Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2013-09-02

Dnr/målnr/löpnr: 131 526527-13/111

1 Sammanfattning

När det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning (SINK) och detta visats upp för utbetalaren eller denne på annat sätt fått kännedom om att beslutet finns så är utbetalaren skyldig att göra avdrag för SINK-skatt och betala in den till Skatteverket. Om utbetalaren inte gör något avdrag kan han göras ansvarig för ej avdragen SINK-skatt. Skatteverket ska också besluta att mottagaren av ersättningen ska betala skatten. Det vill säga göra utbetalaren och mottagaren solidariskt ansvariga.

Utbetalare som hör hemma i Sverige och inte drar preliminär skatt när ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning saknas eller inte är känt blir tillsammans med mottagaren av ersättningen betalningsansvarig för SINK-skatten efter beslut av Skatteverket.

Har utbetalaren gjort avdrag för skatt men inte betalat in den avdragna skatten så är utbetalaren ensam ansvarig för den skatt som inte betalats in.

Om utbetalaren har dragit skatt med för lågt belopp gör Skatteverket både mottagaren och utbetalaren ansvarig för den skatt som saknas.

Om ersättning har utgått som förmån kan det hända att den kontanta ersättningen inte räcker till för att göra fullt skatteavdrag. Då gör Skatteverket mottagaren ensam ansvarig för mellanskillnaden mellan den skatt som dragits av och den SINK-skatt som ska betalas. Utbetalaren kan inte göras ansvarig för mellanskillnaden.

Är betalningsmottagaren inte känd riktas kravet endast mot utbetalaren. Betalningsansvaret avser då preliminär skatt som beräknas till 30 procent av aktuell ersättning. Blir en betalningsmottagare känd senare, ska Skatteverket ompröva beslutet mot utbetalaren med ledning av de framkomna uppgifterna.

När utbetalaren hör hemma i utlandet är mottagaren ensam betalningsansvarig för SINK-skatten.

2 Frågeställning

I de situationer som anges i respektive rubrik nedan är den gemensamma frågan vem som kan göras ansvarig för betalning av SINK-skatt och mot vem eller vilka kravet på skatt ska riktas. Situationernas numrering motsvarar indelningen under avsnitt bedömning.

2.1 Beslut om särskild inkomstskatteredovisning finns

2.1.1 Utbetalaren har dragit SINK-skatt men inte redovisat eller betalat in den

2.1.2 Utbetalaren har inte dragit skatt men han känner till beslutet om särskild inkomstskatteredovisning

2.1.3 Utbetalaren har inte dragit skatt och känner inte till beslutet om särskild inkomstskatteredovisning

2.1.4 Utbetalaren har dragit skatt med för lågt belopp

2.1.5 Den kontanta ersättningen har inte räckt till för fullt skatteavdrag

2.2 Beslut om särskild inkomstskatteredovisning saknas

2.2.1 Utbetalaren har dragit skatt men inte redovisat eller betalat in den

2.2.2 Utbetalaren har inte dragit skatt

2.2.3 Utbetalaren har dragit skatt med för lågt belopp

2.2.4 Den kontanta ersättningen har inte räckt till fullt skatteavdrag

2.3 Mottagaren av ersättning är okänd

2.4 Det saknas en utbetalare men det finns en inkomst som ska SINK-beskattas, exempelvis återförda avdrag för egenavgifter

2.5 Utbetalaren av ersättning hör hemma i utlandet

3 Gällande rätt

Skatteverket beslutar om särskild inkomstskatteredovisning efter ansökan eller på eget initiativ om skatt ska tas ut enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586), SINK, (13 kap. 1 § SFL).

Den som betalar ut ersättning till en begränsat skattskyldig fysisk person är skyldig att göra avdrag för särskild inkomstskatt (SINK-skatt) när det finns ett beslut och utbetalaren känner till beslutet (13 kap. 3 § SFL). När ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning saknas eller utbetalaren inte känner till beslutet, är utbetalaren skyldig att dra preliminär A-skatt när han betalar ut ersättning för arbete. Om han inte vet hur stort skatteavdrag han ska göra ska han göra avdrag enligt den skattetabell som gäller på utbetalarens ort ökad med 10 %. Om det är en sidoinkomst hos mottagaren ska utbetalaren dra skatt med 30 % (10 kap. 2§ SFL, 11 kap. 20-21 §§ SFL).

Den som är skyldig att göra skatteavdrag ska redovisa den avdragna skatten i en arbetsgivardeklaration av (SFL 26 kap. 3 § SFL) och betala in den till Skatteverket senast den dag deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket (62 kap. 3§ SFL). Skattverket beslutar om avdragen skatt med ledning av arbetsgivardeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.

Om utbetalaren hör hemma i utlandet ska den skattskyldige själv redovisa och betala sin skatt. Han ska redovisa den i en särskild skattedeklaration (sSKD) som han ska lämna den 12 i månaden efter utbetalningen, i januari och augusti den 17 (13 kap. 6 § SFL, 26 kap. 2, 9 och 35 §§ SFL). Skatten ska finnas på Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar samma dag som deklarationen ska lämnas (62 kap. 3 § SFL). Skatteverket beslutar om skatten med ledning av innehållet i deklarationen och andra tillgängliga uppgifter (54 kap. 1§ SFL).

Skatteverket kan även i andra fall besluta att den skattskyldige ska betala skatten (54 kap. 2 § SFL). I förarbetena till SFL pekar lagstiftaren på att den som är mottagare av ersättning i sin egenskap av skattskyldig alltid har ett ansvar för att skatten betalas. Det innebär bl.a. att om inte utbetalaren gör något skatteavdrag är mottagaren skyldig att betala skatten. Syftet med bestämmelsen är att Skatteverket ska kunna besluta om mottagarens betalningsskyldighet för SINK-skatt när en utbetalare inte har gjort skatteavdrag eller har gjort avdrag med för lågt belopp och i fall där skatten inte kan betalas genom skatteavdrag (prop. 2010/11:165 s. 975 och s. 998).

Skatteverket får besluta att den som inte dragit av skatt med rätt belopp ska betala det belopp som skulle ha dragits av (59 kap. 2§ SFL). När utbetalaren inte gör skatteavdrag med rätt belopp så får Skatteverket besluta att utbetalaren ska betala det belopp som skulle ha dragits av. Ansvarsbeloppet får bestämmas till högst samma belopp som skatteavdraget skulle ha varit (prop. 2010/11:165 s. 974 och s. 998).

Ett beslut om ansvar för utbetalaren ska även omfatta mottagaren (59 kap. 3 § andra stycket SFL). Om den skattskyldige redan är ansvarig för betalning av slutlig skatt ska inte något beslut om ansvar för SINK-skatten fattas (59 kap. 3 § andra stycket 1 SFL).

I förarbetena uttrycks det att utbetalare och mottagare ska göras solidariskt betalningsansvariga (prop. 2010/11:165 s 974-975 och s. 998). En utbetalare som efter ett beslut om ansvar för betalning av skatt med stöd av 59 kap. 2 § SFL har betalat skatten har rätt att kräva mottagaren av ersättningen på beloppet (59 kap. 5 § SFL). Bestämmelsen reglerar således utbetalarens regressrätt gentemot mottagaren (prop. 2010/11:165 s. 1000).

Om storleken på den skatt som skulle ha betalats inte kan beräknas tillförlitligt så får den beräknas skönsmässigt vid beslut om ansvar när skatteavdrag inte har gjorts (59 kap. 4 § SFL). Det finns inte något skäl att behandla underlåtna skatteavdrag för SINK-skatt för utomlands bosatta på annat sätt än som gäller för preliminär skatt (prop. 2010/11:165 s. 1000).

I 57 kap. SFL finns bestämmelser om beskattning enligt skön i avsaknad av deklaration, dvs. även i avsaknad av särskild skattedeklaration. Skatteverket kan ompröva ett beslut om avdragen skatt(66 kap. SFL).

4 Bedömning

4.1 Beslut om särskild inkomstskatteredovisning finns

4.1.1 Utbetalaren har dragit SINK-skatt men inte redovisat eller betalat in den

När mottagaren kan visa eller det på annat sätt framgår att utbetalaren hållit inne SINK-skatt men att utbetalaren trots detta inte redovisat skatten till Skatteverket så görs mottagaren inte ansvarig. Utbetalaren är däremot ansvarig för innehållen men ej inbetald skatt. Den som gjort avdrag för skatt ska redovisa skatten i en arbetsgivardeklaration månaden efter att han gjort avdraget. Om han inte redovisar den avdragna skatten i sin deklaration beslutar Skatteverket att ompröva beslutet om avdragen skatt enligt 53 kap. 1 § SFL med stöd av 66 kap. 2 § SFL. Skatt att betala enligt omprövningsbeslutet förfaller till betalning den närmsta förfallodag som infaller 30 dagar efter omprövningsbeslutets beslutsdatum.

4.1.2 Utbetalaren har inte dragit skatt men han känner till beslutet om särskild inkomstskatteredovisning

En utbetalare som känner till ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska göra skatteavdrag enligt beslutet. Det gäller även om han inte har tagit del av beslutet. Utbetalaren blir då ansvarig för ett belopp motsvarande den SINK-skatt han skulle ha dragit av och betalat in. Skatteverket kan besluta om ansvar för utbetalaren att betala skatten (59 kap. 2 § SFL). Skatteverket kan även besluta om ansvar för mottagaren att betala skatten. Beslutet mot mottagaren fattas med stöd av 54 kap. 2§ SFL.

4.1.3 Utbetalaren har inte dragit skatt och känner inte till beslutet om särskild inkomstskatteredovisning

När utbetalaren inte känner till att det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning enligt 13 kap. 1 § SFL så ska han eller hon dra preliminär A-skatt enligt vanliga regler, jfr ovan under gällande rätt.

Skatteverket kan fatta beslut om ansvar för utbetalaren när han eller hon varit skyldig att dra skatt. Det gäller oavsett om skyldigheten att dra skatt gällt preliminär A-skatt eller SINK-skatt.

Om utbetalaren inte känt till beslutet skulle han eller hon ha dragit preliminär Askatt. Eftersom det vid tidpunkten för beslutet om ansvar är klarlagt att mottagaren endast är skyldig att betala SINK-skatt, ska ansvaret avse och begränsas till SINK-skatten. Trots att utbetalaren vid utbetalningstillfället borde ha dragit vanlig preliminär A-skatt omvandlas utbetalarens skyldighet till att i stället omfatta SINK-skatt. Beslut om ansvar fattas med stöd av 59 kap. 2 § SFL.

Ett beslut om ansvar för utbetalaren ska även omfatta mottagaren av betalningen. Skatteverket beslutar om ansvar för mottagaren att betala skatten med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

4.1.4 Utbetalaren har dragit skatt med för lågt belopp

Den som är skyldig att betala SINK-skatt har ett ansvar för att betala skatten. Skatteverket ska därför fatta ett beslut om ansvar för betalning av skatten som riktas mot mottagaren. Ansvaret ska omfatta den SINK-skatt som inte har dragits av. Beslutet fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Beslut om ansvar riktat mot utbetalaren fattas med stöd av 59 kap. 2 § SFL och ska omfatta den SINK-skatt som han eller hon inte har dragit av.

Om utbetalaren exempelvis borde ha dragit av och betalat in 25 kr men bara har dragit av 10 kr ska beslutet om ansvar omfatta 15 kr.

4.1.5 Den kontanta ersättningen har inte räckt till för fullt skatteavdrag Se nedan 4.2.4

4.2 Beslut om särskild inkomstskatteredovisning saknas

4.2.1 Utbetalaren har dragit skatt men inte redovisat eller betalat in den

När det saknas ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning (13 kap. 1 § SFL) ska utbetalaren dra preliminär A-skatt enligt vanliga regler, jfr ovan under gällande rätt.

Inget ansvar ska åläggas mottagaren av ersättningen. Skatteverket måste dock besluta om SINK-skatt enligt 54 kap. 2 § SFL för att den preliminära skatten ska kunna tas i anspråk som SINK-skatt.

Skatteverket ska ompröva (66 kap. 2 § SFL) den arbetsgivardeklaration där beslutet om avdragen skatt redovisats (53 kap. 1 § SFL).

4.2.2 Utbetalaren har inte dragit skatt

När det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning så ska utbetalaren dra preliminär A-skatt enligt vanliga regler, jfr ovan under gällande rätt.

Skatteverket ska besluta att mottagaren av ersättningen ska betala SINK-skatt. Beslutet fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Skatteverket ska också besluta om ansvar för den utbetalare som inte dragit skatt när han varit skyldig att göra det. Ansvaret bestäms till det belopp som borde ha dragits av (59kap 2 § SFL). Om det vid tidpunkten för beslutet om ansvar är klarlagt att mottagaren endast är skyldig att betala SINK-skatt ska ansvaret avse och begränsas till SINK-skatten. Detta trots att utbetalaren vid utbetalningstillfället borde ha dragit vanlig preliminär A-skatt. Skyldigheten att dra preliminär A-skatt fanns i det ögonblick som utbetalningen gjordes men när väl ersättningen betalats ut omvandlas utbetalarens skyldighet till att i stället omfatta SINK-skatt.

4.2.3 Utbetalaren har dragit skatt med för lågt belopp

När beslut om särskild inkomstskatteredovisning (13 kap. 1 § SFL) saknas så ska utbetalaren dra preliminär A-skatt enligt vanliga regler, jfr ovan under gällande rätt. En utbetalare kan ändå av någon anledning dra för lite skatt.

Beslut om ansvar riktat mot utbetalaren fattas med stöd av 59 kap. 2 § SFL. Beslutet ska omfatta den SINK-skatt som han eller hon inte har dragit av.

Skatteverket ska besluta att mottagaren av ersättningen ska betala SINK-skatt eftersom han är skattskyldig för den (54 kap. 2 § SFL). Beslutsbeloppet ska motsvara den SINK-skatt som inte betalats genom skatteavdrag. Om det vid tidpunkten för beslutet om ansvar är klarlagt att mottagaren endast är skyldig att betala SINK-skatt ska ansvaret avse och begränsas till den SINK-skatt som saknas. Skyldigheten att dra preliminär A-skatt fanns i det ögonblick som utbetalningen gjordes men när väl ersättningen betalats ut omvandlas utbetalarens skyldighet till att i stället omfatta SINK-skatt.

Om exempelvis avdrag för preliminär skatt skulle ha gjorts med 30 kr men skatteavdrag endast gjorts med 10 kr och det när beslut fattas är klarlagt att SINKskatt ska tas ut med 25 kr begränsas utbetalarens ansvar till de 15 kr som saknas.

4.2.4 Den kontanta ersättningen har inte räckt till för fullt skatteavdrag

Om förmåner har getts ut kan det vara så att det inte funnits tillräcklig kontant ersättning för att göra fullt skatteavdrag. Utgivna förmåner kan exempelvis ha uppgått till stora belopp medan den kontanta ersättningen varit låg. En följd av detta blir även att för lite skatt betalats in.

Den som är skyldig till SINK-skatt har ett ansvar för att betala skatten. Skatteverket ska besluta att mottagaren av ersättningen ska betala SINK-skatt eftersom han är skyldig att göra det (54 kap. 2 § SFL). Beslutet ska motsvara den skatt som saknas.

Utbetalaren ska inte göras ansvarig då det inte funnits någon skyldighet för denne att göra skatteavdrag och betala in skatt utöver det som den kontanta ersättningen räckt till.

4.3 Mottagaren av ersättning är okänd

Utgångspunkten är att det finns en utbetalare av ersättning som är skyldig att göra skatteavdrag.

Med okända mottagare av betalning avses normalt mottagare som inte kan identifieras med namn eller personnummer på ett sådant sätt att de kan tillgodoföras preliminär skatt vid beslut om skatt. Mottagaren kan i vissa fall anses som okänd även om Skatteverket känner till namn och personnummer. Det kan exempelvis hända att det inte går att konstatera hur utbetald ersättning ska fördelas på respektive mottagare inom en grupp. Om en utbetalare ger ut ersättningar till okända betalningsmottagare utan att dra skatt, så ligger det i sakens natur att det är omöjligt att avgöra om dessa personer är begränsat skattskyldiga och om de borde betala skatt enligt SINK eller inte.

Beslutet om ansvar och kravet på betalning riktas endast mot utbetalaren. Betalningsansvaret beräknas i denna situation till 30 procent av ersättningen. Beslutet hanteras som ett beslut om omprövning av arbetsgivardeklarationen för den månad utbetalaren borde ha dragit skatt. Blir betalningsmottagaren känd efter det att beslut om betalningsansvar fattats så bör Skatteverket ompröva beslutet mot utbetalaren med ledning av de nya uppgifterna och omvandla beslutet till ett beslut om ansvar för kända mottagare.

Om mottagarna blir kända och det visar sig de är begränsat skattskyldiga ska beslut om ansvar riktas mot var och en av dem med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

4.4 Det saknas en utbetalare men det finns en ersättning som ska SINK-beskattas, exempelvis återförda avdrag för egenavgifter

Skatteverket ska besluta att mottagaren av ersättningen ska betala SINK-skatt (54 kap. 2 § SFL).

4.5 Utbetalaren hör hemma i utlandet

När utbetalaren hör hemma i utlandet och saknar fast driftställe här i landet så finns ingen skyldighet för utbetalaren att dra skatt. Skatteverket beslutar om särskild skatteredovisning (13 kap. 1 § SFL). Mottagaren ska själv betala sin SINK-skatt (13 kap. 6 § SFL). Ett krav om ansvar för betalning av skatten kan endast riktas mot mottagaren av ersättningen. Mottagaren är skyldig att lämna en särskild skattedeklaration (26 kap. 2 § punkt 6 SFL).

Beslutet om skatten och ansvaret för den fattas med stöd av 54 kap. 1 § SFL. Om mottagaren inte lämnat någon deklaration beslutar Skatteverket om beskattning enligt skön i avsaknad av deklaration (57 kap. 1 § SFL). Utbetalaren kan inte göras ansvarig för skatten.

5 Övrigt

Ställningstagandet har beretts av gruppen för internationell personbeskattning och gruppen för skattebetalning.

5.1 Tillämpningsanvisning

Av tekniska skäl måste mottagarens skuld vara restförd innan solidaransvaret för utbetalaren kan kopplas ihop med mottagarens skuld.