Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster; mervärdesskatt – HFD 2021 ref 6 I och II

Datum: 2021-03-12

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-806485

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i två avgöranden prövat hur medlemskap och prenumerationer som ger tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster ska bedömas i mervärdesskattehänseende. HFD bedömde även tillgång till arbetsplatser av annat slag tillsammans med tjänster i sammanlagt tre olika former av medlemskap eller prenumeration.

  • Ett medlemskap eller prenumeration som ger kunderna tillgång till en flexibel arbetsplats i mån av plats samt vissa tjänster innebär enligt HFD inte uthyrning av fastighet utan är en skattepliktig tjänst.

  • En annan form av prenumeration som ger kunderna tillgång till en fast arbetsplats samt vissa tjänster innebär enligt HFD en kombination av uthyrning av fastighet och skattepliktiga tjänster, som därför i sin helhet är ett skattepliktigt tillhandahållande.

  • Den tredje form av prenumeration som prövades i målen innehöll utöver vissa tjänster egen tillgång till ett låsbart kontorsrum, som enligt HFD i huvudsak innebar uthyrning av fastighet.

HFD:s avgöranden innebär en delvis ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 12 november 2019, dnr 41-18/I och 16-19/I. Skatteverkets rättsfallskommentar från den 10 december 2019, dnr 202 501190-19/111, är därför inte längre aktuell.

Referat

HFD har i två mål prövat Skatterättsnämndens förhandsbesked i fråga om hur medlemskap och prenumerationer som bl.a. ger tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster ska bedömas i mervärdesskattehänseende. Skatterättsnämnden ansåg att ett sådant medlemskap eller prenumeration utgjorde ett enda sammansatt tillhandahållande som huvudsakligen gav kunderna tillgång till lokal och därför var undantaget från skatteplikt. HFD har delvis gjort en annan bedömning. HFD har prövat tre slag av medlemskap eller prenumerationer.

Den första varianten innehåller vissa tjänster, bl.a. wifi, nätverksmöjligheter, kaffe, kopieringstjänster och en s.k. community manager, samt ger kunderna tillgång till en flexibel arbetsplats i mån av plats. Antalet medlemmar/prenumeranter är långt större än antalet flexibla arbetsplatser i anläggningen. HFD konstaterade att ett sådant medlemskap eller prenumeration inte ger kunderna rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Samtliga kriterier för att tillhandahållandet ska bedömas som uthyrning av fastighet är därför inte uppfyllda och HFD slog fast att den första varianten var en skattepliktig tjänst.

Den andra varianten innehåller samma utbud av tjänster som den första, tillsammans med tillgång till en arbetsplats. Skillnaden mot den första varianten är i denna form av prenumeration att kunden garanteras tillgång till en viss arbetsplats. HFD ansåg därför att denna form av prenumeration ger kunden rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Därmed är samtliga kriterier för det ska anses vara fråga om uthyrning av fastighet uppfyllda. HFD uttalade att en genomsnittlig kund i detta fall får anses efterfråga en kombination av rätten att disponera en arbetsstation och tillgången till de andra tjänsterna så att ingen av dem ska betraktas som en huvudsaklig del. Undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt och HFD bedömde därför att även denna variant av prenumeration är skattepliktig.

Den tredje varianten av prenumeration innehåller samma utbud av tjänster som i de övriga varianterna, men ger kunden rätt till ett visst låsbart rum som andra kunder inte har rätt att använda. HFD ansåg att denna form av prenumeration ger kunden rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Därmed är samtliga kriterier för att det ska anses vara fråga om uthyrning av fastighet uppfyllda. Det finns vissa begränsningar i kundens möjlighet att förfoga över utrymmena, t.ex. krävs att kunden passerar receptionen för att nå rummet och kunden har inte heller rätt att ta med egna möbler. HFD bedömde dock att nyttjanderätten till lokalen var det dominerande inslaget i tillhandahållandet, så att denna variant av prenumeration i sin helhet är undantagen från skatteplikt.

Skatteverkets kommentar

HFD:s avgöranden innebär delvis en annan bedömning än vad Skatterättsnämnden gjorde i förhandsbesked som beslutades den 12 november 2019, dnr 41-18/I och 16-19/I. Skatteverkets rättsfallskommentar från den 10 december 2019, dnr 202 501190-19/111, är därför inte längre aktuell.

HFD:s avgöranden ger ledning för hur aktivitetsbaserade arbetsplatser ska bedömas i mervärdesskattehänseende. Samtliga kriterier för att ett tillhandahållande ska anses som uthyrning av fastighet är i normalfallet inte uppfyllda vid uthyrning av aktivitetsbaserade arbetsplatser. I fråga om de två varianter av prenumeration där tillgången till en viss arbetsplats i sig uppfyller kriterierna för uthyrning av fastighet prövade HFD vilken tyngd den del av det sammansatta tillhandahållandet som utgör fastighet kan anses ha för en genomsnittlig kund. HFD:s prövning ledde till att det ena tillhandahållandet var skattepliktigt medan det andra var undantaget från skatteplikt.

Skatteverket analyserar HFD:s avgöranden och avser att redogöra för verkets bedömning av uthyrning av arbetsplatser i mervärdesskattehänseende i ett ställningstagande.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...