Skatterättsnämndens förhandsbesked

Avdrag för agentarvode (14-21/D)

Agentarvode som betalas av en professionell ishockeyspelare har ansetts vara en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Att utgiften typiskt sett kan omfatta en kostnad för att förhandla fram ett spelarkontrakt såväl som hantering av villkor i ett befintligt spelarkontrakt hindrar inte att den är avdragsgill som kostnad. Till den del arvodet avser levnadskostnader och liknande utgifter ska avdrag inte medges.

DIARIENUMMER

14-21/D

MEDDELANDEDATUM

2021-07-07

LAGRUM

12 kap. 1 § och 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

SÖKANDE

A

MOTPART

Skatteverket

HAR ÖVERKLAGATS?

Ja

Förhandsbesked

Arvodet till agenten ska dras av som kostnad till den del det inte avser A:s levnadskostnader och liknande utgifter.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är professionell ishockeyspelare. Han spelar i dagsläget för [en klubb i SHL]. För att spela ishockey på den aktuella nivån och kunna konkurrera om attraktiva klubbkontrakt har A liksom i princip samtliga andra spelare hjälp av en agent.

I den certifierade spelaragentens roll ingår bland annat att

 • vid landslagsuppdrag samt VM vara behjälplig med individuella sponsoravtal och försäkringar, varumärkesbyggande, kommunikation via bloggar och podcasts

 • stötta och hjälpa inför Combine-tester, hälsodeklarationer, dietisthjälp, anordna privat personlig tränare, säkerställa att kosttillskott etc. följer reglementet för dopingklassade preparat

 • coachning individuellt kring träning, matcher, stressnivå och skaderehabilitering

 • anordna sommarträningsläger och särskilda teknikläger

 • vid behov på plats i Nordamerika representera spelaren i samband med NHL-kontrakt

 • vid utlandskontrakt ombesörja att visum och arbetstillstånd söks samt hjälp med tillfällig bostad

 • löpande kontraktsfrågor under säsongen, t.ex. byte av klubb

 • ekonomisk rådgivning i form av förslag till fördelning av spelarersättningen i form av lön/pension/sparande

 • vara behjälplig vid skada och samordna mellan arbetsgivare/klubb, Försäkringskassan och försäkringsbolag och även i förebyggande syfte säkerställa att adekvata och korrekta försäkringar finns

 • omvärldsbevakning och kontakter med potentiella arbetsgivare/klubbar.

A:s agent avser att vara honom särskilt behjälplig med matchanalyser, feedback och coachning, vägledning och stöd kring mental hälsa, möten med arbetsgivare och chef, marknadsanalyser och marknadsföring samt vara kommunikatör/bollplank mellan A och arbetsgivaren m.m.

Utöver det som nämnts skannar agenten av och utför marknadsanalyser och strategiskt arbete och planering. Därutöver ser agenten till att A får bästa medicinska expertis i samband med skador.

Det återgivna är enligt ansökan bara några exempel på arbetsuppgifter som den certifierade spelaragenten utför. En stor del av spelaragentens arbete utgörs av sådana uppgifter som en arbetsgivare i ett annat sammanhang och bransch skulle tillhandahålla inom ramen för tjänsten, t.ex. erbjudande av pensionsplan, hälsokontroller, utvecklingssamtal m.m.

Agenten för inte någon tidrapportering gentemot spelaren. A:s agent står till förfogande när helst dennes löpande hjälp behövs. Nedlagd tid eller kostnad per arbetsuppgift kan normalt inte specificeras.

A betalar (…) procent av sin lön och sina personliga bonusar till sin agent. Ansökan avser den delen av agentarvodet. Därutöver betalar A viss andel av framförhandlade sponsorintäkter till agenten.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om han får avdrag för arvodet till agenten som kostnad oaktat att det till viss del kan avse hantering av villkor i befintligt spelarkontrakt och villkor i nytt spelarkontrakt med ny klubb.

A anser att avdrag ska medges för agentarvodet.

Att anlita en agent som tillvaratar spelarens intressen är i princip alltid en förutsättning för att kunna spela ishockey på professionell nivå. Möjligheten för en professionell ishockeyspelare att få uppdrag som spelare på elitnivå är i princip obefintlig om denne inte representeras av en agent. Agenten har också en långsiktig relation och strategisk plan med spelaren. I en vanlig tillsvidareanställning kompetensutvecklar arbetsgivaren en anställd medarbetare på lång sikt. Med kortare kontrakt som i hans fall får han inte jämförbar kompetens­utveckling och feedback av arbetsgivaren utan det blir agentens roll. Om kostnaden inte var en nödvändig utgift för att han ska kunna förvärva och bibehålla sin inkomst som professionell ishockeyspelare skulle han inte belasta sig själv med den.

Skatteverket anser inte att avdrag ska medges.

Enbart den omständigheten att sökanden väljer att belasta sig med en utgift för en agent medför inte att hela kostnaden för agenten är en nödvändig kostnad för inkomsternas förvärvande eller bibehållande. Utgifter som en anställd eller uppdragstagare har för att anlita en person för att få hjälp med att diskutera arbetsrelaterade frågor med en arbetsgivare eller uppdragsgivare, få råd eller få stöd och vägledning kring mental hälsa får t.ex. anses vara privata levnadskostnader. Utgifter för tecknande av nya kontrakt och omförhandling av befintliga kontrakt är inte heller avdragsgilla kostnader.

För att avdrag ska kunna medges måste en bedömning göras av de olika arbetsuppgifterna agenten utför och hur stor del av utgiften som beräknas vara hänförlig till respektive arbetsuppgift. Eftersom det inte finns någon fördelning av utgifterna på de olika tjänsterna som kan komma att utföras bör inget avdrag medges.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt huvudregeln om vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst i 12 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.

Att den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter inte får dras av framgår av 9 kap. 2 §.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt Skatterättsnämndens mening är en utgift avdragsgill som kostnad i inkomstslaget tjänst om det finns ett tillräckligt samband mellan utgiften och inkomsten och det inte finns någon särskild bestämmelse i inkomstskattelagen som medför att avdrag ändå inte ska medges (jfr t.ex. HFD 2011 ref. 54).

A:s agent får enligt avtal såvitt nu är aktuellt ett arvode om (…) procent av lön och personliga bonusar. Arvodet får anses ha ett sådant samband med A inkomst att utgiften är att betrakta som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Att utgiften typiskt sett kan omfatta en kostnad för att förhandla fram ett spelarkontrakt såväl som hantering av villkor i ett befintligt spelarkontrakt hindrar inte att den är avdragsgill som kostnad.

Trots det kan avdrag inte utan vidare medges för hela utgiften. Av ansökan framgår nämligen att agenten kan komma att utföra arbetsuppgifter för vilka utgifterna får anses höra till A:s levnadskostnader och liknande utgifter. Till den del agentens arvode omfattar utgifter för sådant arbete kan avdrag inte medges.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...