Innehåll

Skattenytt nr 3 2014 s. 181

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Per-Ola Ohlsson (per-ola.ohlsson@kau.se). Litteratur kan skickas till Per-Ola Ohlsson, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Eastaway, Nigel, Gallafent, Richard, Dauppe, Victor, Kimber, Jacquelyn, Intellectual Property Law and Taxation, 8:e upplagan, Sweet & Maxwell 2013, 578 sidor

Denna bok tar sikte på att behandla immaterialrätten och dess förhållande till skatterätten. Inledningsvis behandlas dessa två rättsområden för sig innan författarna visar hur skattereglerna ska tillämpas med avseende på immateriella tillgångar. Utgångspunkten i framställningen är brittisk rätt men även viss EU-rätt behandlas i boken. I den åttonde upplagan har beaktats bl.a. förändringar i brittisk lagstiftning samt ny praxis.

Helminen, Marjaana, The Nordic Multilateral Tax Treaty as a Model for a Multilateral EU Tax Treaty, IBFD 2013, 428 sidor

Det nordiska multilaterala skatteavtalet står i kontrast till den ordning som i dagsläget är rådande inom EU, nämligen att inkomstskatteavtalen mellan EU:s medlemsländer fortfarande är bilaterala. I denna bok jämför författaren det nordiska multilaterala avtalet med de förutsättningar som föreligger i EU-rättsligt hänseende för att åstadkomma en liknande ordning. Avsikten är att undersöka vilka eventuella anpassningar som skulle behövas av det nordiska multilaterala avtalet för att detta skulle kunna fungera som modell för ett multilateralt avtal inom EU.

Henkow, Oskar, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, 2:a upplagan, Gleerups 2013, 128 sidor

I denna bok introduceras läsaren för reglerna om mervärdesskatt. Denna indirekta skatt ges en översiktlig behandling där de viktigaste rättsreglerna och rättsfallen presenteras för läsaren. Författaren bidrar även med praktiska exempel för att förklara särskilt svåra områden inom denna del av rätten. I denna andra upplaga har bl.a. införandet av begreppet ”beskattningsbar person” i svensk rätt beaktats. Boken är tänkt att fungera i såväl undervisningssammanhang som för praktiskt verksamma jurister.

Miller, Angharad, Oats, Lynne, Principles of International Taxation, 4:e upplagan, Bloomsbury Professional 2014, 736 sidor

Författarnas avsikt är att presentera den internationella skatterätten i en global kontext, även om flera exempel är tagna från den brittiska rätten. Exempel, diagram och hänvisningar till ytterligare litteratur ökar framställningens tillgänglighet och användbarhet för såväl akademiker som praktiskt yrkesverksamma. I den fjärde upplagan har uppdateringar genomförts med beaktande av bl.a. förändringar i EU-rätten och uppdateringar från OECD. Boken innehåller också särskilda praktikfall där kända företag som t.ex. Google och Apple behandlas närmare.

Blessing, Peter (red.), Tax Planning for International Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, and Restructurings, 2:a upplagan, Kluwer 2013, 2 248 sidor

I denna omfattande bok, som är uppdelad i två huvuddelar, behandlas dels vissa frågor som har generell giltighet vid internationell taxering, dels presenteras ett antal landsspecifika rapporter skrivna av enskilda författare med anknytning till det aktuella landet. I den första delen behandlas bl.a. så kallad due diligence och joint ventures, men även ett avsnitt om EU återfinns i denna del. I den andra delen återfinns beskrivningar av hur olika skattefrågor är reglerade i 21 länder, däribland Sverige. Författarna av de olika landsrapporterna – avsnittet om Sverige är skrivet av Peter Utterström och Daniel Gustavsson – kommer även med egna förslag på hur man bäst ska utnyttja regelverket och anpassa sin verksamhet till de regler som föreligger.

Per-Ola Ohlsson är doktorand i finansrätt/offentlig rätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.