(FASTIGHETSTAXERING)

SKV A 2021:25 Riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering

Riktvärdekartorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos Skatteverket och på www.skatteverket.se.

Genomsnittshyror uteslutna här. De finns tillgängliga hos Skatteverket och på www.skatteverket.se.

Skatteverket beslutar med stöd av 3 kap. 6 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om

dels riktvärdeangivelser för varje värdeområde avseende hyreshus och ägarlägenheter och tomtmark till dessa1,

dels värden i tomtvärdetabellen för tomtmark till hyreshus och ägarlägenheter enligt bilaga 1,

dels relativa kapitaliseringsfaktorer för bostäder och lokaler i HK-tabellen enligt bilaga 2,

dels rekommenderade genomsnittshyror för bostäder, kontorslokaler och butiker2,

dels övriga grunder för taxeringen och värdesättningen enligt följande.

SKV A 2021:25

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:25

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2022 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2024.