattskyldiges verksamhet.2

Av förarbetena framgår att det ställs låga kvalitativa krav på själva forskningen; den behöver varken vara rent teknisk eller vetenskaplig till sin karaktär.3 Forskningen behöver inte heller ha nått ett visst stadium, för tanken med införandet av paragrafen var att såväl grund som målforskning ska medges avdrag.4

Rättspraxis ger ingen vägledning avseende vad som krävs för att ett projekt ska klassificeras som en forskningsverksamhet.5 I de prejudicerande mål där avdragsrätten prövats, har det inte varit forskningsrekvisitet, utan sambandsrekvisitet, som prövats. Det tyder på att det i praktiken inte råder svårigheter att avgöra vad som är forskning enligt paragrafens definition.

Påhlsson menar att rekvisitet forskning i sig förutsätter att en aktivitet utförs i forskningsverksamheten för att den skattskyldige ska medges avdrag.6 Förvärvade forskningsprojekt borde uppfylla det första rekvisitet, förutsatt att projektet innefattar en faktisk forskningsaktivitet.

Enligt paragrafen är sambandsrekvisitet uppfyllt om forskningen har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten. Vid internt bedriven forskning är sambandsrekvisitet normalt uppfyllt per automatik, eftersom företag av ekonomiska skäl inte borde bekosta annan forskning än den som har betydelse för den egna verksamheten.7

I utredningen som föranledde införandet av bestämmelsen, framfördes att en förändring iakttagits i hur forskning bedrevs och utredarna förutsatte att forskning i allt större utsträckning skulle komma att bedrivas utanför det egna företaget.8 Utredningen förmodade att stora delar av kostnaderna för sådan forskning skulle komma att finansieras genom bidrag och ville därför underlätta avdragsrätten för bidragen genom att minska kraven på samband. Ett sänkt sambandskrav skulle även underlätta för företag som bedrev annan forskning än målforskning att dra av utgifter för forskningen. Departementschefen uttalar i förarbetena följande som ledning för när sambandsrekvisitet ska anses vara uppfyllt:

Prop. 1970:135, s. 33.

”I betraktande av det vidsträckta forsknings- och utvecklingsbegrepp som den föreslagna utvidgade avdragsrätten avser, torde man enligt min mening inte böra kräva mer än att den skattskyldige har ett rimligt intresse av det forsknings- och utvecklingsarbete som bekostas genom näringsverksamheten. Därigenom utesluts från avdragsrätten kostnader för sådan forskning som normalt faller helt utanför området för näringsverksamheten.” 9

Enligt Bjuvberg ger uttalandet uttryck för ett presumtionssynsätt hos lagstiftaren; att de utgifter som skattskyldige själv hänför som utgifter för forskning ska vara avdragsgilla.10 För att avgöra om utgifter för forskningsprojekt kan uppfylla sambandsrekvisitet måste det dock klargöras vilka gränser som sambandsrekvisitet sätter, det vill säga när forskningsprojekt inte anses vara av rimligt intresse för köparens verksamhet.

Av förarbetena framgår att benefika bidrag, som inte kan antas ha någon betydelse för givarens verksamhet, inte ska medges avdrag.11 Vidare anges att bidrag till forskning som enbart resulterar i ökat reklamvärde, eller goodwill, för företaget inte bör medges avdrag.

I de mål som domstolen bedömt avdragsrätt enligt 16 kap. 9 § 1 st. IL har det uteslutande varit understödjande av externt bedriven forskning som prövats.12 Rätten har dock i anmärkningsvärd ringa omfattning angivit vad det rimliga intresset ska bestå av och vad de lägger till grund för sin bedömning.

I RÅ 1987 not. 440 medgavs ICA AB avdrag för donation till Cancerfonden för forskning inom området cancer-kost-hälsa. Nämnden som avgjorde målet konstaterar, utan motivering, att Cancerfondens forskning är av rimligt intresse och kan antas få betydelse ”såsom det anges i det aktuella lagrummet”. Domen överklagades men Regeringsrätten instämde till nämndens bedömning utan att kommentera sitt ställningstagande. Kritik har riktats mot att nämnden inte analyserar uttrycket rimligt intresse medan utgången av målet, att ICA medgavs avdrag, anses som ”okontroversiellt”.13 Forskningen som bedrivs i det förvärvade projektet borde således vara av rimligt intresse, och därmed uppfylla sambandsrekvisitet, om den inriktar sig på något av de verksamhetsområden som det köpande företaget är verksamt inom.

Det har diskuterats huruvida en motprestation ifrån forskningen är en förutsättning för att forskningen ska kunna anses vara av rimligt intresse.14 Enligt Påhlsson är en motprestation i form av effekter inte en förutsättning för avdragsrätt. Effekter av forskning är inte en förutsättning eftersom utgifter för grundforskning medges avdrag, även om sådan forskning normalt sett inte lett fram till ett resultat.

Jag instämmer i Påhlssons resonemang; en reell motprestation i form av resultat kan inte vara en förutsättning för avdrag, därför att det redan av syftet med införandet av paragrafen framgår att utgifter för grundforskning ska medges avdrag. Avdragsrätten för nystartade grundforskningsprojekt bekräftas i praxis.15

Av förarbetena framgår att även forskning som normalt inte ligger inom den skattskyldiges verksamhetsområde kan den vara av intresse, om forskningen kan

förväntas leda till specifika resultat av intresse för företagets verksamhet.16 Möjligheten till framtida resultat är således en faktor som trots allt ska tillmätas betydelse. Även domstolen anser det, vilket framgår av RÅ 1991 not 24. I målet medgavs Skattenytt avdrag för bidrag till en stiftelse som delade ut stipendier till forskning. Majoriteten av Regeringsrätten ansåg att den framtida forskningen kunde förväntas leda till artiklar av intresse för tidskriften, varför de medgav avdrag för bidraget.

Trots att förarbetena föreskriver en vid avdragsrätt, nekades avdrag för bidrag i RÅ 1990 ref. 114 (förhandsbesked). Ett företag, verksamt inom bil- och drivmedelsförsäljning, nekades avdrag för bidrag till en stiftelse, som enligt sina stadgar hade syfte att främja forskning inom tumörsjukdomarnas område. Regeringsrättens bedömning av sambandskravet har kritiserats flitigt i doktrinen av flera skäl. Kritik har dels riktats mot att avdrag nekades trots att förutsättningarna var lika dem i ovan nämnda RÅ 1987 not. 440, dels att rätten inte motiverade sin bedömning.17

Staberg, Lennart, Avdragsrätten för FoU kostnader, Skattenytt, 1993, s. 693 ff. Även utgifter förutvecklingmedges avdrag enligt 16 kap. 9 § 1 st. IL men behandlas inte i denna artikel.

Prop. 1970:135, s. 32 & 33 där hänvisning sker till utredningens slutsatser som redovisas i Ds Fi 1970:1 s. 70.

I förarbetena framgår att med grundforskning avses ”forskning med enbart vetenskapliga syften, utan inriktning på lösning av speciella uppgifter”. Målforskning definieras som ”forskning som är inriktad på lösandet av speciella praktiska problem”, se prop. 1970: 135 s. 32.

Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006, s. 287.

Robert Påhlsson undersöker om det går att ställa upp generella kriterier för att FoU-utgifter ska medges avdrag i festskrift ”Avdrag för FoU-utgifter vid inkomstbeskattning” till Gustaf Lindencrona 2003 s.379 ff.

A.a. s. 291–292.

Ds Fi 1970:1 s. 66. Kursiveringen av rimligt intresse är ett förtydligande från min sida.

Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006, s. 295.

Prop. 1970:135, s. 33.

Robert Påhlsson analyserar avgöranden i vilka avdragsrätten enligt 16 kap. 9 § 1 st. prövats i sin rättsfallsammanställning i Svensk Skattetidning, 2006, s. 521 ff. Han menar att RÅ 1987 not. 440 är ett av tre avgöranden där ”rimligt intresse” ställs på sin spets av domstolen. För en analys av aktuella avgöranden hänvisas till denna artikel.

A.a. s. 521.

Kellgren, Jan, Kunskapsutveckling och beskattning, 2005 s. 82. Skatteverkets handledning för inkomstbeskattning, 2009, del 2, s. 119 ff. Påhlsson i Festskrift 2003, s. 388, se Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006, s. 294.

Avdrag medgavs för bidrag till grundforskning i RÅ 1987 ref. 40 och i RÅ 1988 ref. 88.

Prop. 1970:135, s. 33.

För mer ingående redogörelse och kommentarer till avgörandet, se Staberg, Lennart, i Skattenytt, 1993, s. 728 ff., Påhlsson, Robert, i Festskrift 2003 s. 388 & Svensk skattetidning 2006, s. 522–524, samt Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006, s. 297–298.

2 Avdragsrätten för utgifter för förvärvade forskningsprojekt

Som nämnts i föregående stycke borde utgifter för pågående forskningsprojekt uppfylla forskningsrekvisitet, förutsatt att projektet innefattar en form av forskningsaktivitet. I enlighet med uttalanden i förarbetena och RÅ 1987 not. 440 kan utgifter för förvärvade forskningsprojekt uppfylla sambandsrekvisitet genom att forskningens område stämmer överens med köparens verksamhetsområde. Projektet kan även uppfylla sambandrekvisitet om forskningen förväntas leda till resultat av intresse för företagets verksamhet, enligt RÅ 1991 not 24.

Oavsett vad som ligger till grund för Regeringsrättens dom i RÅ 1990 ref. 113 utgör domens eventuella prejudikatvärde inget hinder för förvärvade forskningsprojekt att uppfylla sambandsrekvisitet, därför att det föreligger en avsevärd skillnad mellan ett understödjande bidrag och köp av ett annat företags forskningsprojekt. Bidrag, till skillnad mot köp, kan ha benefik karaktär om det inte finns ett affärsmässigt skäl som är kopplat till bidragsgivarens verksamhet vilket föranledde bidraget. Eftersom en reell motprestation inte är en förutsättning för avdragsrätt, är det naturligt att domstolarna prövar sambandsrekvisitet extra noga innan de medger ett bidrag avdragsrätt. Ett köp av forskningsprojekt är däremot inte en benefik handling utan köparen betalar pengar och får forskningsprojektet i utbyte.

Enligt min mening behöver köparen inför ett förvärv dock inte göra en alltför utförlig utredning huruvida forskningsprojektet uppfyller sambandsrekvisitet eller inte. Företagens vinstsyfte borde ställa upp presumtionen: när ett företag är villigt att betala för ett forskningsprojekt, kan det förutsättas att forskning är av rimligt intresse för verksamheten. Eftersom det köpande företaget dessutom vill fortsätta bedriva forskningen som en del av sin verksamhet, borde förvärvet per automatik, likt vid internt bedriven forskning, uppfylla sambandsrekvisit. Det framkommer inga hinder, varken i förarbetena eller i praxis, mot att en dylik affärsmässig transaktion inte skulle kunna uppfylla sambandsrekvisitet.

Avslutningsvis vill jag framföra att möjligheterna för avdrag är stora, utgifter för såväl nystartade som längre framskridna projekt ska medges avdrag. Faktorer som att köparen och säljaren har intressegemenskap med varandra utgör inget hinder, vilket Regeringsrätten uttryckligen uttalar i domskälen i RÅ 1988 ref. 88.18 I följande stycke redogörs för när avdrag kan medges för utgifterna inför beskattning av det köpande företagets resultat.

Vilket även bekräftas i RÅ1971 ref. 71.

3 Periodiseringen av utgifterna

3.1 Introduktion till periodiseringen inför beskattning

Huvudregeln för den skatterättsliga periodiseringen är att den följer periodiseringen som gjorts i företagets redovisning, om inte annat är föreskrivet i lag, se 14 kap. 2 § IL. Finns det specifika skatterättsliga periodiseringsregler som reglerar forskningsutgifter är de lex specialis till periodiseringen enligt god redovisningssed. I 16 kap. 9 § 2 st. IL finns en hänvisning till att periodiseringsregler i inkomstskattelagen ska tillämpas för vissa utgifter i samband med forskning, paragrafen lyder i sin helhet:

”Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten ska dras av. Detta gäller även information om sådan forskning och utveckling.”

”Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa tillgångar ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas också på utgifter som avses i första stycket.”

Hänvisningen i andra stycket omfattar dock inte utgifter för forskning, utan utgifter för de redskap som köps med syfte att användas vid forskningen.19 De tillgångar som köps för att användas vid bedrivandet av forskningen ska periodiseras enligt inventariereglerna i inkomstskattelagen, se 18 kap. 1 § IL. Enligt min mening kan termen tillgångar i andra stycket lätt missförstås, eftersom forskningen i sig kan leda till att en immateriell tillgång tas fram. Skrivelsen vissa tillgångar i andra stycket syftar dock till de redskap som används i forskningen, inte till de immateriella tillgångar som är ett resultat av forskningen.20 Efter förvärvet måste därför särskiljas mellan utgifter för forskning och utgifter för de redskap som eventuellt ingår i förvärvet.21 Den fortsatta framställningen behandlar förvärvade forskningsprojekt utifrån förutsättningen att de inte innefattar några materiella tillgångar.

Det finns däremot inga specifika skatterättsliga periodiseringsregler i inkomstskattelagen för forskningsutgifterna i sig. I avgörandet RÅ 2004 ref. 113 fastställdes att utgifter för internt bedriven forskning ska periodiseras i enlighet med god redovisningssed, enligt huvudregeln i 14 kap. 2 § IL.22

Om köparen av forskningsprojekt vänder sig till Skatteverket får denne som svar att förvärvad forskning, som kan redovisas som en immateriell tillgång, omfattas av begreppet liknande rättigheter i 18 kap. 1 § IL.23 Paragrafen har anpassats till att omfatta samtliga immateriella tillgångar som enligt 4 kap. 2 § ÅRL får redovisas som en immateriell tillgång.24 För att besvara frågan när utgifter för förvärvade forskningsprojekt ska dras av som kostnad hos det köpande företaget vid beskattning, så måste det således först avgöras om dessa ska redovisas som en immateriell tillgång eller inte.

Av 4 kap. 2 § ÅRL framgår inte vilka kriterier utgifter för forskningsprojekt ska uppfylla, mer än att utgifter för forskning som är av väsentligt värde för företaget får redovisas som en immateriell tillgång. Det beror på att ÅRL är en ramlagstiftning som ska fyllas ut kompletterande normgivning.25 Ett företags storlek och typ avgör vilket redovisningsregelverk företaget ska följa för att upprätta sin redovisning i enlighet med god redovisningssed.26 4 kap. 2 § ÅRL är med andra ord en ”portalparagraf” för definitionen av en immateriell tillgång. Vägledning för klassificering och redovisning av forskningsutgifter ska sökas i det redovisningsregelverk som det köpande företaget ska följa. Ett noterat aktiebolag ska tillämpa International Accounting Standards (IAS).27 Nedan visas hur förvärvade forskningsprojekt ska redovisas enligt IAS, först därefter kan det fastställas om de ska periodiseras enligt 18 kap. IL eller enligt god redovisningssed.

Prop. 1999:2 000:2 del 2, s. 201

A.a. s. 201.

Prop. 1970:135, s. 36

Se Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006. Bjuvberg behandlar avgörandet på flera ställen i sin avhandling.

Skatteverkets handledning för redovisning och beskattning, 2009 s. 313, samt Skatteverkets handledning för inkomstbeskattning, 2009, del 2, s. 165.

Prop.1995:96:104, s. 52 & 54. Ändringen infördes 1995 i dåvarande 23 § anvp. 23 KL. Kopplingen behölls efter ändringen till nuvarande lydelse, se prop. 1999/2000:2 del 2, s. 230.

Se Thorell, Per, Redovisningsreglernas rättsliga ställning, Juridisk Tidskrift, nr 1 2007/2008, s. 82.

Definitionen av större respektive mindre företag finns i 1 kap. 3 § p. 4 ÅRL. Ett mindre aktiebolag ska tillämpa BFNAR 2008:1 (K2) och enskilda näringsidkare BFNAR (2006:1).

Definitionen av mindre respektive större aktiebolag finns i 1 kap. 3 § p. 4 ÅRL. Se inledningen till RFR 2 där det indirekt framgår att IAS gäller för svenska noterade bolag.

3.2 Introduktion till redovisning enligt IAS

Redovisning av förvärvade immateriella resurser regleras i IAS 38. Systematiken i regelverket bygger på att en resurs ska genomgå en prövning i två led innan det avgörs om den ska redovisas som en immateriell tillgång. I första ledet avgörs om resursen kan klassificeras som en immateriell tillgång. För att klassificeras som en immateriell tillgång måste projekten dels uppfylla de generella kriterier som ställs på en tillgång i föreställningsram, dels de specifika kriterier som ställs på en immateriell tillgång i p. 11–17, IAS 38.28

En tillgång föreligger om företaget har kontroll över resursen till följd av inträffade händelser, samt att resursen kan förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden, se p. 49 i föreställningsramen. Utöver dessa kriterier ska utgifterna även vara identifierbara för att vara en immateriell tillgång, se p. 12, IAS 38. Om projekten inte uppfyller alla kriterierna ska utgifterna enligt p. 10, IAS 38 kostnadsföras direkt i den period de uppkommer, med andra ord direkt efter förvärvet. Om projekten däremot kan klassificeras som en immateriell tillgång, bedöms det i andra ledet om tillgången uppfyller de så kallade erkännandekriterierna. Om erkännandekriterierna är uppfyllda ska den immateriella tillgången aktiveras, det vill säga redovisas som en immateriell tillgång i köparens balansräkning, se p. 18, IAS 38.

Nedan följer en genomgång av dessa kriterier för att avgöra om projekten ska klassificeras som en immateriell tillgång efter förvärvet.

Föreställningsramen är en generell del av IAS som ställer upp kriterier för hur det bedöms om en resurs utgör en tillgång. Alla typer av tillgångar ska uppfylla dels de generella tillgångskriterier, dels de specifika tillgångskriterierna som finns uppställda i separata kapitel i IAS.

3.3 Identifierbart

Identifierbarhetskravet ställs inte upp för materiella tillgångar. 29 Det kan bero på att immateriella tillgångar saknar fysisk form och inte går att ta på, till skillnad mot materiella tillgångar. Att projektets innehåll finns manifesterat i exempelvis en pärm medför inte att det ses som en materiell tillgång, eftersom det är forskningen och inte pärmen som huvudsakligen förvärvas, se p. 4, IAS 38. Kravet på identifierbarhet kan även bero på att immateriella tillgångar, i förhållande till materiella tillgångar, inte skapar samma osäkerhet angående förekomsten av framtida ekonomiska fördelar. Till skillnad mot en produktionsmaskin är det svårare för företag att visa på att deras forskning faktiskt kommer att generera intäkter till företaget. Kriteriet ska dock inte tolkas som ett krav på att immateriella tillgångar ska generera intäkter för att vara identifierbara utan kravet på identifierbarhet är redan uppfyllt om det går att avskilja resursen från företagets andra tillgångar.

En resurs anses identifierbar under två olika förutsättningar, vilka framgår av p. 12, IAS 38. För det första är den identifierbar om resursen går att avskilja från företaget genom försäljning och för det andra om resursen uppkommer ur juridiska eller avtalsenliga rättigheter. Ett exempel på en juridisk rättighet, som gör en resurs identifierbar är när patent beviljas för den.30 Eftersom forskningsprojektet vid förvärvstidpunkten är ett pågående projekt, är det enligt min mening inte troligt att förvärvet innehåller ett patenterbart resultat. Det är dock en fråga som måste avgöras utifrån respektive projekt. Oavsett om projektet vid förvärvstidpunkten innehåller ett patenterbart resultat eller inte, så är det identifierbart genom köpeavtalet.31 Köparen har genom köpeavtalet blivit ägare till projektet och därigenom har det uppkommit ur en avtalsenlig rättighet.

Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006, s. 339.

A.a. s. 339.

A.a. s. 341.

3.4 Kontroll

Kriteriet att köparen ska ha kontroll över en immateriell tillgång kan knytas till en äganderätt men det är inte det avgörande vid bestämmande av huruvida företaget har kontroll eller inte.32 Det väsentliga är att företag genom sin kontroll, kan säkerställa att tillgångens framtida ekonomiska fördelar kommer dem och inte någon annan tillgodo, se p. 13, IAS 38. Beroende på hur köpeavtalet är utformat kan det ensamt medföra att kravet på kontroll är uppfyllt. Det avgörande är att köparen med stöd av avtalet ska kunna hindra att andra än det egna företaget får tillgång till forskningen.33 Det är högst sannolikt att köpeavtal innehåller en klausul som ger köparen exklusiv rätt att bedriva forskningen. Företaget har genom köpeavtalet bestämmande inflytande över projektet och kan säkerställa att utomstående inte får tillgång till forskningen. Kravet på kontroll är därför troligen uppfyllt redan genom köpeavtalets undertecknande.

Smith, David, Redovisningens språk, 2006, s. 96.

Artsberg, Kristina, Redovisningsteori policy och – praxis, 2005, s. 183–186.

3.5 Framtida ekonomiska fördelar

Såväl tillgångsdefinitionen som definitionen av immateriella tillgångar ställer upp krav på framtida ekonomiska fördelar från en resurs, se p. 53 i föreställningsramen samt p. 17 IAS 38. Kravet har vid erkännandet av den immateriella tillgången inget med dess värdering att göra utan utgör snarare ett bevis för att en immateriell tillgång faktiskt existerar. Enligt tillgångsdefinitionen kan de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med en tillgång utgöras av möjligheten att resursen, direkt eller indirekt, bidrar till inflöde av likvida medel i företaget, se p. 53 i föreställningsramen.

Kriteriet framtida ekonomiska fördelar är det som är svårast att bedöma huruvida forskningsprojektet uppfyller. Det blir även avgörande för om projektet ska klassificeras som en immateriell tillgång, eller om utgifterna ska kostnadsföras direkt i enlighet med p. 10, IAS 38. De två ovanstående kriterierna identifierbarhet och kontroll är i princip uppfyllda som en konsekvens av själva transaktionen.

Kravet på framtida ekonomiska fördelar kräver dock mer bedömning, och denna bedömning kan bli subjektiv eftersom reglerna i IAS ger visst utrymme för tolkning. Den subjektiva bedömningen består delvis i att avgöra vad som ska anses vara ett indirekt inflöde av likvida medel enligt tillgångsdefinitionens krav, eller en annan fördel av användandet av tillgången enligt p. 17, IAS 38. Artsberg menar att det inte enbart är positiva kassaflöden utan även att andra förändringar, som en förbättrad arbetsmiljö, kan räknas som framtida ekonomiska fördelar.34 Bedömningen av om det finns framtida ekonomiska fördelar ska göras såväl utifrån förutsättningarna i respektive projekt, som utifrån förvärvarens avsikt med förvärvet.35

Köparens huvudsakliga syfte är köpa projektet för att bedriva forskning. Mot bakgrund av exemplifieringen i p. 17, IAS 38 och i p. 53 föreställningsramen kan köparen hävda att företaget inte får någon ekonomisk fördel av forskningsprojektet under året efter förvärvet. Detta eftersom ”användningen” av projektet består av forskning, som förmodligen inte kommer att ge en ekonomisk fördel under året efter förvärvet. Köparen kan hävda att det är osäkert om ens ett användbart resultat kan tas fram. Om företaget förmår ta fram ett resultat, kan det i sådant fall ta flera år. En dylik tolkning av kriterierna skulle kunna vara en acceptabel bedömning men troligen inte den mest korrekta. IAS 38 tar sikte på köparens avsikt med förvärvet, och ställer inte krav på att den ekonomiska fördelen ska inträffa under redovisningsperioden efter förvärvet. Det som krävs för att uppfylla rekvisiten är köparens tilltro till någon form av framtida ekonomiska fördelar. Eftersom företag bedrivs med vinstsyfte, skulle ett förvärv som köparen inte tror kan leda till framtida ekonomiska fördelar vara motsägelsefullt och av ekonomiska skäl borde sådana förvärv inte förekomma.

Företags vinstsyfte borde enligt min mening ställa upp presumtionen: när ett företag är villigt att betala för ett forskningsprojekt, så har företaget en tilltro till att projektet i framtiden kan leda till någon form av ekonomiska fördelar. Av denna anledning borde de forskningsprojekt som har förvärvats, klassificeras som en immateriell tillgång.

Nedan följer nu en genomgång av huruvida projekten även uppfyller erkännandekriterierna som avgör om de redovisas som en immateriell tillgång i köparens balansräkning.

Artsberg, Kristina, Redovisningsteori policy och – praxis, 2005, s. 235.

Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006, s. 347

3.6 Redovisning av utgifterna

Erkännandekriterierna utgörs av två kriterier som ställs upp i p. 21 a–b IAS 38. Det ska dels det vara sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna från den immateriella tillgången kan tillfalla företaget, dels ska tillgångens anskaffningsvärde kunna bestämmas. Det första kriteriet ger uttryck för att förvärvet

i sig medför att en immateriell tillgång uppfyller kraven för att redovisas som en tillgång.36 Det är högst sannolikt att köpeavtalet innehåller en klausul som ger köparen ensamrätt till forskningsprojektet. De forskningsprojekt som uppfyller kriteriet kontroll vid klassificeringen, se ovan i 3.4, uppfyller enligt min mening även det första kriteriet för aktivering.

För aktivering ska även det andra erkännandekriteriet vara uppfyllt – den immateriella tillgångens anskaffningsvärde ska kunna bestämmas, se p. 26, IAS 38. Enligt bestämmelsen ska tillgångens anskaffningsvärde utgöra den köpeskilling som betalats. Priset på det förvärvade projektet framgår med största sannolikhet av köpeavtalet eller annan dylik handling, varför även det andra erkännande kriteriet är uppfyllt för de förvärvade projekten.

Slutsatsen är att alla de förvärvade projekt som uppfyller kriterierna för att klassificeras som en immateriell tillgång enligt p.11–17, IAS 38 även ska redovisas som en efter förvärvet.

När det nu fastställts hur utgifterna ska redovisas efter förvärvet kan vi konstatera hur de ska periodiseras inför beräkning av beskattningsbart resultat.

A.a. s. 329.

3.7 Periodiseringen vid beskattning

Enligt gällande rätt omfattas samtliga förvärvade immateriella tillgångar av begreppet liknande rättigheter i 18 kap. 1 § 2 st. 1 p. IL.37 Paragrafen lyder:

Som inventarier behandlas också

  1. koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan.

Slutsatsen blir således att utgifter för de forskningsprojekt som enligt IAS 38 ska redovisas som en immateriell tillgång periodiseras enligt reglerna i 18 kap. IL. Utgifterna dras av som kostnad genom årliga avskrivningar och storleken på avdraget kan antingen beräknas genom räkenskapsenlig avskrivning eller genom restvärdesavskrivning, se 18 kap. 3 § 1 st. IL.

Den klassificering och redovisning som köparens redovisningsregelverk föreskriver gällande utgifterna för förvärvet får materiellt genomslag vid beskattningen av dessa.

Köparen kan dock tänkas ha subjektiva skäl, som ett mindre skatterättsligt resultat året efter förvärvet, att argumentera för att utgifter i större utsträckning än vad IAS tillåter ska kostnadsföras direkt efter förvärvet, i enligt med p. 10 IAS 38, se ovan i 3.2. Det medför att 18 kap. IL inte blir tillämpligt, utan att periodiseringen vid beskattning ska följa den som gjorts i företagets bokföring, enligt huvudregeln i 14 kap. 2 § IL. Det vore dock vid flertalet förvärv inte en korrekt tolkning av reglerna i IAS. Eftersom ett sådant resultat inte vore upprättat i enlighet med god redovisningssed kan Skatteverket korrigera resultatet med stöd av 14 kap. 5 § IL.

Se prop.1995:96:104, s. 52 & 54. Ändringen infördes i 1995 i dåvarande 23 § anvp. 23 KL. prop. 1999/2000:2 del 2, s. 230. Se även Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattning, 2006, s. 334.

4 Kommentar till gällande rätt

4.1 Redovisningens materiella genomslag enligt gällande rätt

Enligt gällande rätt omfattar 18 kap. IL utgifterna för de förvärvade forskningsprojekt som enligt 4 kap. 2 § ÅRL får

redovisas som en immateriell tillgång. Som nämnts ovan i 3.1 är ÅRL en ramlagstiftning, vilket medför att det är respektive redovisningsregelverk, som köparen redovisar efter och som avgör om ett förvärvat forskningsprojekt ska redovisas som en immateriell tillgång eller inte.

Idag finns skillnader mellan hur redovisningsregelverken föreskriver att utgifter för förvärvade forskningsprojekt ska redovisas. Regelverket K2, som ett mindre aktiebolag ska redovisa efter, tillåter exempelvis inte att företag redovisar sitt förvärvade projekt som en immateriell tillgång.38 Det medför att 18 kap. IL inte blir tillämpligt utan att periodiseringen följer reglerna i K2 enligt 14 kap. 2 § IL. Ett mindre aktiebolag kan således, även inför beskattning, dra av hela utgiften direkt efter förvärvet för samtliga förvärvade forskningsprojekt och ett sådant resultat vore upprättat i enlighet med god redovisningssed.

En konsekvens av redovisningens materiella genomslag vid beskattning av förvärvade forskningsprojekt är med andra ord att ett och samma projekt kan kostnadsföras vid olika tidpunkter beroende på storleken av det köpande företaget. Det väcker frågor huruvida gällande rätt är förenlig med neutralitetsprincipen. Ett mindre aktiebolag, som kan dra av utgifterna direkt efter förvärvet, får ju indirekt en skattelättnad året efter förvärvet, i förhållande till ett större aktiebolag som ska periodisera utgifterna. Det mindre företaget ges därigenom mer likvida medel beskattningsåret efter förvärvet, medel som det mindre företaget kan investera i sitt nyförvärvade forskningsprojekt. Redovisningens materiella genomslag gör således att materiellt sett identiska projekt kan ges olika kostnadsföringstakt beroende på storleken av det förvärvade företaget.

Min avsikt är inte att föra en neutralitetsdiskussionen längre än så utan att titta närmare på att redovisningens genomslag gör att det indirekt är storleken på det förvärvande företaget som avgör om 18 kap. IL blir tillämpligt eller inte enligt gällande rätt. Det är en intressant konsekvens eftersom uppdelningen mellan inkomstskattelagens regler för övrigt styrs av köparens avsikt med förvärvet. Om köparens avsikt med förvärvet är att tillgången ska användas i verksamheten ska inventariereglerna i 18 kap. tillämpas, men om tillgången är avsedd för omsättning ska reglerna i 17 kap. tillämpas.39 I följande stycke behandlas därför om förvärvade forskningsprojekt, vid tidpunkten efter förvärvet, är tillgångar som till sin karaktär borde omfattas av 18 kap. IL.

Se BFNAR 2008: 1 (K2), 5:3, 5:6, samt 10:3. Definitionen av mindre respektive större aktiebolag finns i 1 kap. 3 § p. 4 ÅRL.

Se ordalydelsen i 1 § 2 st. 18 kap. IL, samt 3 § 17 kap. IL.

4.2 Periodiseringen enligt 18 kap. IL

För att avgöra om forskningsprojekt utgör en tillgång som borde omfattas av reglerna i 18 kap. IL är en analys av begreppet rättighets skatterättsliga innebörd nödvändig.

18 kap. IL reglerar kostnadsföring av inventarier, vilka är tillgångar avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Eftersom även rättigheter anses utgöra inventarium borde det innebära att en rättighet ska kunna bidra till verksamheten på samma sätt som företagets övriga inventarier. Förarbetena ger inte mycket vägledning avseende begreppet rättighets skatterättsliga innebörd utan anvisar till definitionen enligt 4 kap. 2 § ÅRL, som redogjorts för ovan i 3.1.

Kellgren resonerar kring innebörden av begreppet rättighet och menar att ”de förvärvade FoU-resurserna visserligen kan vara tillgångar eller resurser, men frågan är om de också utgör rättigheter”.40 Därefter diskuterar han olika former för hur forskning kan bedrivas och menar bland annat att avtalsvillkoren kan vara vägledande för bedömning av om en rättighet föreligger. Om tillgången förvärvas med ensamrätt till resultaten finner Kellgren att det finns mer som talar för att 18 kap. IL ska tillämpas.

Jag har inte funnit prejudicerande avgöranden där förhållandet mellan forskning och rättighet prövas. Däremot ger RÅ 2004 ref. 141 viss vägledning för innebörden av begreppet rättighet. Målet behandlar ett företag som förvärvat en rätt att för telekommunikationsändamål använda en transponder på en satellit. Transpondern kunde inte användas under beskattningsåret och mot bakgrund av detta ansåg Regeringsrätten att en rättighet inte förelåg. Avgörandet visar att endast en äganderätt till en rättighet i sig inte utgör en rättighet i inkomstskattelagens mening utan för avdrag krävs det även att rättigheten används under beskattningsåret.

Vidare finns vägledning i RÅ 1993 ref. 92 vid bedömning av begreppet rättighets skatterättsliga innebörd. Målet rör ett företag som förvärvat rättigheter till två filmer, vilka företaget själv kunde utnyttja men tanken var främst att filmrättigheterna skulle vidareupplåtas till biografer. Skatterättsnämnden ansåg att rättigheterna utgjorde immateriella rättigheter, vilket majoriteten i Regeringsrätten instämde till. Avgörandet visar att domstolen inte lägger vikt vid om det är den skattskyldige själv eller någon annan som faktiskt utnyttjar rättigheten. Faktumet att en rättighet ansågs föreligga, trots att den skattskyldige själv inte använde den, tyder på att domstolen fäster vikt vid en ekonomisk nytta för den skattskyldige genom att rättigheten nyttjas.

Begreppet rättighet skulle kunna ges följande tolkning; företag ska kunna hävda sin rätt till rättigheten, antingen via sin nyttjande – eller sin äganderätt. Rättigheten måste dessutom genom sin användning kunna bidra med en ekonomisk nytta för företagets verksamhet och rättigheten ska vara förvärvad med avsikt att ge denna nytta.

En rättighet verkar vara en tillgång som ska kunna användas med ekonomisk fördel i verksamheten, likt de övriga inventarierna i 18 kap. IL. Tolkningen stärks av att de övriga immateriella tillgångar som omfattas av kapitlet är tillgångar som kan bidra med ekonomisk nytta till företaget under beskattningsåret efter förvärvet. Exempelvis så kan ett förvärvat patent användas i den egna verksamheten eller bidra med ekonomiska nytta genom att patentet upplåts alternativt hyrs ut. Ett patent beviljas först när det finns ett på något sätt användbart resultat som kan ligga till grund för patentansökan. Köparens avsikt med förvärv av forskningsprojekt är att bedriva forskning och denne har efter förvärvet en äganderätt till projektet. Förutom en äganderätt, bör projektet även vid förvärvstidpunkten tillföra en ekonomisk fördel till köparen för att vara en liknande rättighet, i enligt med RÅ 1993 ref. 92. Det som ingår i förvärv av forskningsprojekt är dock immateriella värden, som i sig troligen inte kan bidra med ekonomisk nytta. Nyttan för förvärvaren borde först inträda genom att denne bedriver forskning och om och i sådana fall när ett användbart resultat tagits fram. Beroende på i vilket stadium projektet är vid förvärvstidpunkten kan det dröja flera år innan forskningen resulterar i ett användbart resultat, det vill säga en patenterbar lösning. För att utgifter för en rättighet ska medges avdrag enligt 18 kap. IL ska rättigheten kunna nyttjas med ekonomisk fördel under aktuellt beskattningsår, enligt RÅ 2004 ref. 141. Med anledning av att domstolen nekade avdrag i de båda ovan nämnda målen kan det tänkas att en domstol, vid en framtida prövning, inte skulle anse att ett forskningsprojekt utgör en rättighet i inkomstskattelagens mening. Det vore intressant om frågan prövades för att få klarhet i vilka förvärvade tillgångar som ska omfattas av periodiseringsreglerna i 18 kap. IL.

Kellgren, Jan, Kunskapsutveckling och beskattning, 2005, s. 89.

5 Avslutande synpunkter

Enligt min mening finns det flera utgångspunkter för att ifrågasätta de skatterättsliga periodiseringsreglerna för forskningsutgifter enligt gällande rätt. För det första medför redovisningsrättens materiella genomslag att ett och samma kostnadsföringsprojekt kostnadsförs olika beroende på storleken av det förvärvande företaget. För det andra tror jag att lagstiftaren hade för avsikt att 18 kap. IL ska reglera kostnadsföringen av de förvärvade immateriella tillgångar som året efter förvärvet som genom sin användning kan bidra med ekonomisk nytta till verksamheten. En del förvärvade forskningsprojekt kan dock troligen bidra ekonomiskt till verksamheten först efter att en användbar lösning framarbetats. Beroende på i vilket stadium projektet är vid förvärvstidpunkten kan det ta flera år innan ett sådant resultat har tagits fram.

Frågan är då vilka periodiseringsregler som vore önskvärda? För en del nystartade projekt vore ett direktavdrag att föredra. En möjlighet för köparen, oavsett storleken på företaget, att dra av hela utgiften direkt efter förvärvet skulle indirekt ge denne mer likvida medel året efter förvärvet, medel som köparen istället skulle kunna investera i sitt forskningsprojekt. Ett direktavdrag av förvärvsutgiften skulle även korrespondera med syftet bakom införandet av den specifika avdragsrätten för forskningsutgifter i 16 kap. 9 § 1 st. IL, som var att underlätta för företagen att bedriva forskning, se ovan i 1. Oavsett vilken typ av förändring av som sker, så vore det önskvärt att det är i vilket stadium forskningen bedrivs vid förvärvstidpunkten som styr tillämpliga periodiseringsregler, och inte storleken på det köpande företaget eller huruvida forskningen bedrivs internt eller förvärvats externt.

Petra Dörrheide har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet och läser juristlinjen vid Stockholms universitet.