Skattenytt nr 6 2016 s. 449

EU-domstolens domar

B Direktiv

B2 Fusionsdirektivet

Målet Modelo Continente1 rör tolkning av direktiv, närmare bestämt artikel 19.1 i fusionsdirektivet. Frågan i målet gällde huruvida nämnda artikel innebär att en fusion medför att betalningsansvar för böter som ålagts genom beslut efter fusionen, med som avsåg överträdelser av arbetsrättsliga regler begångna av det överlåtande bolaget före fusionen, övergår till det övertagande bolaget. Enligt artikel 19.1 stadgas att en fusion genom förvärv medför att det överlåtande bolagets ”samtliga tillgångar och skulder” övergår till det övertagande bolaget. Med andra ord var frågan således om betalningsansvaret för böter som ålagts efter ett beslut om fusion skulle anses ingå bland bolagets skulder.

EU-domstolen inledde med att konstatera att uttrycket ”tillgångar och skulder” i artikel 19.1 inte definierades i direktivet. Därefter hänvisade EU-domstolen till att det av fast praxis följer att ordalydelsen av en unionsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, i regel ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom unionen. Därvid ska bestämmelsens sammanhang liksom målsättningen med lagstiftningen beaktas. EU-domstolens slutsats blev att betalningsansvaret övergick på det övertagande bolaget, vilket således innebär att böterna omfattades av bolagets skulder, trots att de påfördes efter beslutet om fusion.

Mål Modelo Continente, C-343/13, EU:C:2015:146.

B3 Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning

I direktiv 69/335/EEG om indirekt skatt på kapitalanskaffning, vilket har ersatts av direktiv 2008/7/EG, regleras på vilket sätt medlemsstaterna får beskatta bolagsbildningar, höjningar av aktiekapital och liknande. Enligt svensk rätt beskattas inte denna typ av transaktioner varför direktivet är av mindre intresse för svenskt vidkommande.

Målet Drukarnia Multipress2 rör tolkningen av begreppet ”kapitalassociation” i artikel 2.1 b och c i direktivet. Frågan i målet var om ett polskt s.k. kommanditaktiebolag utgjorde en kapitalassociation. EU-domstolen avgjorde målet i form av ett beslut och konstaterade att den polska bolagsformen utgjorde en kapitalassociation i direktivets mening.

Katia Cejie & Maria Hilling

Mål Drukarnia Multipress, C-357/13, EU:C:2015: 596.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...