Innehåll

Skattenytt nr 1-2 2011 s. 107

Litteratur

Avsnittet kommer fortsättningsvis att ligga som en del i Skattenytt, men även vara tillgängligt på Skattenytts hemsida. Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Antonsson, Jan och Båvall, Bertil, Representation & Sponsring – Reglerna från 2010, Intern och extern representation, Jubileum, Gåvor, Muta och bestickning, Idrotts- och kultursponsring, 9 upplagan, Tholin & Larsson, 2010, 336 sidor

Den nionde upplagan är uppdaterad och redovisar tillämpliga regler från och med 2010 samt rättspraxis fram till den 1 juli 2010. Boken ämnar att klargöra ett svårtillämpat område och behandlar även förslaget till ny kod mot muta och bestickning. Författarna är verksamma som skatteexperter vid Tholin & Larsson.

Bjuvberg, Jan, Företagsekonomi för jurister – redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering, Studentlitteratur, 2010, 200 sidor

Boken behandlar redovisningsfrågor ur ett juridiskt perspektiv med utgångspunkt i redovisningsrättsliga normer. Angreppssättet är brett på så sätt att flertalet områden inom redovisning behandlas, såsom det redovisningsrättsliga normsystemets uppbyggnad, löpande bokföring, bokföringsskyldighet, årsredovisningens komponenter, upprättandet av årsredovisning, räkenskapsanalys och kalkylering. Boken kan användas i såväl undervisning som i det praktiska arbetet. Författaren är jur. dr. och lektor vid Uppsala universitet samt knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

Cejie, Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, Uppsala universitet, akademisk avhandling, 2010, 567 sidor

Avhandlingen identifierar och analyserar problem som uppstår när skatteregler som aktualiseras när en person flyttar ut från landet (utflyttningsskatt) möter skatteavtals- och EU-rättsliga regleringar. Utflyttningsskatter har tidigare diskuterats utifrån EU-rättsliga utgångspunkter eftersom utflyttningsskatter ofta syftar till att skydda utflyttningsstatens skatteanspråk. Avhandlingen fördjupar tidigare diskussioner och behandlar särskilt frågan om en nationell regel utgör ett förbjudet hinder mot den fria rörligheten eller inte. Delarna som behandlar skatteavtalsrätten syftar främst till att identifiera tolknings- och tillämpningsproblem vid analys av om och hur skatteavtal kan tillämpas på utflyttningsskatter. Författaren är verksam vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

Danielsson, Hans och Sund, Lars-Göran, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt med empiriska data, 3 upplagan, Iustus, 2010, 92 sidor

Boken ger en introduktion till generationsskifte av ägandet i små och medelstora familjeägda aktiebolag. De tre alternativa metoderna som används är att sälja verksamheten till utomstående, att genomföra generationsskiftet inom familjen under företagarens livstid samt när ägandet går i arv. Hans Danielsson är verksam vid kammarrätten i Jönköping och vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och har tidigare varit skattejurist och partner i dåvarande PricewaterhouseCoopers. Lars-Göran Sund är professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Höglund, Mats, Handelsbolag – bolagsbildning, vinstfördelning, reavinstbeskattning, justerat ingångsvärde, byte av företagsform, resereringsmöjligheter, 3 upplagan, Tholin & Larsson, 2010, 252 sidor

Boken behandlar likt tidigare upplagor såväl civilrättsliga som skatterättsliga regler även om tyngdpunkten ligger på de skatterättsliga bestämmelserna. Den tredje upplagan är uppdaterad och omfattar reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2010 enligt vilka handelsbolagsandelar som ägs av aktiebolag är näringsbetingade. Författaren är jur. dr. och verksam vid Högskolan Väst och Karlstads universitet.

Lang, Michael, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, Linde förlag, 2010, 224 sidor

Boken är en handbok som ger en introduktion till skatteavtalsrätten. Den riktar sig främst till studenter, men kan även användas i det praktiska arbetet. Samtliga bestämmelser i OECD:s och FN:s modellavtal för beskattning av inkomst och kapital omfattas samt OECD:s modellavtal för fastighets, arv- och gåvobeskattning. Syftet med boken är vidare att ge en överskådlig introduktion till skatteavtalsrätten utan att ha utgångspunkt i en nationell lagstiftning. Nationell lagstiftning används istället exemplifierande. Författaren är professor i skatterätt med fokus på internationell skatterätt samt ansvarig för Institutet för Österrikisk och internationell skatterätt vid universitet i Wien.

Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Schuch, Josef och Staringer, Klaus (red.), Procedural Rules in Tax Law in the Context of European Union and Domestic Law, EUCOTAX Series on European Taxation 27, Kluwer law International, 2010, 752 sidor

Boken syftar till att identifiera skillnader mellan nationella processuella regler och EU-rättsliga principer. Reglerna belyses särskilt utifrån huruvida skatteprocessuella regler, konstitutionella regleringar och skatteavtalsfrågor påverkas av regler om statsstöd. Tullregleringen inom EU används vidare som utgångspunkt för att undersöka huruvida en harmonisering av processuella regler är möjligt inom EU. Inom ramen för detta diskuteras CCCTB-förslaget och om en skatt på EU-nivå är tänkbar. Redaktörerna är professorer vid Institutet för Österrikisk och internationell skatterätt vid universitet i Wien.

Larsson, Håkan, Pålsson, Susanne och Samuelsson, Lars, Momshandboken – Reglerna 2010/2011, Tholin & Larsson, 2010, 823 sidor

Boken är en handbok som behandlar mervärdesskatten ur ett svenskt perspektiv även om mervärdesskattedirektiv på EU-nivå även behandlas. Flertalet rättsfall, praktiska exempel och Skatteverkets ställningstaganden och skrifter tydliggör mervärdesskattens detaljrikedom. Handboken inkluderar de nya reglerna vid internationell handel med tjänster. Författarna ingår i Tholin & Larssons särskilda momsgrupp.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...