Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 1 förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för ridoch tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

39.800

Äldre hästar (över 15 år)

35.500

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

15.100

Ettåring

24.600

Tvååring

33.800

Treåring

46.100

Nötkreatur

3 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

10.600

500

10.900

600

11.400

700

12.000

4 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

9.700

500

10.200

600

10.600

700

11.000

5 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

3.840

1–2 år

8.060

Över 2 år

10.940

6 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestämmas till lägst 20:40 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2.880 kr per styck.

8 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

380

Gödsvin 2–4 månader

660

Gödsvin 4–6 månader

1.150

Gödsvin äldre än 6 månader

1.600

Får

9 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

940

50

980

70

1.030

90

1.070

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:25

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2022.