Skattenytt nr 6 2013 s. 429

EU-domstolens domar

A EUF-fördraget

A 5 Övriga indirekta skatter

Registreringsskatt/accis för fordon

I de förenade målen C-578/10-C-580/10 Staatssecretaris van Financien mot L.A.C. van Putten m.fl. hade personbilar registrerade i andra medlemsstater använts på allmän väg i Nederländerna utan att accis/registreringsskatt betalats. Accis påfördes med fullt belopp. Eftersom besluten meddelades före den 1 februari 2007 togs accis ut utan att hänsyn togs till hur länge fordonen skulle användas. Bilarnas innehavare var alla bosatta i Nederländerna. Enligt nationell rätt ska accis betalas när fordonet registreras i landet när bl.a. en personbil som inte är registrerad i landet tillhandahålls en person som är bosatt eller etablerad i landet. Accis betalas när fordonet tas i bruk på allmän väg i Nederländerna för första gången av den som faktiskt förfogar över fordonet.

Den nationella domstolen önskade få klarhet i om unionsrätten ska tolkas så, att den utgör hinder för lagstiftning där personer bosatta i medlemsstaten som har lånat ett fordon registrerat i en annan medlemsstat av en person bosatt i den staten fullt ut ska betala accis första gången fordonet används på allmän väg i den första medlemsstaten. När accisen bl.a. tas ut utan hänsyn till hur länge bilen faktiskt ska användas på allmän väg i den medlemsstaten och utan att det är möjligt att begära nedsättning.

EU-domstolen ansåg att ett gränsöverskridande benefikt saklån av en bil utgör en kapitalrörelse i den mening som avses i art. 56 EG och prövar mot denna bakgrund om det föreligger en restriktion för den fria rörligheten för kapital och om den i så fall är motiverad. EU-domstolen besvarade frågan på så sätt att art. 56 EG ska tolkas så, att den utgör hinder för en lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken personer bosatta där och som har lånat ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat av en person bosatt i den staten fullt ut ska betala accis första gången fordonet används på allmän väg i den förstnämnda medlemsstaten. Domstolen fann att accisen kan tas ut när fordonet registreras där, utan hänsyn till hur länge bilen faktiskt ska användas på allmän väg där och utan möjlighet att begära nedsättning, när fordonet inte är avsett att huvudsakligen användas eller faktiskt används permanent i den förstnämnda medlemsstaten.

Art. 56 förbjuder inom vissa ramar restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land. Är det frågan om ett lånat fordon ansågs art. 56 utgöra ett hinder för uttag av accis. Ett lån av ett fordon kan sannolikt inte ses som en permanent användning. En fråga som inte besvarats blir hur länge ett fordon måste vara utlånat för att full accis ska kunna påföras i det nya landet. Accisen är i Nederländerna relativt hög, cirka 45 % av ett tänkt katalogpris/marknadspris.

I förhandsavgörandet C-114/11 Staatssecretaris van Financien mot U. Notermans-Boddenberg prövades påförande av registreringsavgift/accis vid användande i en medlemsstat av ett privat motorfordon registrerat i en annan medlemsstat när det tagits med vid flyttning till den första medlemsstaten och använts såväl privat som för transport till arbetsplatsen i den andra medlemsstaten. En accis togs ut för fordonet i den första medlemsstaten när det för första gången användes på det nationella vägnätet.

EU-domstolen fann att art. 39 EG, som avser fri rörlighet för arbetstagare, ska tolkas så att bestämmelsen inte utgör hinder för att en medlemsstats lagstiftning stadgar att en person bosatt i denna stat och som flyttat dit från en annan medlemsstat och har tagit med sig ett fordon, vilket är registrerat i den andra medlemsstaten, ska betala en accis första gången det används på det nationella vägnätet som motsvarar den accis som betalas vid registrering av fordonet i den första medlemsstaten, när fordonet huvudsakligen används permanent av personen i den första medlemsstaten, även om användandet innebär att transport sker till arbetsplatsen i den andra medlemsstaten.

Det hade varit intressant att få svar på om det fanns möjlighet till någon form av avräkning för den accis som betalats i den andra medlemsstaten. Accisen är vanligen förekommande i flertalet medlemsländer. Ett problem i de medlemsländer som har accis är att det inte finns någon likartad hantering för nedsättning av accis när fordonet registreras i ett annat land, vilket kan utgöra ett hinder för den fria rörligheten.

Fredrik Jonsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...