Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § första stycket 9 förordningen (2022:181) om skatt på energi följande.

Föreskrifternas innehåll

1 §Av dessa föreskrifter framgår vilka uppgifter som sådan löpande bokföring av mottagande och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt som anges i 8 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska innehålla och när sådan bokföring ska ske.

Definitioner

2 §Med lagerbokföring avses i dessa föreskrifter sådan bokföring av mottagande och förbrukning av bränsle som anges i 1 §.

3 §Med bränsle avses i dessa föreskrifter detsamma som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 §Med KN-nummer avses i dessa föreskrifter KN-nummer enligt 1 kap. 2 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Uppgifter som lagerbokföringen ska innehålla

5 §Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla följande uppgifter om mottaget bränsle:

  1. volym eller vikt, KN-nummer samt i förekommande fall till vilken miljöklass bränslet ska hänföras,

  2. datum för mottagandet,

  3. platsen för mottagandet, och

  4. namn och punktskatte-, person-, eller organisationsnummer avseende avsändaren.

6 §Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla följande uppgifter om förbrukat bränsle:

  1. volym eller vikt, KN-nummer samt i förekommande fall till vilken miljöklass bränslet ska hänföras,

  2. den kalendermånad som bränslet förbrukades, och

  3. till vilket ändamål bränslet förbrukats.

7 §Uppgifter som kan härledas från den skattebefriade förbrukarens affärsredovisning eller annan dokumentation hos den skattebefriade förbrukaren utgör en del av lagerbokföringen om den skattebefriade förbrukaren på ett enkelt sätt kan göra uppgifterna tillgängliga för kontroll.

När mottagandet och förbrukningen av bränslet ska bokföras

8 §Bokföring av mottagandet och förbrukningen av bränslet ska ske i nära anslutning till den dag då mottagandet respektive förbrukningen inträffat. Bokföring ska dock ske senast en månad efter utgången av den kalendermånad då mottagandet respektive förbrukningen av bränslet har skett.

Bevarande av uppgifter

9 §Den skattebefriade förbrukaren ska bevara uppgifterna enligt 5 och 6 §§ under sju år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:28

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.