Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Registreringens betydelse vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt – HFD mål nr 3562-19 och 3563-19

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har prövat vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående skatt.

Enligt HFD är Skatteverkets beslut om registrering en bekräftelse på att Skatteverket vid tiden för beslutet har bedömt att någon är skattskyldig och bedriver ekonomisk verksamhet. När skattskyldigheten väl har fastställts så skulle det strida mot principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet att – bortsett från i fall av bedrägeri eller missbruk – med retroaktiv verkan ompröva detta beslut.

Under förutsättning att en ansökan har skett i god tro och den sökande har lämnat de uppgifter som Skatteverket behövt för att kunna fatta ett beslut om registrering bör den sökande kunna förlita sig på att skattskyldigheten består till dess att myndigheten meddelar annat. Avdrag för ingående skatt kan därför inte vägras på den grunden att verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att vara en ekonomisk verksamhet.

HFD:s avgörande ger ledning för registreringens betydelse när det gäller avdragsrätt som har samband med personens status av beskattningsbar person. Skatteverket analyserar HFD:s avgörande och avser att redogöra för verkets bedömning av registreringens betydelse i övrigt för rätt till avdrag.

Referat

HFD har prövat vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående skatt.

Ett bolag ansökte 2014 om att bli registrerat till mervärdesskatt för en verksamhet avseende förädling och försäljning av hästar. Skatteverket ställde frågor till bolaget angående den planerade hästverksamheten för att kunna bedöma om den var skattepliktig eller inte och registrerade därefter bolaget till mervärdesskatt samma år.

I oktober 2017 beslutade Skatteverket att minska bolagets ingående skatt för år 2015 fram till juni 2016. Beslutet motiverades med att bolaget inte hade styrkt att hästverksamheten var en ekonomisk verksamhet. Bolaget var därför inte skattskyldigt för den aktuella verksamheten och hade således inte heller rätt till avdrag för ingående skatt.

HFD konstaterar inledningsvis att avdragsrätten för ingående skatt inte är beroende av att bolaget är mervärdesskatteregistrerat. Om de förutsättningar för avdrag som följer av mervärdesskattelagen är uppfyllda ska avdrag därför medges oavsett om en registrering har skett eller inte.

Beslutet om registrering har emellertid betydelse på så sätt att det är en bekräftelse på att Skatteverket vid tiden för beslutet har bedömt att bolaget är skattskyldigt och bedriver ekonomisk verksamhet. Av EU-domstolens praxis framgår att när skattskyldigheten väl har fastställts så skulle det strida mot principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet att – bortsett från i fall av bedrägeri eller missbruk – med retroaktiv verkan ompröva detta beslut.

Under förutsättning att ansökan har skett i god tro och den sökande har lämnat de uppgifter som Skatteverket behövt för att kunna fatta beslut om registrering bör den sökande därför kunna förlita sig på att skattskyldigheten består till dess att myndigheten meddelar annat.

I målet har det inte påståtts att bolaget i samband med registreringen har lämnat ofullständiga eller vilseledande uppgifter eller på annat sätt gjort sig skyldigt till bedrägeri eller missbruk. I och med beslutet att registrera bolaget till mervärdesskatt för hästverksamheten har Skatteverket bedömt att denna verksamhet är en ekonomisk verksamhet. Skatteverket har inte under den tidsperiod som den aktuella ingående skatten avser meddelat bolaget att myndigheten inte längre står fast vid den uppfattningen. Avdrag för ingående skatt kan enligt HFD därför inte vägras på den grunden att verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att vara en ekonomisk verksamhet.

Skatteverkets kommentar

HFD:s avgörande ger ledning för registreringens betydelse när det gäller avdragsrätt som har samband med personens status av beskattningsbar person. Skatteverket analyserar HFD:s avgörande och avser att redogöra för verkets bedömning av registreringens betydelse i övrigt för rätt till avdrag.