Innehåll

Skattenytt nr 11 2012 s. 816

Litteratur

Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, 2a upplagan, Norstedts juridik 2012, 256 sidor

Skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 är huvudämnet för denna framställning. Boken omfattar dock även andra förfaranden för skatter som inte omfattas av denna lag. Frågor som är centrala vid förfarandet hos Skatteverket och i domstol behandlas. Boken vänder sig i första hand till den som arbetar praktiskt med skatteprocesser. Boken omfattar rättsutvecklingen till och med juni 2012.

Annacondia, Fabiola, van der Corput, Walter, Ed., EU VAT compass 2012/2013, Tax travel companion series, IBFD 2012, 600 sidor

Denna framställning ger en helhetsbild av momsreglerna och därtill hörande rättsutveckling i domstol inom EU. De tre delarna behandlar de mest centrala reglerna i ett försök att vara heltäckande. Del 1 behandlar den lagstiftning som finns på området i form av direktiv och förordningar, detta följs sen av en rättsfallsamling i del 2 och en genomgång av de undantag från de generella regler som gäller i Medlemsländerna.

Bakker, Anuschka, Levey, Marc M, Ed., Transfer pricing and intra-group financing, IBFD 2012, 580 sidor

Boken är skriven som en guide till de frågor gällande armslängdspriser som uppkommer vid koncernintern finansiering. Boken innehåller till att börja med en genomgång av olika finansieringsalternativ och regler gällande finansiella instrument. Därefter följer praktiska exempel, hjälp med att identifiera problem och praktisk vägledning vid prissättning.

Carneborn, Christian, Skatterätt – författningssamling med sakregister 2:12, Karnov group Sweden 2012, 473 sidor

En samling av den centrala lagstiftningen på skatteområdet och utdrag ur lagstiftning med koppling till skatteområdet, så som aktiebolagslagen och bokföringslagen. Innehåller även viktiga datum för beskattning samt ett antal tabeller med information gällande beloppsgränser och procentsatser för uträkningar för beskattningsåren 2011/12.

FAR Akademi, Skattevolymen 2012:2, FARs förlag 2012, 567 sidor

Denna samling innehåller svensk skattelagstiftning, samt lagar om bokföring och årsredovisning. Även FARs uttalanden i etikfrågor och rekommendationer inkluderas, samt EU-lagstiftning på skatteområdet. Samlingen avslutas med siffror och tabeller viktiga på skatteområdet.

Helminen, Marjaana, EU tax law – Direct taxation – 2012, 3e upplagan, IBFD 2012, online-bok

Den direkta beskattningen med koppling till EU behandlas i denna onlineresurs. Framställningen belyser EU-skatterätten med genomgångar av den fria rörligheten och skatter, rättsfall från EUD och den lagstiftning som finns på området. Transfer pricing-frågor och admistrativa frågor kopplad till prissättning behandlas i ett separat kapitel.

Nijkeuter, Erwin, Taxation of cross-border dividends paid to individuals from an EU perspective. Positive and negative integration, Kluwer law international 2012, 168 sidor

Boken behandlar beskattning av utdelning som betalas till individer inom EU. Framställningen behandlar både den positiva och negativa integreringen av nationell lagstiftning inom EU. Frågor rörande bland annat ekonomisk och internationell dubbelbeskattning, beskattningsrätt vid utdelning, metoder för undvikande av dubbelbeskattning och oplanerad ickebeskattning behandlas.

Reimer, Ekkehart, Schmid, Stefan, Urban, Nathalie, Ed., Permanent Establishments. A domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective, 2a upplagan, Kluwer law international 2012, 792 sidor

Denna framställning diskuterar begreppet "permanent establishment” från de grundläggande internationella källornas perspektiv, dubbelbeskattningsavtalen, OECD:s modell och nationell lagstiftning. Detta görs i två delar, där den första delen behandlar OECD modellens regler om fast driftställe. Tyngdpunkten ligger på själva konceptet med fast driftställe och vinstallokering till eller ifrån ett sådant driftställe. Den andra delen är istället inriktad på nationella regler i 19 undersökta länder. Jämförelser görs mellan reglerna ibland annat Sverige, USA och Tyskland.

Rust, Alexander, Fort, Eric, Ed., Exchange of information and bank secrecy, Kluwer law international 2012, 280 sidor

Dessa 12 artiklar behandlar diverse frågor rörande informationsutbyte mellan länder. De tar upp det internationella språkbruket inom området och ett antal länders processregler kopplade till utbyte av information. Bi- och multilaterala avtal tas upp och vikt läggs vid den effekt som direktivet om administrativt samarbete mellan Medlemsstaterna har haft. Frågor som tas upp är, bland annat, användandet av art. 26 i OECD modellen, när en förfrågan ska anses vara en ”fiskeexpedition” och jämförelser av möjligheterna till utbyte av information enligt OECD regler och EU regler.

Smit, Daniel, EU freedoms, Non-EU countries and company taxation, EUCOTAX series on European taxation series set, Kluwer Law International 2012, 936 sidor

Det är idag vanligt att grupper av företag som är etablerade utanför EU har verksamhet inom EU och att företagsgrupper etablerade inom EU bedriver verksamhet utanför EU. De skatteeffekter denna typ av verksamhet behandlas i denna bok. Grundfrågan i boken är till vilken grad kan företag utanför EU dra nytta av de friheter som är kopplade till investeringar inom EU? Sex stycken olika områden av bolagsbeskattning undersöks, där ibland CFC-lagstiftning, ränteavdragsbegränsningar och källskatter gällande utdelning, ränta och royalty.

Van Raad, Kees, Ed., Materials on international and EU tax law 2012–2013, ITC Leiden/IBFD 2012, 4000+ sidor

Ett upplagsverk inom området internationell beskattning i två delar. Den första delen behandlar interna regler, dubbelbeskattningsavtal och OECDs modell med kommentarer, bland annat. Vissa dubbelbeskattningsavtal återges i fulltext och ett antal rapporter inkluderas, däribland OECDs transfer pricing guidelines. Den andra delen av uppslagsverket innehåller EU-material. Lagstiftning, förslag till lagstiftning och rättsfall, både avgjorda och anhängiga vid EUD, utgör den större delen av materialet i del 2.

Weber, Dennis, Marres, Otto, Ed., Taxing the financial sector: Financial taxes, bank levies and more, IBFD 2012, 226 sidor

Tolv författare, praktiskt aktiva och akademiker, diskuterar här beskattningen av den finansiella sektorn. Olika sätt att beskatta denna sektor behandlas från både ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Exempel på områden som behandlas är: den från EU föreslagna skatten på finansiella transaktioner, nationella regler från ett antal länder och problem gällande moms, fundamentala friheterna inom EU och statsstödsregler vid införandet av en eventuell finansiell skatt.

Peter Krohn arbetar som doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hans forskning fokuserar på den internationella skatterättsliga behandlingen av betalningar av ränta och royalty. Vid frågor eller kommentarer nås Peter via mail peter.krohn@jibs.hj.se eller telefon 036-10 18 89.