SKVs ställningstaganden

2016-05-26 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-05-26

Dnr: 131 209194-16/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att skattesatsen 6 procent gäller för insatser som betalas av hästägaren i samband med insatslopp vid trav- och galopptävlingar.

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande med samma namn från den 2 april 2012, dnr 131 130781-12/111. Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av att Skatteverket har sett över och ersatt sina ställningstaganden om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang. Den hänvisning som tidigare gjordes under Skatteverkets bedömning är därför inte längre aktuell. Uppdateringen innebär inga materiella förändringar i förhållande till det tidigare ställningstagandet.

2 Frågeställning

Vilken skattesats gäller för insatser som betalas av hästägaren i samband med insatslopp vid trav- och galopptävlingar?

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande med samma namn från den 2 april 2012, dnr 131 130781-12/111. Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av att Skatteverket har sett över och ersatt sina ställningstaganden om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang. Den hänvisning som tidigare gjordes avseende beskattningsland under Skatteverkets bedömning är därför inte längre aktuell. Uppdateringen innebär inga materiella förändringar i förhållande till det tidigare ställningstagandet.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt huvudregeln i mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Mervärdesskatt ska ta ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av tjänster inom idrottsområdet när tjänsterna omsätts av någon annan än staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Omsättning av tjänster där någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet undantas från skatteplikt när tjänsterna omsätts av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. Omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten undantas också om dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten. (3 kap. 11 a § ML).

4 Bedömning

Ett insatslopp vid trav- och galopptävlingar är ett lopp där hästägaren betalar insatser vid flera tillfällen under ett eller flera år. Inbetalningarna kan börja när hästen är ung och ännu inte har börjat tävla.

Insatserna har till syfte att öka prispengarna i det specifika loppet. I ett insatslopp får bara de hästar delta vars hästägare betalat insatserna i rätt tid. Om en insats inte betalas i rätt tid så betraktas hästen som struken och får inte delta i tävlingen. Gjorda insatser följer hästen och är giltiga även om hästen säljs. Utöver insatsen betalas en startanmälningsavgift någon vecka före tävlingsdagen.

När det bestäms att ett lopp ska genomföras fastställer det arrangerande trav- eller galoppsällskapet alla förutsättningar för loppet i en s.k. proposition. Av propositionen framgår när insatser och startavgifter ska betalas och med vilka belopp. Det förekommer att hästägaren får betala en lägre insats om hela insatsen betalas på en gång i förtid.

Av propositionen framgår också vad som gäller när fler hästar har rätt att starta än de som får plats i insatsloppet. Uttagning av de hästar som får starta i loppet sker genom uttagningslopp, poängsystem, seedning och tvångsstrykning. Ibland genomförs ett lopp för de hästar som tvångsstrukits.

Inom travet kan det till en början vara ett par tusen hästar som är anmälda och som betalar första insatsen medan det till slut kan vara under hundra hästar som slutligen deltar i uttagningslopp och huvudlopp.

Det förekommer att en häst kan anmälas i efterhand trots att hästägaren inte betalat löpande insatser. Efteranmälningsavgifter uppgår då vanligtvis till ett belopp som överstiger summan av alla insatser och startavgifter tillsammans.

Det är trav- eller galoppsällskapet som bestämmer om ett lopp ska vara ett s.k. insatslopp. Om det är frågan om ett insatslopp anmäler hästägaren hästen till loppet och betalar i tid de insatser och avgifter som krävs. Betalas inte insatserna eller avgiften anses hästen som struken och den får inte delta i loppet. Det har ingen betydelse om den uteblivna betalningen beror på hästägarens eget val eller på glömska. I de fall efteranmälan tillåts måste hästägaren i samband med anmälan erlägga samtliga insatser tillsammans med en ofta förhöjd startavgift.

Skatteverket anser att den insats som hästägaren betalar till trav- eller galoppsällskapet har ett direkt samband med den idrottstjänst som sällskapet tillhandahåller hästägaren i framtiden.

Skatteverket anser att hela den ersättning, inklusive insatser, som sällskapet erhåller utgör en ersättning för en sådan idrottstjänst som ska beskattas med 6 procent. Även om det visar sig att hästen inte slutligen kommer att delta i tävlingen så gjordes betalningen av insatserna för att hästen skulle kunna delta i det aktuella loppet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...