(KASSAREGISTER)

SKV A 2021:9 Certifiering av kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Skatteverket beslutar1 följande allmänna råd om certifiering av kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister.

Enligt 39 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort använda kassaregister. Undantag från skyldigheten att använda kassaregister finns i 39 kap. 5 § skatteförfarandelagen.

Enligt 39 kap. 8 § andra stycket skatteförfarandelagen ska kassaregister vara certifierade.

Enligt 9 kap. 2 § första stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ska kassaregister certifieras av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Enligt 9 kap. 2 § andra stycket skatteförfarandeförordningen får certifiering även utföras av ett organ från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett land utanför EES som Europeiska unionen har träffat avtal med om ömsesidigt erkännande.

Skatteverket har meddelat flera föreskrifter om kassaregister. Av 1 § tredje stycket Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister framgår att i ett kassaregistersystem ska alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem.

Skatteverket har meddelat föreskrifter om certifiering av kontrollsystem i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister. Enligt 14 kap. 5 § i dessa föreskrifter ska certifieringen omfatta tester av funktioner, säkerhet, prestanda, tillförlitlighet och användarmiljö samt krav på tillverkning som anges i föreskrifterna.

Allmänna råd

Vid utvärdering av mjukvara till ett kontrollsystem enligt 14 kap. 5 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister bör certifieringsorganet tillämpa standarden WELMEC 7.2. I tillämpliga fall bör även standarden WELMEC 2.2 användas. Som tolkning mot WELMEC:s risknivå bör risknivå D följas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:9

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2021.