SKVFS 2006:2 (SKATTEBETALNING)

E-tjänsten Skattedeklaration;

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483),26 a§ första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och 5.9 i samt bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Skattedeklaration: den elektroniska tjänst Skattedeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,

skattedeklaration: skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Direktåtkomst

2 §En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§.

Direktåtkomsten får avse

 1. uppgifter enligt 10 kap. 17 § skattebetalningslagen (1997:483),

 2. uppgifter om senaste redovisningsdag för period, och

 3. uppgifter om redovisningsperioder för vilka redovisning inte lämnats.

Direktåtkomsten får även avse uppgift om registrering av sådana behörigheter som avses i 3, 4, 6 och 7 §§.

3 §En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

 1. att själv använda e?tjänsten Skattedeklaration om denne är anmäld registrerad för sådan direktåtkomst och legitimerar sig med en e-legitimation,

 2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation, eller

 3. annat ombud än deklarationsombud som den fysiska personen har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation.

4 §En registrerad juridisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

 1. firmatecknare som den registrerade har anmält till Skatteverket och firmatecknaren har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst samt om firmatecknaren använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation,

 2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation, eller

 3. annat ombud som den registrerade har anmält till Skatteverket och ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §Anmälan enligt 3 eller 4 § skall undertecknas. Om anmälan avser ombud skall namnteckningen bevittnas av två personer såvida inte anmälan förses med sådan underskrift som avses i 1 §. En firmatecknares behörighet att göra anmälan skall styrkas.

Om ett ombud eller en firmatecknare inte längre skall ha direktåtkomst till uppgifter enligt 2 § skall den registrerade anmäla detta till Skatteverket.

Skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument

6 §En registrerad fysisk person får lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) i form av ett elektroniskt dokument om den fysiska personen har anmält sig för att lämna skattedeklarationen i sådan form och detta har registrerats vid Skatteverket

 1. om den fysiska personen använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation, eller

 2. genom deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om deklarationsombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation.

7 §En registrerad juridisk person får lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) i form av ett elektroniskt dokument om den juridiska personen har anmält sig för att lämna skattedeklarationen i sådan form och detta har registrerats vid Skatteverket genom

 1. firmatecknare som den registrerade har anmält till Skatteverket och firmatecknaren har blivit registrerad där för detta ändamål samt använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation, eller

 2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation.

8 §Anmälan enligt 6 och 7 §§ skall undertecknas. En firmatecknares behörighet att göra anmälan skall styrkas.

Om en firmatecknare inte längre skall lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall den registrerade anmäla detta till Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2006.