Innehåll

Skattenytt nr 6 2018 s. 455

Paragrafregister 2017 års rättsfall

(kumulerat register täckande åren 1990–2017 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1950)

Artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokollet

Ref. 68/17

Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (1957, FEUF)

Artikel 45

C-20/16
C-496/15
C-690/15

Artikel 49

C-646/15
C-192/16
C-283/15
C-68/15
C-6/16
C-14/16
C-292/16

Artikel 54

C-646/15

Artikel 56

C-591/15
C-552/15
C-192/16
C-580/15
C 427/16

Artikel 63

C-192/16
C-628/15
C-98/16
Ref. 9/17
Ref. 57/17

Artikel 64

C-317/15

Artikel 65

Ref. 9/17
Ref. 57/17

Artikel 101

C 427/16

Artikel 107

C-100/16
C-493/15
C-74/16
C-300/16

Artikel 108

C-74/16

Artikel 273

C-648/15

Artikel 355

C-591/15
C-192/16

Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet (1963)

Artikel 9

C-65/16

Lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

2 §

Ref. 73/17

2 f §

Ref. 73/17

Protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier

Artikel 14

C-690/15

Direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning

Artikel 10

C-573/16

Artikel 11

C-573/16

Kupongskattelagen (1970:624)

1 §

Ref. 9/17

4 §

Ref. 9/17

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

33 §

Ref. 54/17

37 c §

Not. 16/17

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

Artikel 2

C-493/15

Artikel 4

C-251/16

Artikel 11

C-246/16

C-305/16

Artikel 13

C-592/15

C-251/16

Artikel 22

C-493/15

Direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag

Artikel 2

C-444/16

C-445/16

Artikel 31

C-444/16

C-445/16

Direktiv 79/1072/EEG av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Regler för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (åttonde mervärdesskattedirektivet)

Artikel 3

C-441/16

Artikel 4

C-441/16

Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater

Artikel 10

C-292/16

Artikel 11

C-14/16

Direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

Artikel 1

C-6/16

C-39/16

C-504/16

C-613/16

Artikel 2

C-448/15

Artikel 4

C-39/16

Artikel 5

C-6/16

C-504/16

C-613/16

Taxeringslagen (1990:324)

4 kap. 7 §

Ref. 68/17

4 kap. 14 §

Ref. 68/17

5 kap. 1 §

Ref. 68/17

6 kap. 6 §

Ref. 68/17

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

4 §

Ref. 16/17

Fördraget om Europeiska unionen (1992, FEU)

Artikel 4

C-493/15

C-500/16

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Artikel 36

C-580/15

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

Artikel 241

C-365/15

Mervärdesskattelagen (1994:200)

3 kap. 2 §

Not. 12/17

3 kap. 3 §

Not. 12/17

3 kap. 11 §

Not. 11/17

3 kap. 11 a §

Not. 9/17

Not. 13/17

3 kap. 14 §

Not. 1/17

3 kap. 19 §

Not. 1/17

7 kap. 1 §

Not. 9/17

Not. 11/17

Not. 13/17

8 kap. 3 §

Ref. 20/17

Nordiska skatteavtalet (1996:1512)

Artikel 15

Ref. 25/17

Artikel 21

Ref. 25/17

Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

5 §

Ref. 52/17

Ref. 72/17

Not. 25/17

Not. 32/17

Not. 36/17

7 §

Not. 5/17

Not. 26/17

Not. 27/17

12 §

Not. 30/17

Lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

1 kap. 6 §

Ref. 10/17

2 kap. 6 §

Ref. 10/17

4 kap. 1 §

Ref. 10/17

Direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

Artikel 9 a

C-497/15

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 2 §

Ref. 29/17

Not. 29/17

2 kap. 6 §

Ref. 70/17

2 kap. 7 §

Ref. 70/17

3 kap. 12 §

Ref. 69/17

7 kap. 16 §

Ref. 3/17

8 kap. 2 §

Ref. 38/17

10 kap. 2 §

Not. 29/17

10 kap. 6 §

Not. 29/17

11 kap. 1 §

Ref. 38/17

11 kap. 22 §

Ref. 16/17

13 kap. 1 §

Ref. 41/17

Not. 34/17

14 kap. 2 §

Ref. 58/17

19 kap. 4 §

Ref. 70/17

19 kap. 5 §

Ref. 70/17

19 kap. 9 §

Ref. 70/17

19 kap. 10 §

Ref. 36/17

19 kap. 11 §

Ref. 70/17

19 kap. 13 §

Ref. 36/17

19 kap. 19 §

Ref. 36/17

22 kap. 3 §

Ref. 14/17

22 kap. 4 §

Ref. 14/17

22 kap. 7 §

Ref. 14/17

24 kap. 13 §

Ref. 29/17

24 kap. 14 §

Ref. 56/17

24 kap. 17 §

Ref. 29/17

25 a kap. 5 §

Ref. 29/17

42 kap. 15 §

Ref. 57/17

48 kap. 6 a §

Ref. 17/17

56 kap. 2 §

Ref. 1/17

56 kap. 6 §

Ref. 1/17

57 kap. 3 §

Ref. 1/17

57 kap. 4 §

Not. 31/17

58 kap. 18 §

Ref. 31/17

58 kap. 19 a §

Ref. 31/17

64 kap. 5 §

Ref. 69/17

67 kap. 11 §

Ref. 46/17

67 kap. 18 §

Ref. 46/17

Energiskattedirektivet 2003/96/EG

Artikel 2

C-465/15

Artikel 4

C-215/16

C-216/16

C-220/16

C-221/16

Artikel 14

C-151/16

Artikel 17

C-189/15

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

Artikel 26

C-519/16

Artikel 27

C-519/16

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

Artikel 2

C-36/16

C-37/16

C-154/16

C-28/16

Artikel 9

C-28/16

Artikel 12

C-308/16

Artikel 13

C-344/15

Artikel 14

C-36/16

C 164/16

C-274/15

Artikel 15

C-615/16

Artikel 26

C-28/16

C-132/16

Artikel 28

C-274/15

Artikel 61

C-571/15

Artikel 70

C-154/16

Artikel 71

C-154/16

C-571/15

Artikel 78

C 427/16

Artikel 86

C-273/16

Artikel 90

C 404/16

C 462/16

Artikel 98

C 390/15

C-573/15

C 499/16

Not. 11/17

Not. 19/17

Artikel 131

C-21/16

Artikel 132

C-699/15

C-90/16

C-274/15

Artikel 133

C-633/15

Artikel 135

C-500/16

C-308/16

C-615/16

Not. 12/17

Artikel 138

C-26/16

C-21/16

C-386/16

Artikel 144

C-273/16

Artikel 146

C-288/16

Artikel 148

C-33/16

Artikel 167

C-28/16

Artikel 168

C-274/15

C-28/16

C-132/16

C-374/16

C-375/16

C-507/16

C-552/16

Artikel 169

C-507/16

Artikel 170

C-441/16

Artikel 173

C-28/16

Artikel 176

C-132/16

C-552/16

Artikel 178

C-274/15

C-374/16

C-375/16

Artikel 183

C-211/16

Artikel 199

C-564/15

Artikel 214

C-507/16

Artikel 226

C-374/16

C-375/16

Artikel 273

C-101/16

C-534/16

Artikel 289

C-507/16

Artikel 290

C-507/16

Artikel 296

C-262/16

Artikel 299

C-262/16

Artikel 311

C-471/15

Artikel 314

C-624/15

Artikel 401

C-549/16

Bilaga III

C 390/15

C-573/15

C 499/16

Not. 9/17

Not. 11/17

Not. 13/17

Direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning

Artikel 5

C-573/16

Direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt

Artikel 1

C-215/16

C-216/16

C-220/16

C-221/16

Artikel 9

C-126/15

Direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

Artikel 2

C-215/16

C-216/16

C-220/16

C-221/16

Artikel 13

C-215/16

C-216/16

C-220/16

C-221/16

Lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

6 §

Ref. 46/17

7 §

Ref. 46/17

8 §

Ref. 46/17

14 §

Ref. 46/17

22 §

Ref. 46/17

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010)

Artikel 47

C-682/15

Artikel 50

C-217/15

C-350/15

Artikel 51

C-682/15

Direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG

Artikel 1

C-682/15

Artikel 5

C-682/15

Direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror

Artikel 2

C-638/15

Artikel 5

C-638/15

Direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

Artikel 4

C-68/15

C-365/16

Artikel 5

C-68/15

C-365/16

Skatteförfarandelagen (2011:1244)

51 kap. 1 §

Ref. 68/17

59 kap. 12 §

Ref. 12/17

59 kap. 13 §

Ref. 12/17

59 kap. 16 §

Ref. 54/17

67 kap. 2 §

Ref. 54/17

67 kap. 3 §

Ref. 54/17

67 kap. 11 §

Ref. 54/17

67 kap. 30 §

Ref. 54/17

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...