Skattenytt nr 12 2011 s. 917

Årsregister 2011

Författarregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Agrell, Joachim Företagsförmedling – mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall)

1-2

76

André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2010

4

171

– Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2011

10

689

von Bahr, Stig Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref. 61

3

131

Berglund, Martin Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

5

284

Beyer, Carl Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag

7-8

523

Carlsson, Stefan Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar)

7-8

544

Cejie, Katia Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

1-2

45

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

4

194

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

5

284

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

7-8

566

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

10

761

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

11

831

Dahlberg, Mattias Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet

3

126

Dörrheide, Petra Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt

1-2

27

Erasmie, Anders Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag

7-8

523

Ericsson, Helena Företagsförmedling – mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall)

1-2

76

von Euler, Birgitta Arbetsgivaravgifter (rättsfall)

6

414

Ewalds, Nina Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer

5

273

Fall, Johan Företagsskatterna utreds

5

248

Fri, Mattias Aktuellt om mervärdesskatt

1-2

84

– Bra och mindre bra domskäl

3

145

– Aktuellt om mervärdesskatt

4

218

– Aktuellt om mervärdesskatt

5

308

– Mervärdesskatt (rättsfall)

6

395

– Aktuellt om mervärdesskatt

7-8

583

– Aktuellt om mervärdesskatt

10

766

– Aktuellt om mervärdesskatt

12

898

Gerson, Anna Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas – en kommentar

12

864

Grundström, Karl-Johan Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel ... (rättsfall)

1-2

68

Gunne, Cecilia Beskattning av fåmansföretag (rättsfall)

6

358

Gäverth, Leif Regeringsrättens domskäl – tre goda och olika exempel

3

137

Haapaniemi, Monica Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall)

6

393

Hannila, Annika Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall)

5

312

Hansson, Ulrika Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen

12

905

Hellenius, Richard Företagsskatterna utreds

5

248

Hilling, Maria Etableringsfrihet (rättsfall EU-domstolen)

6

416

– Fri rörlighet för kapital (rättsfall EU-domstolen)

6

421

– Fri rörlighet för tjänster (rättsfall EU-domstolen)

6

424

– Fusionsdirektivet (rättsfall EU-domstolen)

6

429

– Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall EU-domstolen)

6

430

– Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall EU-domstolen)

6

431

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

9

643

Hiort af Ornäs, Lena Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan

7-8

497

Holstad, Per Domarjäv i skattemål (rättsfall)

7-8

571

Håkansson, Ingvar Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

1-2

101

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

4

225

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

5

314

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

7-8

591

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

9

676

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

10

783

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

11

847

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

12

908

Höglund, Mats Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra

7-8

552

Jansson, Barbro Kommentar till kammarrättens dom 2010-09-16 (mål nr 5743-08, 5744-08, 5745-08) ”avdrag för renovering av byggnad”

1-2

65

Jilkén, Daniel Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall)

5

291

Johansson, Jesper Ränteavdragsbegränsningar – med anledning av att kapital är fungibelt

9

604

Jonsson, Fredrik Övriga indirekta skatter (rättsfall EU-domstolen)

6

464

Karlsson, Henrik Mer om ideella föreningar och moms

7-8

536

Karlsson, Tomas Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

6

432

– EU-kommissionens Grönbok – ”The long road to legal certainty”

7-8

516

Kellgren, Jan Är allmänmotiveringarna i våra skatteproposi-tioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet

10

740

Kleerup, Jan Aktuellt om mervärdesskatt

1-2

84

– Aktuellt om mervärdesskatt

4

218

– Aktuellt om mervärdesskatt

5

308

– Mervärdesskatt (rättsfall)

6

395

– Aktuellt om mervärdesskatt

7-8

583

– Aktuellt om mervärdesskatt

10

766

– Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall)

11

836

– Aktuellt om mervärdesskatt

12

898

Kleist, David Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt – ordningen återställd? (rättsfall)

4

208

Larsson, Hans Peter Beskattning av idrottskoncerner – några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt)

10

778

Larsson, Johan Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig?

11

809

Leidhammar, Börje Processuella frågor, m.m. (rättsfall)

6

388

Lindberg, Lillon Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln?

11

822

Lindencrona, Gustaf Internationell skatterätt (rättsfall)

6

380

Linder, Johan Utgör jäv grund för resning? (debatt)

11

842

Lindkvist, Gustav Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv

12

893

Magnusson, Ulf Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden (rättsfall)

9

651

Melbi, Ingrid Till vägledning för rättstillämpningen eller – Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl?

3

152

– Koncernbeskattning (rättsfall)

6

369

– Omstruktureringar (rättsfall)

6

372

Melz, Peter Överlåtelser till underpris eller ej? – implicita ersättningar

1-2

13

– Minnesord över Per Thorell

4

169

– Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall)

6

335

– Speciella företag (rättsfall)

6

375

– Övriga juridiska personer (rättsfall)

6

377

Moëll, Christina Anmälan av Mikaela Sonnerby ”Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet” (recension)

5

322

Möller, Lars Genomsyn av rättshandlingar

7-8

529

Neway Herrman, John Regeringsrätten och skatteflyktslagen – mönster eller monster?

3

158

Nilsson, Peter Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag

5

263

Norberg, Claes Minnesord över Per Thorell

4

169

Ohlsson, Fredrik Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (rättsfall)

5

312

Olsson, Bo-Arne Mer om ideella föreningar och moms

7-8

536

Olsson, Stefan EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatte-verket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall)

1-2

59

– Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten (rättsfall)

9

645

Otteland, Conny Utgör jäv grund för resning? (debatt)

11

842

Persson Österman, Roger Redaktören har ordet (förord)

1-2

1

– Inkomst av kapital (rättsfall)

6

341

– Välkomna tillbaka från sommarens hetta! (förord)

9

603

Pettersén Uggla, Emelie Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall)

1-2

52

Påhlsson, Robert Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys

3

113

– Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall)

6

344

Rabe, Gunnar EU-fördraget, statliga stöd (rättsfall EU-domstolen)

6

426

Rendahl, Pernilla Litteratur

1-2

107

– Förord

3

111

– Litteratur

4

233

– Litteratur

5

329

– Litteratur

7-8

599

– Litteratur

9

686

– Litteratur

10

789

– Litteratur

11

860

– Ny genomförandeförordning på momsområdet

12

876

– Litteratur

12

915

Renström, Staffan Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter

9

634

Roupe, Jacob M. Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt)

1-2

94

– Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten (recension)

11

854

Rundin, Ksenia Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln?

11

822

Sahlén, Karl-Magnus Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster

10

712

Selting, Leonie Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

10

724

– Fastigheter i och utom byggnadsrörelse – tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

12

886

Silfverberg, Christer Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer (rättsfall)

5

297

– Inkomst av tjänst (rättsfall)

6

336

Starberg, Daniel Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall)

6

409

Svanberg, Marianne Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2010

5

237

– Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2011

11

792

Svensson, Bo Upplösning av negativ goodwill (rättsfall)

4

201

– Skatterättslig etik

7-8

482

Söderman, Mikael Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk – otillåtet statligt stöd?

10

732

Sörensson, Carl Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen

9

625

Tegnander, Hans Regeringsrättens klarläggande om ränte-inkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall)

4

214

Tivéus, Ulf Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall)

5

304

Tjernberg, Mats Regeringsrätten och skatteflyktslagen – mönster eller monster?

3

158

– Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall)

6

386

Westrin, Pernilla Beskattning av idrottskoncerner – några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt)

10

778

Wiberg, Magnus Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan

7-8

497

Wiklund, Anette Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall)

1-2

52

Virhammar, Emil Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall)

11

836

Virin, Niclas Derivattransaktioner ska beskattas i inkomst-slaget kapital – även om derivaten används som säkrings-instrument i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning

1-2

3

Wiséen, Pär Magnus På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt)

9

661

Witting, Michael Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag

1-2

41

Ågren, Bengt Beskattning av idrottskoncern

5

254

Öberg, Jesper Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

6

432

Sakordsregister

Häfte

Sida

Allmänmotiveringar: Är allmänmotiveringarna i våra skatte-propositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet (Kellgren)

10

740

Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, von Euler)

6

414

Armlängdsprincipen: På kollisionskurs med armlängdsprincipen? (debatt, Wiséen)

9

661

Avdrag: Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forsknings-projekt (Dörrheide)

1-2

27

– Kommentar till kammarrättens dom 2010-09-16 (mål nr 5743-08, 5744-08, 5745-08) ”avdrag för renovering av byggnad” (rättsfall, Jansson)

1-2

65

Avkastningsskatt: Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall, Starberg)

6

409

Byggnadsrörelse: Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt(Selting)

10

724

– Fastigheter i och utom byggnadsrörelse – tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning (Selting)

12

886

Derivat: Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital – även om derivaten används som säkringsinstru-ment i näringsverksamhet. Dags för lagstiftning (Virin)

1-2

3

Domskäl: Regeringsrättens domskäl – tre goda och olika exempel (Gäverth)

3

137

– Bra och mindre bra domskäl (Fri)

3

145

– Till vägledning för rättstillämpningen eller – Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl? (Melbi)

3

152

Etik: Skatterättslig etik (Svensson)

7-8

482

Ettårs- och sexmånadersregeln: Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånaders-regeln? (Rundin, Lindberg)

11

822

EU: Skattenytt Internationellt – direkt beskattning (Cejie)

1-2

45

– EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar (rättsfall, Olsson)

1-2

59

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning (Cejie)

4

194

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning (Cejie, Berglund)

5

284

– Etableringsfrihet (rättsfall, Hilling)

6

416

– Fri rörlighet för kapital (rättsfall, Hilling)

6

421

– Fri rörlighet för tjänster (rättsfall, Hilling)

6

424

– Fusionsdirektivet (rättsfall, Hilling)

6

429

– Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall, Hilling)

6

430

– Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall, Hilling)

6

431

– EU-fördraget, statliga stöd, (rättsfall, Rabe)

6

426

– Mervärdesskatt (rättsfall, Karlsson, Öberg)

6

432

– Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson)

6

464

– EU-kommissionens Grönbok – ”The long road to legal certainty” (Karlsson)

7-8

516

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning (Cejie)

7-8

566

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning (Hilling)

9

643

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning (Cejie)

10

761

– Skattenytt Internationellt – direkt beskattning (Cejie)

11

831

– Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas – en kommentar (Gerson)

12

864

Fastighetsbeskattning: Fastighetsbeskattning m.m. (rättsfall, Haapaniemi)

6

393

Fastighetsförvaltande bolag: Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden(rättsfall, Magnusson)

9

651

Finanssektorn: Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan (Hiort af Ornäs, Wiberg)

7-8

497

Fördjupad samverkan Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen (Sörensson)

9

625

Företagsskatter: Företagsskatterna utreds (Fall, Hellenius)

5

248

Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2010 (André)

4

171

– Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2010 (Svanberg)

5

237

– Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2011 (André)

10

689

– Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2011 (Svanberg)

11

792

Genomsyn: Genomsyn av rättshandlingar (Möller)

7-8

529

Gratisaktier: Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113 (rättsfall, Tivéus)

5

304

Idrottskoncern: Beskattning av idrottskoncern (Ågren)

5

254

– Beskattning av idrottskoncerner – några synpunkter av marknadsmässig karaktär (debatt, Westrin, Larsson)

10

778

Inkomstskatt: Gemensamma bestämmelser för inkomst-beskattning (rättsfall, Melz)

6

335

– Inkomst av tjänst (rättsfall, Silfverberg)

6

336

– Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman)

6

341

– Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson)

6

344

– Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Gunne)

6

358

– Koncernbeskattning (rättsfall, Melbi)

6

369

– Omstruktureringar (rättsfall, Melbi)

6

372

– Speciella företag (rättsfall, Melz)

6

375

– Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz)

6

377

– Internationell skatterätt (rättsfall, Lindelcrona)

6

380

– Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Tjernberg)

6

386

– Processuella frågor, m.m. (rättsfall, Leidhammar)

6

388

Jäv: Domarjäv i skattemål (rättsfall, Holstad)

7-8

571

K3-regler: Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag (Nilsson)

5

263

Koncernbidrag: Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag (Witting)

1-2

41

Litteratur: Litteratur (Rendahl)

1-2

107

– Litteratur (Rendahl)

4

233

– Litteratur (Rendahl)

5

329

– Litteratur (Rendahl)

7-8

599

– Litteratur (Rendahl)

9

686

– Litteratur (Rendahl)

10

789

– Litteratur (Rendahl)

11

860

Lundinregeln: Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln (rättsfall, Jilkén)

5

291

Mervärdesskatt: Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning (rättsfall, Pettersén Uggla, Wiklund)

1-2

52

– Företagsförmedling – mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall, Agrell, Ericsson)

1-2

76

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

1-2

84

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

4

218

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

5

308

– Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt (debatt, Ohlsson, Hannila)

5

312

– Mervärdesskatt (rättsfall, Fri, Kleerup)

6

395

– Mer om ideella föreningar och moms (Karlsson, Olsson)

7-8

536

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

7-8

583

– Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster (Sahlén)

10

712

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

10

766

– Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar (rättsfall, Virhammar, Kleerup)

11

836

– Ny genomförandeförordning på momsområdet (Rendahl)

12

876

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

12

898

Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen (debatt, Hansson)

12

905

Minnesord: Minnesord över Per Thorell (Norberg, Melz)

4

169

Negativ goodwill: Upplösning av negativ goodwill (rättsfall, Svensson)

4

201

Ombud: Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv (Lindkvist)

12

893

Paragrafregister: Paragrafregister 2010 års rättsfall

6

469

Privatbostadsföretag: Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag (rättsfall, Tegnander)

4

214

Punktskatt: Punktskatteregistreringens betydelse för skatt-skyldigheten (rättsfall, Olsson)

9

645

Recensioner: Anmälan av Mikaela Sonnerby ”Neutral uttags-beskattning på mervärdesskatteområdet” (Moëll)

5

322

– Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten (Roupe)

11

854

Resning: Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref. 61 (von Bahr)

3

131

– Utgör jäv grund för resning? (debatt, Otteland, Linder)

11

842

Ränteavdragsbegränsningar: Ränteavdragsbegränsningar – med anledning av att kapital är fungibelt (Johansson)

9

604

Rättsfallsanalys: Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys (Påhlsson)

3

113

Rättsfallsregister: Rättsfallsregister 2010 års rättsfall

6

474

SINK: Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersätt-ningar till utomlands bosatta personer (rättsfall, Silfverberg)

5

297

Skatteavtal: Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel ... (rättsfall, Grundström)

1-2

68

– Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet (Dahlberg)

3

126

– Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt – ordningen återställd? (rättsfall, Kleist)

4

208

Skatteflyktslagen: Regeringsrätten och skatteflyktslagen – mönster eller monster? (Tjernberg, Neway Herrman)

3

158

Skönsbeskattning: Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter (Renström)

9

634

SLP: Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer (Ewalds)

5

273

Styrelseuppdrag: Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag (Erasmie, Beyer)

7-8

523

Ställningstaganden: Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

1-2

101

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

4

225

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

5

314

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

7-8

591

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

9

676

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

10

783

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

11

847

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

12

908

Sökordsregister: Sökordsregister 2010 års rättsfall

6

476

Tjänstebeskattning: Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? (Larsson)

11

809

Tredjemansrevision: Tredjemansrevision grundad på bank-kontons slutsiffra (Höglund)

7-8

552

Underprisöverlåtelse: Överlåtelser till underpris eller ej? – implicita ersättningar (Melz)

1-2

13

Underskott: Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar) (Carlsson)

7-8

544

Uppskov: Är skatten på gamla uppskov förenlig med regerings-formens förbud mot retroaktiv skattelag? (debatt, Roupe)

1-2

94

Vindkraftverk: Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk – otillåtet statligt stöd? (Söderman)

10

732

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...