Innehåll

Skattenytt nr 5 2021 s. 227

Förord nr 5

Bästa SkatteNytt-jare,

Det är med stor fascination som jag ser hur tiden fullkomligt rusar iväg i ett virrvarr av trycklovsblanketter (SkatteNytt nr 4), artikelförfattande, korrekturläsning och nyskapande. Ömsom tror man att våren har kommit och plötsligt blir man översköljd av ett bistert snöfall ackompanjerat av friska fläktar. När detta nummer av SkatteNytt når dig står våren förhoppningsvis i full blom och jag kommer sannolikt, i egenskap av opponent, att svettas lite över ett spännande avhandlingsmanus. Det finns som jag ser det en liten fördel med pågående pandemi och det är att det är enklare att hoppa in (och ut) i olika möten och event. Den 7 maj är det t.ex. disputation i Lund. Doktorand Richard Croneberg försvarar sin avhandling Att motverka skatteflykt – en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk för den som är intresserad – det är bara att zooma in. Varför nämner jag detta? Jo, det är min förhoppning att vi inom kort kommer att kunna lansera ett kalendarium på SkatteNytts hemsida, där olika skatterättsliga event kommer att kunna läggas upp. Håll utkik! Och ännu hellre, håll tummarna för att vi snart kan sjösätta detta projekt!

I detta nummer av SkatteNytt finner du inledningsvis en läsvärd artikel av Emblad i vilken han behandlar frågan hur civilrätten påverkar tillämpningen av skatterätten utifrån ett funktionalistiskt perspektiv. Emblad disputerade i oktober 2020 på en avhandling med titeln Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt.

Därefter följer tre artiklar som kan knytas samman under temat gränsöverskridande individbeskattning författade av, i alfabetisk ordning Cejie, Frödeberg & Rova och Tjernberg. I den första artikeln lyfter jag frågan om principen om arbetslandets lagstiftning som gäller för att peka ut vilket land som ska tillhandahålla sociala förmåner och därmed också uppbära avgifter är ändamålsenliga mot bakgrund av de nya arbetsmodeller som har uppstått och vidareutvecklats till följd av pandemin. I den andra artikeln behandlar Frödeberg & Rova de sedan 1 januari 2021 gällande reglerna för utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige i 6a och b §§ SINK, dvs. införandet av ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Reglerna aktualiseras om arbetskraft hyrs ut till Sverige och breddar den svenska skattebasen. I den tredje artikeln diskuterar Tjernberg hur skattefrågor kopplade till migration även leder till konstitutionella och politiska frågeställningar. En underliggande tanke som både jag och Tjernberg lyfter fram är att det saknas en internationell diskussion på individbeskattningens område rörande fördelning av skattebasen till individers inkomster, åtminstone jämfört med den diskussion som förekommer på företagsbeskattningens område.

Härpå följer en efterlängtad rättsfallskommentar av Dahlberg om EU-domstolens dom i Lexel-målet. Kommentaren är högst läsvärd även för den som tycker sig ha deltagit vid ett flertal av de seminarier som hållits med anledning av målet.

Under aktuellt & debatt finner du en kort intervju med Skatteverkets nya rättschef Michael Erliksson, utförd och författad av Attorps & Kellgren.

Ta med ditt nummer av SkatteNytt, sätt dig i solen och möt våren – försök att hitta dagarna mellan hägg och syrén!

Allt gott,

Katia