SKVs ställningstaganden

2016-10-17 Registrering av palestinskt medborgarskap och Palestina som födelseland i folkbokföringen

Områden: Folkbokföring

Datum: 2016-10-17

Dnr: 131 459881-16/111

1 Sammanfattning

Palestinskt medborgarskap kan registreras i folkbokföringen för en person som flyttar till Sverige eller som begär rättelse av ett redan registrerat medborgarskap.

För att palestinskt medborgarskap ska registreras vid flyttning till Sverige måste personen styrka sitt palestinska medborgarskap med

 • ett palestinskt pass med ID-nummer, eller

 • ett palestinskt ID-kort där ID-numret börjar med siffran 4, 8 eller 9 under förutsättning att Migrationsverket har fastställt att personen är medborgare i Palestina.

För att ett redan registrerat medborgarskap ska rättas till palestinskt krävs

 • ett palestinskt pass med ID-nummer, eller

 • ett palestinskt ID-kort där ID-numret börjar med siffran 4, 8 eller 9 under förutsättning att personen är registrerad som statslös i folkbokföringen

Ett barn som föds i Sverige eller utlandet kan registreras som palestinsk medborgare i folkbokföringen om en förälder styrker sitt palestinska medborgarskap.

Palestina kan registreras som födelseland i folkbokföringen när en person flyttar till Sverige eller begär rättelse av ett redan registrerat födelseland. Personen måste i så fall vara född i något av de palestinska områdena Västbanken, Gaza eller Östra Jerusalem. En person kan registreras som född i Palestina även om personen är född innan Sverige erkände staten Palestina.

2 Frågeställning

Vad krävs för att en person i folkbokföringen ska registreras som medborgare i Palestina och för att Palestina ska registreras som födelseland?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Bakgrund

Skatteverket har vid bedömning av palestinskt medborgarskap beaktat Migrationsverkets och Utrikesdepartementets inställning i frågan. Sverige erkände staten Palestina den 30 oktober 2014. Palestina är en parlamentarisk republik med en president, en regering och myndigheter. Dessa har bara delvis kontroll över Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem. Palestina har inga fastställda gränser och det saknas medborgarskapslagstiftning. Juridiskt sett bedöms ändå Palestina ha medborgare.

En landskod för staten Palestina, PS, infördes i folkbokföringen den 9 juni 2015. Landskoden bör inte likställas eller förväxlas med den äldre koden, PL, för den tidigare staten Palestina som upphörde 1948. I samband med att den nya koden för staten Palestina infördes har inga uppgifter om medborgarskap och födelseland ändrats automatiskt i folkbokföringen. Eventuella ändringar av uppgifter i folkbokföringen kan ske först efter begäran av den sökande. Uppgift om medborgarskap och födelseland kan ändras enligt de förutsättningar som framgår av detta ställningstagande.

3.2 Lagstiftning

Enligt 1 § folkbokföringslagen (1991:481) innebär folkbokföring fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, FdbL, får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

Av 2 kap. 3 § punkt 5 och 8 FdbL framgår att Skatteverket i folkbokföringsdatabasen får behandla uppgifter om födelseort och medborgarskap för de ändamål som anges i 1 kap. 4 § FdbL.

När det gäller rättelse av uppgifter i folkbokföringsdatabasen av uppgifter så ska bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL, tillämpas. Det framgår av 3 kap. 3 § FdbL. En rättelse i databasen kan göras efter begäran av den registrerade enligt 28 § PuL eller på eget initiativ av Skatteverket enligt 9 § första stycket h) PuL.

4 Bedömning

4.1 Flyttning till Sverige

Den som anmäler flyttning till Sverige och begär att bli registrerad som medborgare i Palestina ska normalt styrka sitt medborgarskap. Ett palestinskt pass med ID-nummer styrker att personen är palestinsk medborgare. Ett palestinskt pass som saknar ID-nummer, dvs. där numret i fältet för ID-nummer börjar med 00 (s.k. 00-pass), utfärdas till palestinier som inte är registrerade som bosatta i de palestinska områdena (Migrationsverkets Landprofil – palestinska områdena, 11 november 2009, LIFOS Dokument nr: 21882, s. 55-56). Enligt Skatteverkets bedömning styrker inte ett 00-pass att innehavaren är medborgare i Palestina.

Ett palestinskt ID-kort där ID-numret börjar med siffran 4, 8 eller 9 styrker enligt Skatteverkets bedömning palestinskt medborgarskap vid en sammanvägd bedömning om Migrationsverket har fastställt att personen är medborgare i Palestina och det anges i personens uppehållstillståndskort. Om ID-kortets ID-nummer inte börjar med 4, 8 eller 9 är det antingen en förfalskning eller avser en person som inte finns registrerad som bosatt på de palestinska områdena (Migrationsverkets Landprofil – palestinska områdena, den 11 november 2009, LIFOS Dokument nr: 21882, s. 54).

Även om Migrationsverket har fastställt att en person är medborgare i Palestina är utgångspunkten att det palestinska passet eller ID-kortet ska visas upp i original för Skatteverket innan palestinskt medborgarskap registreras i folkbokföringen.

En person som uppger sig vara medborgare i Palestina och inte kan styrka uppgiften ska normalt registreras som statslös.

Resedokument för palestinier som utfärdats av andra länder, t.ex. Libanon, Syrien, Egypten och Irak styrker inte palestinskt medborgarskap.

4.2 Födelse i Sverige och i utlandet

När ett barn föds i Sverige och det är styrkt att en förälder är palestinsk medborgare så bedöms barnet ha förvärvat medborgarskap i Palestina. Även när ett barn föds utomlands så måste det vara styrkt att en förälder är palestinsk medborgare för att barnet ska anses ha förvärvat medborgarskap i Palestina.

4.3 Begäran att lägga till eller rätta till palestinskt medborgarskap

När en folkbokförd person som redan är registrerad med ett utländskt medborgarskap begär att få lägga till uppgift om palestinskt medborgarskap eller begär rättelse till palestinskt medborgarskap måste han eller hon styrka sitt medborgarskap med ett palestinskt pass med ID-nummer. Rättelse till palestinskt medborgarskap med stöd av ett palestinskt ID-kort där ID-numret börjar med siffran 4, 8 eller 9 kan enligt Skatteverkets bedömning enbart ske om personen är registrerad som statslös i folkbokföringen och uppgiften inte motsägas av andra

uppgifter eller handlingar i ärendet. Detta eftersom ett palestinskt ID-kort får anses ha ett lägre bevisvärde än ett palestinskt pass. Det åberopade passet eller ID-kortet ska vara utfärdat av palestinska myndigheter, uppvisas i original och vara utfärdat på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt, bl.a. genom personlig inställelse i samband med ansökan.

4.4 Bedömning av Palestina som födelseland vid flyttning till Sverige

En person som flyttar till Sverige kan bli registrerad med födelseland Palestina. Detta under förutsättning att personen uppges vara född i något av de palestinska områdena Västbanken, Gaza eller Östra Jerusalem. Normalt ska födelseorten och födelselandet registreras som det hette vid tiden för födelsen, även om namnet har ändrats senare pga. exempelvis politiska skäl. Hänsyn kan tas till den betydelse det har för personer, som är födda i ett land som efter deras födelse blivit självständigt. Dessa personer kan registreras som födda i den självständiga staten.

Födelseland Palestina kan därför, om den inflyttande personen begär det, registreras även om personen är född innan tidpunkten för Sveriges erkännande av staten Palestina.

Om en person registreras med födelseland Palestina, ska födelseorten i första hand registreras som den ort personen är född i, t.ex. Hebron eller Ramallah. Om uppgift om specifik ort saknas kan födelseorten istället registreras som det område där personen är född, t.ex. Västbanken eller Gaza.

4.5 Begäran om rättelse av födelseland och födelseort

Om en folkbokförd person begär rättelse av sitt födelseland till Palestina, kan begäran medges om det exempelvis av uppgifterna i folkbokföringen klart framgår att personen är född i något av de palestinska områdena Västbanken, Gaza eller Östra Jerusalem. Om detta inte framgår av exempelvis uppgifterna i folkbokföringen måste personen styrka att denne är född i något av de palestinska områdena. Palestina som födelseland kan även registreras om personen är född innan tidpunkten för Sveriges erkännande av staten Palestina.

Om en folkbokförd person begär rättelse av den födelseort som är registrerad i folkbokföringen, ska uppgiften normalt styrkas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...