Innehåll

Skattenytt nr 3 2022 s. 201

Förord

Syftet med SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte är att göra innehållet i rättspraxis ytterligare åtkomligt genom ämnesmässigt systematiserade kommentarer. Kommentarerna innefattar i varierande omfattning förklaringar, tolkningar och synpunkter på praxis.

Kommentarerna omfattar alla referatmål och alla notismål på skatteområdet avgjorda av Högsta förvaltningsdomstolen under 2021. De mål som inte ens ansetts vara värda att få rangen av notismål refereras utom i undantagsfall inte i häftet. Som bekant finns det numera tre kategorier av mål: referatmål, notismål samt övriga mål. Ett rättsfall som endast kommenteras kort här i förordet i årets häfte är HFD 2021 ref. 2. Fallet gällde huruvida Svenska kyrkans tillhandahållanden av tjänster till sina församlingar och andra organisatoriska delar av kyrkan skulle inkomst- och mervärdesbeskattas. Tillhandahållandena ansågs ha skett inom trossamfundet Svenska kyrkan och skulle därför inte beskattas.

Från och med rättsfallskommentarshäftet år 2001 återfinns också EU-domstolens domar i häftet.

De flesta kommentarer är av utrymmesskäl relativt kortfattade. Alla problem har därför inte kunnat analyseras uttömmande, utan ambitionen har varit att lyfta fram det centrala i varje mål.

Varje författare svarar själv för innehållet i sitt avsnitt.

Den som önskar läsa mer utförliga referat (okommenterade eller i artikelform) hänvisas till tidigare nummer av SkatteNytt och/eller Högsta förvaltningsdomstolens Årsbok, Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och EU-domstolens hemsida curia.europa.eu.

I slutet av häftet finns rättsfallsregister och sakregister.

Författarnamn står under varje avsnittsrubrik. En fullständig författarförteckning med kort presentation finns samlad i början av häftet.

Redaktör för detta häfte är Martin Berglund.