Innehåll

Skattenytt nr 6 2015 s. 388

A17 Skattereduktioner, inklusive ROT-avdrag m.m.

I HFD 2014 ref. 79 har Högsta förvaltningsdomstolen bifallit en utförares begäran om utbetalning avseende rotarbete där betalning inte skett direkt av köparna själva. Betalningen till utföraren har istället skett via köparnas bolag och utgiften har samma dag bokförts som debitering på delägarnas avräkningskonto. HFD anser att utföraren visat att betalning skett och att köparna har haft en utgift för det utförda arbetet.

Skatteverket beslutade den 17 februari 2012 att avslå en begäran om utbetalning för rotarbete från en utförare eftersom betalningen till utföraren gjorts av ett bolag som ägdes av köparna. Köparna anförde att de lånat in pengar till sitt bolag och att detta bokförts på deras avräkningskonto som en skuld till ägarna. När fakturan för rotarbetet på deras privata bostad skulle betalas betalade de fakturan direkt från bolaget och samtidigt debiterades deras avräkningskonto i bolaget med samma belopp. Skatteverket ansåg att bedömningen när betalningen gjorts av annan än köparna bör vara restriktiv och att en bokföring på ett avräkningskonto inte kunde räknas som en faktisk betalning. Utföraren överklagade beslutet. Förvaltningsrätten ansåg det visat att köparna haft en utgift för hushållsarbete och upphävde det överklagade beslutet samt biföll utförarens begäran om utbetalning.

Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde Skatteverkets beslut. Kammarrätten ansåg inte att Skatteverket kunde åläggas en sådan utredningsskyldighet vad gällde bakomliggande rättförhållanden vid betalning.

HFD uttalar att frågan i målet är om det aktuella förfaringssättet inneburit att köparna av rotarbetet haft utgift för utfört hushållsarbete. HFD anger att det av utredningen framgår att betalningen av fakturan har utförts av köparnas bolag den 29 december 2011. Utgiften har samma dag belastat köparna genom den debitering som gjorts på deras avräkningskonto i bolaget. Debiteringen har minskat den fordran som köparna enligt vad som framgår av skuldebrev, kontoutdrag och självdeklarationer hade på bolaget vid tiden för betalningen. Enligt HFD:s mening innebär detta att utföraren visat att betalning skett och att köparna haft en utgift för det utförda arbetet.

Domen innebär att det nu får anses klarlagt att enbart den omständigheten att den direkta betalningen av hushållsarbetet (rot- eller rutarbete) gjorts av annan än köparen inte ensamt avgör om utföraren har rätt till utbetalning i fakturamodellen. Det avgörande är istället att köparen har haft en utgift för hushållsarbetet vid tidpunkten för betalningen. I förevarande fall är detta styrkt genom att köparna visat att utgiften, samma dag som bolaget betalade räkningen, debiterats deras avräkningskonto i bolaget och att debiteringen minskat den fordran som köparna hade på sitt bolag. Den omständigheten att Skatteverket har mycket svårt att kontrollera bakomliggande omständigheter har inte påverkat HFD:s bedömning.

Pia Blank Thörnroos

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...