Skattenytt nr 6 2013 s. 481

EU-domstolens domar

B Direktiv

B 5 Övriga indirekta skatter

Energiskattedirektivet

I mål C-164/11 EU-kommissionen mot Frankrike hade Frankrike underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt energiskattedirektivet genom att inte före den 1 januari 2009 anpassa sin beskattning av el till de minimiskattenivåer som gäller enligt energiskattedirektivet. Beskattningen av el i Frankrike gav bl.a. kommuner och landsting rätt att ta ut skatt på el med vissa begränsningar. Frankrike meddelade under december 2010 att landet anpassat sin lagstiftning till energiskattedirektivet. EU-domstolen fann att Frankrike inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa sitt system för beskattning av elektricitet till energiskattedirektivet i rätt tid.

Frankrike hade inte har ändrat sin lagstiftning inom den tidsfrist som fastställts i direktivet, varför ärendet överlämnades till EU-domstolen.

Fredrik Jonsson