Skatterättsnämndens förhandsbesked

Omsättning (4-21/I)

Kortutgivares åtagande att överföra pengar till annan part i en transaktionskedja mot ersättning har ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende.

DIARIENUMMER

4-21/I

MEDDELANDEDATUM

2021-07-07

LAGRUM

2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

SÖKANDE

X

MOTPART

Skatteverket

HAR ÖVERKLAGATS?

Ja

Förhandsbesked

X, filials omfrågade tillhandahållande utgör omsättning av tjänst.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X-koncernen har sitt huvudkontor i (...). Det centrala bolaget i X-koncernen är Y (Nätverksoperatören) som också är etablerat i (...) .

X, filial (Filialen) är sedan år (...) utgivare av (...) betalkort i Sverige. Filialens huvudkontor är etablerat i (...).

[Kortet] ges i huvudsak ut av bolag inom koncernen, men i länder utanför EU kan även utomstående aktörer vara kortutgivare. Inlösare för korttransaktioner med [kortet] är normalt sett ett bolag inom koncernen, men inlösen kan också utföras av utomstående aktörer.

X har strukturerat sin globala verksamhet runt Nätverksoperatören som licensierar kortutgivartillstånd, ansvarar för varumärket samt sköter clearing och avveckling. Nätverksoperatören är det centrala navet för alla X:s korttransaktioner som sker globalt. Det innebär att kortutgivare och inlösare endast behöver ha en avtalspart för att reglera korttransaktionerna.

X:s affärsmodell medför att varje korttransaktion involverar fem parter, dvs. kortmedlem, butik/försäljningsställe, inlösare, Nätverksoperatören samt Filialen. Enligt det avtal som slutits mellan parterna i transaktionskedjan utgår ersättning för respektive parts åtagande att betala respektive motpart i betalningsflödet.

Filialen har enligt avtalet med Nätverksoperatören rätt till en ersättning, s.k. (...), som uppgår till (...) procent av det nominella belopp som Filialen ska betala till Nätverksoperatören. Ersättningen är enligt avtalet beräknad till ett värde som säkerställer att Filialen får en ersättning som ligger inom ett intervall för armlängds lönsamhet som står i proportion till nivån på den funktion och risk som Filialen bär.

Frågan och parternas inställning

Filialen vill veta om den tillhandahåller en tjänst i mervärdesskattehänseende när Filialen betalar Nätverksoperatören för kortmedlemmens köp mot en ersättning i form av (...).

Filialen anser att frågan ska besvaras jakande eftersom Filialen utför en identifierbar tjänst till Nätverksoperatören mot en ersättning benämnd (...). Det faktum att ersättningens storlek bestämts med utgångspunkt i en prissättning som ska motsvara en marknadsmässig ersättning mellan oberoende parter kan inte i sig påverka bedömningen av om det föreligger en ersättning för en identifierbar tjänst eller inte.

Skatteverket anser att frågan ska besvaras nekande. Det anges i avtalet att (...) betalas i utbyte mot ett åtagande att vidarebefordra pengar. Den storlek som åsatts (...) talar emellertid för att den är kopplad till Filialens funktion i betalordningen och de risker som Filialen bär. Utbetalningen av ersättningen har därför inte en direkt koppling till Filialens åtagande att vidarebefordra pengar.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska mervärdesskatt betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. Med tjänst förstås enligt 1 kap. 6 § allt som kan tillhandahållas som inte utgör vara.

Motsvarande bestämmelser finns i artikel 2.1 c och artikel 24.1 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Skatterättsnämndens bedömning

Filialen vill veta om det utgör omsättning av tjänst när den åtar sig att överföra pengar avseende kortmedlemmens köp till Nätverksoperatören och får ersättning i form av (...).

För att anse att en transaktion sker mot ersättning i den mening som avses i artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet krävs att det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som faktiskt mottas av den beskattningsbara personen. Ett sådant direkt samband finns om det mellan tjänsteleverantören och mottagaren av tjänsten föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer, där den ersättning som tjänsteleverantören tar emot utgör det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren (se t.ex. Ntp. Nagyszénás, C-182/17, EU:C:2018:91, p. 32 och Baštová, C-432/15, EU:C:2016:855, p. 28 och där anmärkta rättsfall).

Enligt Skatterättsnämndens mening innebär Filialens åtagande att vidarebefordra nominellt belopp avseende kortmedlems inköp till Nätverksoperatören mot en ersättning på (...) procent av nominellt belopp benämnd (...) att det är fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där ersättningen utgör motvärdet för den tjänst som Filialen tillhandahåller Nätverksoperatören. Det föreligger därmed ett direkt samband mellan Filialens tillhandahållande och den mottagna ersättningen. Det förhållandet att ersättningens storlek är beräknad till ett värde som säkerställer att Filialens ersättning ligger inom ett intervall för armlängds lönsamhet och står i proportion till funktion och risk som bärs av Filialen föranleder ingen annan bedömning (att jämföra med sådan kostnadsallokering som förekom i t.ex. Danske Bank, C-812/19, EU:C:2021:196).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...