(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2020:29 Nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats.

Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar.

Allmänna råd

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

30.000

Äldre hästar (över 15 år)

15.000

Unghästar, per styck

Åldersklass

kr

Föl

12.500

Ettåring

15.000

Tvååring

22.500

Treåring

30.000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

8.700

500

9.800

600

10.800

700

11.900

Dikor och amkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

10.700

500

11.400

600

12.000

700

12.700

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklass

kr

Under 1 år

3.400

1–2 år

8.200

Över 2 år

13.400

Gödnöt, per kilogram levande vikt

kr

23:00

Svin

Avelssvin, galtar och suggor (gyltor), per styck

kr

4.190

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

540

Gödsvin 2–4 månader

790

Gödsvin 4–6 månader

1.150

Gödsvin äldre än 6 månader

1.760

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kg

kr

30

920

50

1.010

70

1.070

90

1.120

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:29

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2020.