Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skattesats, omsättningsland m.m. (36-20/I)

Sökanden har ansetts förmedla direktsända kulturella och idrottsliga evenemang via digitala plattformar till kunder i annans namn för annans räkning. Förmedlingen har därför ansetts omfattas av 5 kap. 5 § ML när kunden är en beskattningsbar person och 5 kap. 7 § ML när kunden inte är en beskattningsbar person.

DIARIENUMMER

36-20/I

MEDDELANDEDATUM

2021-07-07

LAGRUM

5 kap. 5 och 7 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

SÖKANDE

X AB

MOTPART

Skatteverket

HAR ÖVERKLAGATS?

Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

X AB:s tillhandahållande av direktsända evenemang omfattas av 5 kap. 5 § ML om förvärvaren är en beskattningsbar person och av 5 kap. 7 § ML om förvärvaren inte är en beskattningsbar person.

Fråga 3

Bedömningen påverkas inte av om ersättningen tas ut i form av paketpris eller abonnemang.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) är verksamt inom databehandling, hosting och digitala plattformar. Bolaget uppger att det under coronapandemin har upplevt en ökad efterfrågan från såväl konsumenter som medieföretag, kulturella och idrottsliga organisatörer m.fl. avseende tillhandahållande av idrottsliga och kulturella evenemang såsom teater, opera, matcher och tävlingar på distans.

Bolaget planerar därför att ingå samarbeten med beskattningsbara personer som organiserar och/eller innehar rättigheter till diverse idrottsliga och kulturella evenemang. Samarbetspartnerna kan vara medieföretag, idrottsklubbar, organisationer m.fl. Alla eventuella rättigheter och det redaktionella ansvaret kommer att innehas av samarbetspartnerna.

Syftet med de planerade tjänsterna är att via särskilda digitala plattformar och mot ersättning tillhandahålla kunder direktsända evenemang via en s.k. Pay-per-view lösning (PPV).

Kunderna kommer företrädesvis att vara privatpersoner men kan också vara beskattningsbara personer. Kunden betalar för ett direktsänt evenemang men har möjlighet att i efterhand, under en begränsad tidsperiod, ta del av evenemanget i oredigerad form.

En kund som vill få tillgång till ett direktsänt evenemang måste besöka respektive samarbetspartners hemsida vilken sedan länkar vidare till en registreringsprocess för att möjliggöra deltagande i evenemanget. Kunden måste registrera ett användarkonto hos Bolaget för att kunna logga in på den plattform där evenemanget tillgängliggörs. När kontot godkänts av Bolaget kan kunden välja ett eller flera evenemang som planeras genomföras via plattformen samt erlägga betalning för detta genom någon av de av Bolaget angivna betalningslösningarna.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om tillhandahållandet utgör sådant tillträde till evenemang som omfattas av 5 kap. 11 § och 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, eller om tillhandahållandet omfattas av någon annan bestämmelse i 5 kap. ML (fråga 1). Oavsett svaret på fråga 1 vill Bolaget veta om tillhandahållandet omfattas av reducerad skattesats enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 6 och 11 (fråga 2 a och b). Vidare vill Bolaget veta om bedömningen påverkas av om ersättning i stället tas ut i form av ett paketpris, inkluderande ett flertal direktsända evenemang, alternativt i form av ett abonnemang, t.ex. säsongskort (fråga 3).

Bolaget anser att tillhandahållandet sker för annans räkning i eget namn. Tjänsten avser tillhandahållande av traditionella evenemang som karakteriseras av och kräver ett huvudsakligt inslag av mänsklig inblandning av t.ex. de artister, konstnärer eller idrottsmän som deltar i evenemanget samt organisationen av framförandet. Internet används enbart som ett verktyg för att leverera det aktuella evenemanget. Enligt Bolaget bör därför tillhandahållandet omfattas av 5 kap. 11 § och 11 a § ML alternativt av huvudreglerna vid bestämmandet av omsättningsland. Vidare anser Bolaget att dess tillhandahållanden inom landet av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang omfattas av den reducerade skattesatsen.

Skatteverket anser att Bolagets förmedling inte sker i eget namn eftersom Bolaget inte har det bestämmande inflytandet över de digitala föreställningar och evenemang som publiceras på plattformen. Den omständigheten att kunden länkas via samarbetspartnerns hemsida till Bolaget talar också för att det är samarbetspartnern som är kundens motpart. Skatteverket anser att Bolaget erbjuder samarbetspartnerna en tjänst som består i en digital plattform där samarbetspartnerna kan erbjuda direktsända kulturella och idrottsliga evenemang. Med hjälp av plattformen sammanför Bolaget samarbetspartnerna med kunderna. Förmedlingen omfattas av 5 kap. 5 § ML om förvärvaren är en beskattningsbar person och av 5 kap. 7 § ML om förvärvaren inte är en beskattningsbar person. Skattesatsen är 25 procent om omsättningen är gjord inom landet.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten ska vid bedömning av skattskyldigheten för omsättningen av varan eller tjänsten denna anses omsatt av såväl honom som hans huvudman (6 kap. 7 § ML).

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 28 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap är omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta. Om den beskattningsbara personen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige (5 kap. 5 § ML).

En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet om tjänsten utförs för någon annans räkning i dennes namn och den omsättning som tjänsten avser görs inom landet (5 kap. 7 § ML).

Tjänster som tillhandahålls någon som inte är beskattningsbar person i samband med en t.ex. en kulturell eller idrottslig aktivitet är omsatta inom landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten (5 kap. 11 § ML).

En tjänst i form av tillträde till evenemang t.ex. kulturellt eller idrottsligt och som tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster i anknytning till tillträdet (5 kap. 11 a § ML).

Motsvarande bestämmelser finns i artikel 44, 46, 54.1 och 53 i mervärdesskattedirektivet.

Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas skatt ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av tredje stycket 6 framgår att skatten ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar. Av tredje stycket 11 framgår att skatten ska tas ut med 6 procent vid omsättning av sådana tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf.

Bestämmelserna har sin närmaste motsvarighet i artikel 98.1 och artikel 98.2 första stycket i mervärdesskattedirektivet samt punkt 7 och 14 i bilaga III till direktivet.

Skatterättsnämndens bedömning

Bolaget vill veta vilket omsättningsland och vilken skattesats som gäller för dess tillhandahållande till kund. Kunderna betalar för ett direktsänt evenemang men har även möjlighet att under en begränsad tidsperiod ta del av evenemanget i efterhand.

Skatterättsnämnden delar parternas bedömning att tillhandahållandet utgör en enda tjänst dvs. ett direktsänt evenemang och att möjligheten att se evenemanget i efterhand är underordnad denna tjänst.

För att kunna avgöra omsättningsland och skattesats måste Skatterättsnämnden först ta ställning till om Bolagets tillhandahållande sker i eget namn för annans räkning eller i annans namn för annans räkning.

De tillhandahållanden som Bolaget planerar beskrivs enligt följande. Samarbetspartnern kommer att bestämma vilka evenemang som ska publiceras på plattformen. I tillhandahållandet till samarbetspartnern ingår drift, utveckling av plattformen samt mail- och telefonsupport. Bolagets åtagande består således av att i realtid förmedla de evenemang som samarbetspartnern väljer att tillgängliggöra via plattformen till kunder. Bolaget kommer att hantera det användarkonto som kunden behöver för att kunna köpa tillgång till evenemangen, upprätta och avtala om användarvillkor samt komma överens om en betalningslösning med kunden. Bolaget ger mail- och telefonsupport samt hanterar kunders ångerrätt och reklamationer. Om det under direktsändningen uppkommer problem som medför att Bolaget inte kan tillhandahålla en störningsfri tjänst och detta beror på Bolagets utrustning, nät eller dess underleverantörer utgår kompensation.

Fråga 1

Det framgår av EU-domstolens praxis att samtliga omständigheter i det enskilda fallet och i synnerhet arten av de avtalsförpliktelser som näringsidkaren har mot sina kunder ska beaktas vid bedömningen av om ett tillhandahållande ska anses ha skett i eget namn för annans räkning eller inte (Henfling m.fl., C- 464/10, EU:C:2011:489, punkt 40 och 43 samt där anmärkta rättsfall).

Enligt Skatterättsnämndens mening innebär Bolagets åtagande i samband med direktsända evenemang att Bolaget förmedlar direktsända evenemang till kunderna i annans namn för annans räkning. En kund som är intresserad av ett evenemang går in på samarbetspartnerns hemsida och länkas sedan vidare till Bolaget. Det är samarbetspartnern som organiserar och/eller innehar rättigheterna till de direktsända kulturella och idrottsliga evenemangen. Bolaget har inte något bestämmande inflytande över de idrottsliga och kulturella evenemangen utan ansvaret är begränsat till en störningsfri streaming av evenemanget.

Bolagets förmedling av idrottsliga och kulturella evenemang omfattas därför enligt Skatterättsnämndens mening av 5 kap. 5 § ML om förvärvaren är en beskattningsbar person och av 5 kap. 7 § ML om förvärvaren inte är en beskattningsbar person.

Fråga 2 a och b

Fråga 2 a och b förfaller eftersom Bolagets tillhandahållande enligt Skatterättsnämndens mening inte sker i eget namn för annans räkning.

Fråga 3

Skatterättsnämndens bedömning påverkas inte av om ersättning tas ut i form av ett paketpris, inkluderande flera evenemang, alternativt i form av ett abonnemang, t.ex. säsongskort.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...