Innehåll

Skattenytt nr 3 2018 s. 137

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Hilling, Axel, Ostas, Daniel T. Corporate Taxation and Social Responsibility, Wolter Kluwer Sverige, 169 sidor

Utgångspunkten för denna bok är de polariserade positionerna i debatten om multinationella företags skatteplanering. Författarna framför argument för ståndpunkten att företag ska utföra skatteplaneringen på ett ansvarstagande sätt, baserat på rättsteori, politisk filosofi och internationell skatterätt. Även koncepten CSR och affärsetik diskuteras och sätts i relation till företagsbeskattningen.

Souza de Man, Fernando, Taxation of Services in Treaties between Developed and Developing Countries, IBFD, 340 sidor

I Taxation of Services in Treaties between Developed and Developing Countries undersöks hur tjänster behandlas i skatteavtal, med särskild fokus på avtal mellan industriländer och utvecklingsländer. Eftersom förhållandet mellan export och import av tjänster kan skilja sig mellan just industri- och utvecklingsländer har det under flera år funnits ett krav på att tillämpa källbeskattning i högre utstreckning. I boken analyseras om detta krav är giltigt med utgångspunkt i rättsliga och ekonomiska teorier. För att ge en ytterligare kontext presenteras även beskattningen av tjänster i Brasilien och Indien, både vad gäller den inhemska situationen och i respektive lands skatteavtal.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.