Innehåll

Skattenytt nr 10 2011 s. 789

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital, Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, Iustus förlag 2011, 785 sidor

Monografin är en omfattande strukturering och analys av kapitalinkomstbeskattningen av finansiella instrument, exempelvis konvertibler, vinstandelslån och optionslån. Såväl EU-rätt som svensk rätt belyses genomgående i studien. Skatteavtalsrättens inverkan på ränta, utdelning och kapitalvinst belyses i stora delar. Den skatterättsliga behandlingen av finansiella instrument sätts även i ett bolagsrättsligt sammanhang. Alla som arbetar med kapitalinkomstbeskattning, oavsett om det är utifrån ett praktiskt eller akademiskt perspektiv, har stor nytta av studien.

IBFD EU VAT Compass 2011/2012, IBFD 2011, 648 sidor

Handboken har ett EU-rättsligt fokus där de centrala delarna av mervärdesskatten behandlas. Den första delen behandlar mervärdesskattedirektivet och efterföljande uppdateringar genom senare direktiv, exempelvis direktiv 2010/88. Genomförandeförordningen av den 15 mars 2011 är inkluderad. Del två ger en översikt över mer än 400 rättsfall från EU-domstolen på mervärdesskatteområdet.

Larsson, Håkan, Pålsson, Susanne och Samuelsson, Lars, Momshandboken – Reglerna 2011/2012, Tholin & Larsson 2011, 852 sidor

Handboken omfattar mervärdesbeskattningen uppdaterad till halvårsskiftet 2011/2012. I boken berörs flertalet mervärdesskatterättsliga områden såsom internationell handel med varor och tjänster, representation och sponsring samt omvänd skattskyldighet i byggsektorn.

van Raad, Kees, Materials on International and EU Tax Law 2011–2012, 11 upplagan, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2011, ca 3 900 sidor

Syftet med materialsamlingen är att ge samlad tillgång till det centrala materialet inom såväl EU skatterätt som internationell skatterätt. Den första volymen omfattar likt tidigare internationellt skatterättsligt material såsom OECD:s modellavtal. Den andra volymen omfattar EU-rättsligt material inklusive EU-fördraget, direktiv och rättsfall likt tidigare volymer.

Rust, Alexander, Double Taxation within the European Union, Kluwer Law International 2011, 256 sidor

Boken är ett resultat av en konferens som hölls i Luxembourg 2010 och omfattar flera uppsatser på temat dubbelbeskattning inom EU. Ämnen som omfattas är exempelvis dubbelbestraffning, CCCTB, möjligheterna till ett multilateralt skatteavtal och konstitutionella aspekter på dubbelbeskatting.

Weber, Dennis, European Direct Taxation, Case Law and Regulations, 3rd edition, Kluwer Law International 2011, 1562 sidor

Sammanställningen inkluderar sammanfattningar av EU-domstolens domar på det direkta skatteområdet. Konsoliderade versioner av EU-rättsligt material av värde för både praktiker och akademiker som arbetar med EU-skatterätt återfinns även i den tredje upplagan.

Weber, Dennis och Da Silva, Bruno, From Marks & Spencer to X Holding. The Future of Cross-Border Group Taxation, Eucotax Series on European Taxation, Kluwer law International 2011

Boken är en sammanläggning av flera fristående uppsatser, samtliga på temat gränsöverskridande koncernbeskattning. De olika uppsatserna presenterades på en konferens i Amsterdam, april 2010 arrangerad av Amsterdam Centre for Tax Law News. Några av de ämnen som diskuteras är CCCTB, utrymme för skatteflykt, dubbelt avdrag för förluster mm.

Weber Dennis och van Weeghel, Steef, The 2010 OECD Update: Model Tax Convention and Transfer Pricing Guidelines – A Critical Review, Kluwer law International 2011

13 olika författare analyserar 2010 års uppdateringar till modellavtalet samt riktlinjerna för internprissättning. Analyserna syftar till att vara djupgående och diskuterar både tolkningsfrågor och tillämpningsfrågor i anslutning till de uppdateringar som har gjorts. Boken är intressant för både akademiker och praktiker som arbetar med skatteavtalsrätt.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...