Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 1 förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid- och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

27 700

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

10 500

Ettåring

17 500

Tvååring

23 500

Treåring

32 000

Nötkreatur

3 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 300

500

7 600

600

7 900

700

8 300

4 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

6 800

500

7 100

600

7 400

700

7 700

5 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 600

1–2 år

5 600

Över 2 år

7 600

6 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestämmas till lägst 17:00 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 280 kr per styck.

8 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

270

Gödsvin 2–4 månader

460

Gödsvin 4–6 månader

800

Gödsvin äldre än 6 månader

1 110

Får

9 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

710

50

720

70

730

90

740

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:20

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2020.