Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg

Tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare – KRNG, mål nr 3993–3994-20

Datum: 2021-03-29

Områden: Inkomstskatt (Skatteavtal)

Dnr: 8-786156

Kammarrättens i Göteborg dom den 21 december 2020 i mål nr 3993–3994-20

Inkomstbeskattning 2015 och 2016

Sammanfattning

Artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet har ansetts tillämplig på lön till dykare för arbete som har utförts med hjälp av ett så kallat DSV-fartyg (Diving Support Vessel), även till den del arbetet har utförts i vattnet utanför fartyget. Lönen får beskattas i Sverige med avräkning för norsk skatt.

Skatteverket delar kammarrättens uppfattning. Den skattskyldige har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte har beslutat om prövningstillstånd ska meddelas.

Referat

X är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist här enligt det nordiska skatteavtalet. Han har arbetat som dykare och utfört arbete på ledningar och andra undervattenskonstruktioner för olje- och gasutvinning på Norges kontinentalsockel. Dykningarna har utförts från ett DSV-fartyg som är ett fartyg inrättat för att tillsammans med dykare eller fjärrstyrda fordon uppföra, underhålla och reparera undervattenskonstruktioner. Fartyget har tryckkammare och utrustning för att förflytta dykare till och från arbetsstället på havsbotten samt högspecialiserad personal som assisterar dykare före, under och efter dykningarna. X har inte varit anställd som sjöman i den mening som avses i sjömanslagen.

Kammarrätten ansåg att ett DSV-fartyg är ett sådant hjälpfartyg som avses i artikel 21 punkt 5 i skatteavtalet och omfattas av denna punkt när det används i samband med olje- eller gasutvinning. Det krävs inte att ett hjälpfartyg utför transportverksamhet för att omfattas av bestämmelsen. Domstolen ansåg vidare att X har utfört arbetet ombord på fartyget i den mening som avses i artikel 21 punkt 7 c, även till den del det har utförts i vattnet utanför fartyget. Domstolen anförde bland annat att det framstod som mest förenligt med bestämmelsens syfte att inte göra skillnad mellan dykare och sjömän när deras arbete är nödvändigt för arbetsgivarens verksamhet, att X vid varje arbetstillfälle har vistats på det aktuella fartyget, att förberedelse och uppföljning av dykningarna har utförts ombord på fartyget samt att X vid varje dykning har övervakats och vägletts av personal på fartyget.

Lönen får därför beskattas i Sverige enligt artikel 21 punkt 7 c. Sverige ska avräkna norsk skatt enligt artikel 25 punkt 6 a 1.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar kammarrättens uppfattning både när det gäller att ett DSV-fartyg är ett hjälpfartyg i den mening som avses i artikel 21 punkt 5 och att arbetet som dykare i det aktuella fallet har utförts ombord i den mening som avses i artikel 21 punkt 7 c i skatteavtalet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...