Skatterättsnämndens förhandsbesked

Utskiftning vid likvidation, skatteavtalet med Tyskland (99-20/D)

Ett svenskt aktiebolag med hemvist i Tyskland enligt skatteavtalet omfattas av kupongskattelagen. Utskiftning vid likvidation av bolaget till begränsat skattskyldiga ska enligt artikel 21 i skatteavtalet endast beskattas i Tyskland.

DIARIENUMMER

95-20/D

MEDDELANDEDATUM

2021-02-17

LAGRUM

Kupongskattelagen (1970:624) och skatteavtalet med Tyskland

SÖKANDE

A, B och X AB

MOTPART

Skatteverket

HAR ÖVERKLAGATS?

Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Kupongskattelagen är tillämplig.

Fråga 2

Skatteavtalet med Tyskland förhindrar Sverige att beskatta en utskiftning i samband med en likvidation av X AB.

Beslut

Skatterättsnämnden avvisar X AB:s ansökan.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A och B bor i Tyskland och är obegränsat skattskyldiga där. De har aldrig varit obegränsat skattskyldiga i Sverige.

A och fyra andra personer ägde via ett bolag i Luxemburg aktier i det svenska bolaget Y AB. Inför en extern försäljning av aktierna i Y AB överlät bolaget i Luxemburg A:s andel av aktierna i Y AB till X AB till underpris. X AB anskaffades av A och hans hustru för detta ändamål. X AB har ingen personal eller lokal i Sverige och bedriver ingen aktiv verksamhet här. Bolagets verkliga ledning och styrning finns i Tyskland. Ägarna är styrelseledamöter i bolaget. I Sverige finns endast en delgivningsbar person.

Försäljningen av aktierna i Y AB resulterade i en vinst för X AB. Enligt ansökan beskattas A och B i Tyskland för den uppkomna vinsten såsom för dold utdelning och får tillgodoräkna sig ett nytt omkostnadsbelopp för aktierna i X AB baserat på den beskattningen.

I X AB finns nu främst kontanta medel. A och B avser att avveckla ägandet, i första hand genom att likvidera bolaget. Det alternativet är dock bara aktuellt om de inte blir beskattade i Sverige. En annan möjlig lösning är att sälja bolaget.

Frågorna och parternas inställning

Sökandena vill inledningsvis veta om kupongskattelagen (1970:624) är tillämplig (fråga 1). Om den är det frågar de om skatteavtalet med Tyskland förhindrar Sverige från att beskatta utskiftningen i samband med likvidationen av X AB (fråga 2). Om kupongskatt ska betalas vill de veta om de redan i samband med innehållandet av skatten får tillgodoräkna sig ett på visst sätt beräknat omkostnadsbelopp för aktierna (frågorna 3 och 4).

Sökandena anser inte att kupongskattelagen är tillämplig. Om den anses vara tillämplig ska utskiftningen i samband med likvidationen ändå endast beskattas i Tyskland med hänsyn till skatteavtalet.

Sökandena anför att X AB inte nödvändigtvis är att betrakta som ett svenskt aktiebolag eftersom det har hemvist i Tyskland enligt tillämpligt skatteavtal. Vidare att om kupongskattelagen är tillämplig ska inkomsten i fråga i första hand ses som en övrig inkomst enligt skatteavtalet. Beskattning får då bara ske i hemviststaten.

Skatteverket anser kupongskattelagen är tillämplig men att inkomsten från X AB i samband med bolagets likvidation är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtalet med Tyskland.

Enligt Skatteverket är bolaget ett svenskt aktiebolag. Bolaget har dock hemvist i Tyskland enligt skatteavtalet. Den aktuella inkomsten ska därför undantas från beskattning i Sverige eftersom den tyska uppfattningen att inkomsten är en realisationsvinst i skatteavtalets mening bör godtas. Även ur ett svenskt perspektiv torde det vara fråga om en realisationsvinst i skatteavtalets mening när ett tyskt bolag likvideras med tanke på att inkomsten behandlas som en kapitalvinst i inkomstskattelagen (1999:1229).

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Kupongskatt ska enligt kupongskattelagen betalas till staten för utdelning på aktie i svenskt aktiebolag (1 §). Med utdelning avses även utskiftning vid ett bolags likvidation (2 § andra stycket punkt 2).

Skattskyldighet föreligger bl.a. för utdelningsberättigad fysisk person som är begränsat skattskyldig (4 §).

För skattskyldiga enligt inkomstskattelagen hade i stället kapitalvinstbeskattning aktualiserats eftersom ett värdepapper enligt 44 kap. 7 § anses avyttrat om det företag som gett ut det träder i likvidation.

I artikel 3 punkt 2 i skatteavtalet med Tyskland finns den s.k. tolkningsregeln som säger att uttryck som inte definierats i avtalet har den betydelse som uttrycket har enligt den tillämpande statens lagstiftning om sammanhanget föranleder detta och inte de behöriga myndigheterna överenskommit om en gemensam tolkning.

Enligt avtalets artikel 4 punkt 1 åsyftas vid tillämpningen av avtalet uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” i fråga om skatter på inkomst och förmögenhet, person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

Av punkt 3 framgår att då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

I artikel 10 finns bestämmelser om utdelning. Enligt punkt 1 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas i denna andra stat.

Enligt punkt 2 får utdelningen beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat.

Med utdelning förstås enligt punkt 4 bl.a. inkomst av aktier.

Realisationsvinst behandlas i artikel 13. Av artikeln framgår att vinst på grund av överlåtelse av aktier, med vissa undantag för aktier i fastighetsförvaltande bolag, endast ska beskattas i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Av artikel 21 punkt 1 framgår att inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas dock enligt punkt 2 inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom, om mottagaren av inkomst har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 (komst av rörelse) respektive artikel 14 (självständig yrkesutövning).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

X AB är ett svenskt aktiebolag. Det förhållandet påverkas inte av var bolaget har sin verkliga ledning eller hemvist enligt skatteavtalet. Kupongskattelagen är alltså tillämplig.

Fråga 2

A och B är begränsat skattskyldiga i Sverige. De blir därför enligt kupongskattelagen skattskyldiga till kupongskatt vid en utdelning från bolaget. Skattskyldigheten kan dock begränsas av skatteavtalet med Tyskland.

Enligt kupongskattelagen är en utskiftning i ett fall som detta att betrakta som utdelning. I Tyskland behandlas utskiftningen enligt ansökan i stället som en kapitalvinst.

Av kommentaren till artikel 10 (punkt 28) respektive artikel 13 (punkt 31) i OECD:s modellavtal (2017 års version) framgår att medlemsstaterna kan ha olika uppfattningar om hur en ersättning i samband med ett bolags likvidation avtalsmässigt ska behandlas. Det är således möjligt att betrakta den aktuella inkomsten som antingen utdelning eller kapitalvinst beroende på hur inkomsten klassificeras i den nationella rätten.

A och B har hemvist i Tyskland enligt skatteavtalet. X AB är ett svenskt aktiebolag men det har sin verkliga ledning i Tyskland och har således också hemvist där. Med hänsyn till att både det utdelande bolaget och personerna som får utdelningen har hemvist i samma stat kan artikel 10 inte tillämpas i detta fall. Intern svensk rätt, dvs. kupongskattelagen, klassificerar som nämnts inkomsten som utdelning. Den klassificeringen bör, med beaktande av att den aktuella inkomsten har sin källa i Sverige, ha företräde framför den klassificering som görs av Tyskland. Artikel 13 är därför inte tillämplig. Att inkomsten klassificeras som en kapitalvinst i inkomstskattelagen ändrar inte den bedömningen.

Enligt Skatterättsnämnden faller därför inkomsten in under artikel 21. Den ska då enligt punkt 1 endast beskattas i Tyskland om inte omständigheter som anges i punkt 2 föreligger. Några sådana omständigheter föreligger inte här. Skatteavtalet med Tyskland förhindrar därmed Sverige från att beskatta inkomsten.

Med hänsyn till svaret på fråga 2 förfaller frågorna 3 och 4.

Beslutet

Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får förhandsbesked lämnas efter ansökan av en enskild i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

De frågor som ställs i ansökan rör inte X AB:s skattskyldighet eller beskattning. Bolagets ansökan ska därför avvisas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...