RSFS 2002:37 (PUNKTSKATTER)

Skatt på annonser och reklam

Denna föreskrift upphör att gälla vid utgången av 2021 enligt SKVFS 2021:21.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §Om skatt vid en affärshändelse avseende reklamskatt som skall bokföras enligt bokföringslagen (1999:1078) utgår eller om ett avdragsyrkande i deklarationen grundas på en sådan händelse skall en faktura, kreditnota eller annan uppgift om affärshändelsen även utgöra underlag för skatteredovisningen. Förutom de uppgifter som anges i 5 kap. 7 § bokföringslagen skall av verifikationen framgå skattens belopp och övriga förhållanden som har betydelse för att bestämma skatten.

2 §Om vederlag för skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons inte utgår skall en proformafaktura eller liknande utfärdas. En sådan faktura skall innehålla uppgift om skatt eller beskattningsvärde.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003. Genom föreskrifterna upphävs avsnitten 5, 6 och 7 i Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:35) om skatt på annonser och reklam. De upphävda avsnitten skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003.