Innehåll

Skattenytt nr 3 2022 s. 204

A2 Inkomst av tjänst

(Pia Blank Thörnroos)

I HFD 2021 ref. 67 prövade domstolen köpoptioner som en anställd förvärvat av sin arbetsgivare på villkor att arbetsgivaren har rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om den anställda skulle lämna sin anställning. Frågan var om villkoret om återköp medförde att optionerna förlorar sin karaktär av värdepapper. M hade på marknadsmässiga villkor förvärvat köpoptioner från sin arbetsgivare. Av villkoren för förvärvet framgick bland annat att det förelåg en hembudsskyldighet som innebar att om M lämnade sin anställning hade arbetsgivaren rätt att återköpa optionerna till marknadsvärdet. Om arbetsgivaren inte utnyttjade sin rätt fick M behålla optionerna. Skatteverket ansåg att klausulen om hembudsrätt vid avslutad anställning medförde att optionerna hade en så betydande koppling till innehavarens anställning att optionerna förlorade sin karaktär av värdepapper. Skatteverket beslutade att optionsutfallet skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. M överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och anförde bland annat att den skattemässiga distinktion som Skatteverket gjort mellan teckningsoptioner och köpoptioner inte stod i proportion till den faktiska skillnaden och att de aktuella villkoren om hembud var jämförbara med de villkor som accepterats av prejudikatinstanserna gällande teckningsoptioner. Förvaltningsrätten biföll M:s överklagan. Skatteverket överklagade till kammarrätten som instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog Skatteverkets överklagande.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom till HFD och yrkade att kammarrättens och förvaltningsrättens skulle undanröjas och att HFD skulle fastställa Skatteverkets omprövningsbeslut. HFD medgav prövningstillstånd och angav att frågan i målet var om en anställds förvärv av köpoptioner från arbetsgivaren som förenats med villkor om rätt för arbetsgivaren att till marknadsvärdet återköpa optioner vid avslutad anställning skulle anses utgöra förvärv av värdepapper. HFD angav att det av praxis framgår att villkor som innebär att förvärvade optioner förfaller och inte kan utnyttjas om innehavaren lämnar sin anställning medför att de inte anses utgöra värdepapper vid beskattningen. Eftersom M i förevarande fall hade rätt till marknadsmässig ersättning vid återköp och att uteblivit återköp inte medförde att optionerna förföll ansåg HFD att villkoret om återköp inte innebar att köpoptionerna förlorade sin karaktär av värdepapper.

HFD har klargjort att ett villkor om hembud till marknadspris vid avslutad anställning inte medför att köpoptioner förlorar sin karaktär av värdepapper.