Innehåll

Dessa föreskrifter upphör att gälla den 1 november 2022 enligt SKVFS 2022:9.

Skatteverket fastställer med stöd av 14 kap.10 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) till 1,25 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2012:25

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:8) om basränta enligt skattebetalningslagen.