Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus

Datum: 2022-11-08

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: SRN 2001-04-27 BONUS

SRN:s förhandsbesked den 27 april 2001,

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 28 augusti 2001,

Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 32/01 (utdrag),

Skatterättsnämnden har ansett att bonus, som lämnats vid inköp, medför rätt till minskning av beskattningsunderlaget för det företag som slutligt står kostnaden för den. Mervärdesskatt, redovisningsperioder under tiden den 1 april 2000 - den 31 mars 2003

Omständigheterna var i huvudsak följande

Sökandebolagen, som bedriver försäljning av bl.a. sportartiklar, är medlemmar i en ekonomisk förening, vilken äger företaget X AB. Inom kedjan finns ett bonussystem, Klubb X, i vilket en kund får bli medlem mot en årlig avgift. Medlemsskapet innebär i princip att kund som under en 12-månadersperiod sammanlagt i en eller flera butiker gör inköp för mer än 2.000 kr erhåller viss bonus beräknad på det överskjutande inköpsbeloppet. Bevis om denna bonus får kunden genom en bonuscheck månaden efter periodens utgång. Denna check kan utnyttjas i alla butiker som ingår i kedjan vid köp av varor, oavsett i vilken eller vilka butiker de bonusgrundande inköpen gjorts. I utbyte mot bonuschecken lämnar butiken viss rabatt på inköpet. Oaktat rabatten redovisar dock butiken mervärdesskatt som om varan sålts till fullt pris.

För att bonus på ett inköp skall belasta resultatet i den butik, i vilken det bonusgrundande inköpet har gjorts, har ett särskilt datorstött system skapats för avräkning mellan butikerna. Detta system, som förvaltas av X AB, innebär att uppgifter månadsvis tas fram och rapporteras till varje butik om hur den bonus, som intjänats på inköp i den butiken, har utnyttjats av kunderna vid inköp i denna och övriga butiker i kedjan samt om i butiken utnyttjats bonuscheck som grundar sig på inköp i andra butiker. Vid avräkning kan därvid uppkomma såväl skulder till någon eller några butiker som fordringar på dessa. Således uppkommer en skuld om en bonuscheck, till den del den är grundad på inköp i butiken, har utnyttjats för inköp i andra butiker. På motsvarande sätt uppkommer en fordran till den del butiken vid försäljningar inlöst bonuscheckar, som grundar sig på av kunden gjorda inköp i andra butiker. Fordrings- och skuldförhållandena regleras genom ett särskilt clearingförfarande via X AB.

Bolaget önskade få svar på följande frågor.

Fråga 1

Har det bolag/butik som slutligen står för bonusen gentemot kunden rätt att reducera den utgående momsen?

Fråga 2

I vilken momsredovisningsperiod har bolaget/butiken rätt att reducera den utgående momsen?

Fråga 3

Har bolaget/butiken rätt att reducera den utgående momsen med stöd av butiksrapporterna från det särskilda dator stödda systemet (som erhålls tillsammans med fakturan/kreditfakturan från bolaget?

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Bonus, som lämnats vid inköp, medför rätt till minskning av beskattningsunderlaget för det företag som slutligt står kostnaden för den.

Fråga 2

Ändringen av beskattningsunderlaget skall ske för den redovisningsperiod under vilken kostnaden för lämnad bonus enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

BESLUT

I de delar ansökningen inte har besvarats avvisas den.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Fråga 1

Om den skattskyldige i efterhand lämnar sådana bonus, rabatter eller andra nedsättningar av priset som inte är beroende av att betalning görs inom en viss tid, får han enligt 7 kap. 6 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, minska beskattningsunderlaget med beloppet av den lämnade prisnedsättningen.

Bestämmelsen har sin motsvarighet i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Enligt artikel 11 A.3 a och b i detta direktiv får inte beskattningsunderlaget innefatta prisnedsättningar i form av kassarabatter eller rabatter som ges till kunden och kontoförs vid tidpunkten för tillhandahållandet. I de fall priset nedsatts efter det att tillhandahållandet ägt rum, skall enligt artikel 11 C.1 beskattningsunderlaget nedsättas i överensstämmelse därmed på de villkor som medlemsstaterna bestämmer. Dessa regler har prövats av EG-domstolen i några domar vilkas innebörd i korthet kan sammanfattas enligt följande. Om en skattskyldig person i samband med försäljning av en vara, utan vederlag lämnar kunden en rabattkupong som berättigar kunden till inköp vid ett senare tillfälle av varor till ett pris som minskas med rabattkupongens nominella belopp, inräknas inte detta belopp i beskattningsunderlaget när kupongen utnyttjas vid ett senare köp (mål C-126/88 ang. Boots Company plc). Vidare gäller att om annan, än den i tillverknings- och försäljningskedjan som mot kupong till en slutlig konsument sålt en vara till rabatterat pris, står för kostnaden för rabatten, är det denne som har rätt att sätta ned sitt beskattningsunderlag (mål C-317/94 ang. Elida Gibbs Ltd). Den tolkning av reglerna som domstolen gjort följer dels av principen att beskattningsunderlaget för den mervärdesskatt som skall utgå inte får uppgå till högre belopp än den ersättning som den slutlige konsumenten faktiskt betalar, dels av principen om skattemässig neutralitet som innebär att likvärdiga varor skall beskattas lika mycket inom varje land oavsett hur lång produktions- och distributionskedjan är.

Det i ärendet aktuella bonussystemet innebär att det företag som gjort en bonusgrundande försäljning också är den som står kostnaden för den rabatt som lämnas till köparen när denne vid ett senare tillfälle utnyttjar den bonus som han har tjänat in vid det inköpstillfället. Detta får anses innebära att företaget återbetalar en del av ersättningen för varan vid denna försäljning. Även om avräkningssystemet på grund av konstruktionen av samarbetet inom kedjan inte synes kunna medge att rabatten direkt kan hänföras till beskattningsunderlaget för den bonusgrundande transaktionen innebär rabatten att beskattningsunderlaget blir för högt om en justering inte medges.

Mot bakgrund av det nu anförda fann nämnden att ett sökandebolag inom kedjan har rätt att justera beskattningsunderlaget med belopp som bolaget är skyldigt att utge eller avräkna i följd av utnyttjad bonuscheck i butik i kedjan.

Fråga 2

Av 13 kap. 24 § ML framgår att om beskattningsunderlaget för tidigare redovisad utgående skatt minskar på grund av bl.a. nedsättning av priset enligt 7 kap. 6 § ML får den skattskyldige i den ordning som gäller för hans redovisning dra av ett belopp motsvarande den del av den tidigare redovisade skatten som är hänförlig till minskningen. En sådan ändring skall enligt kapitlets 25 § göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

Nämnden fann att frågan inte borde besvaras i vidare omfattning än vad som nu sagts och avvisade ansökningen i den mån frågan inte kan anses besvarad.

Fråga 3

Nämnden fann att frågan inte lämpade sig för förhandsbesked varför den avvisades.

Kommentar:

Förhandsbeskedet har inte överklagats.