Innehåll

Skattenytt årsskrift 2021 s. 1

Förord

Bästa läsare,

I 2021 års Akademisk årsskrift har vi inte mindre än tre bidrag. Dessa har tidigare, i takt med färdigställande, publicerats open access (fritt tillgängliga) på SkatteNytts hemsida (skattenytt.se). I detta nummer har vi samlat dem alla i tryckt format för de av oss som fortfarande föredrar att läsa på papper.

Samtliga tre bidrag har genomgått peer review, vilket innebär att en anonym granskare (oftast professor eller annan väl insatt akademiker) har granskat och gett återkoppling på artikeln innan publicering. Författarna till respektive artikel har inför granskningen varit anonyma för granskaren, s.k. double blind peer review. Jag vill här passa på att tacka våra anonyma granskare. Utan er vore det omöjligt att säkerställa denna typ av vetenskaplighet. Stort tack!

Det första bidraget har författats av trion Hanno Kirsch, Johan Lorentzon och Stefan Olsson och handlar om förväntade effekter av pandemin när det gäller redovisning för inkomståret 2020.

Det andra bidraget har fattats av Calle Lidström och handlar om delningsekonomi utifrån ett mervärdesskatteperspektiv. Här exemplifieras problem som uppstår inom mervärdesskattesystemet vid användandet av plattformar som Airbnb och Uber.

Sist men inte minst har Jonatan Schytzer och Mikael Ek tillsammans skrivit om mervärdesskattefordrans status i konkurs, utifrån sina respektive specialkompetenser. I artikeln berörs frågan om i vilken mån mervärdesskatterättsliga bedömningar ska vara avgörande för den konkursrättsliga statusfrågan.

Förändringens vindar blåser över SkatteNytt. En delvis ny tidskrift lanseras inför år 2022. Den löpande tidskriften kommer att ges ut med sex nummer årligen, varav ett rättsfallshäfte. I fem av numren kommer även lite längre peer review granskade artiklar att publiceras löpande. Mot bakgrund av detta har vi valt att pausa Akademisk årsskrift inför nästa år.

Såväl nya som gamla författare är hjärtinnerligt välkomna att skriva i den löpande tidskriften framöver.

Med önskan om en fortsatt fin vinter,

Katia Cejie